Spolek absolventů Carolinum

Spolek Carolinum bude mít v časopise Forum vždy své stálé místo, jistě čtenáře zaujme úvaha v jednom z příštích čísel - nad budoucností SAC. Těsně před uzávěrkou prvního čísla totiž Carolinum připravovalo svou Valnou hromadu (konala se ve středu 5. dubna v 15. 00 hodin v malé aule Karolina). Několik dní před jejím konáním navštívili Prahu zástupci Univerzity Dortmund. Prodloužená víkendová návštěva měla pečlivě připravený program. Kromě přijetí rektorem a prorektorem UK den po příjezdu (včetně prohlídky historické budovy Karolina), večeře v Lobkovické vinárně se zúčastnilo vedení UK a členové předsednictva spolku. Sobota se nesla v ryze kulturním duchu - návštěvu Karlštejna vystřídala divadelní lahůdka (Verdiho Nabucco v Státní opeře Praha). Neděli věnovali zástupci University Dortmund prohlídce historické Prahy.

Tradiční bude také účast Spolku absolventů Carolinum na Dnech otevřených dveří (prodejem upomínkových předmětů).


Jistě budou pro mnohé z vás zajímavé Stanovy a složení předsednictva Spolku absolventů Carolinum: Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy - Carolinum byl založen 7. dubna 1991. Carolinum je dobrovolnou nepolitickou organizací absolventů Univerzity Karlovy bez ohledu na jejich bydliště, dále pracovníků UK a všech, kteří mají zájem o minulost a současnost Univerzity Karlovy, chtějí přispět k jejímu rozvoji a podporovat její vědeckou a pedagogickou činnost, bez ohledu na to, zda pobývají doma nebo v zahraničí.

Carolinum pro své členy pořádá kulturní akce a informuje je, zejména formou vlastních publikací, o životě na UK.

Orgány Carolina jsou valná hromada, předsednictvo, dozorčí rada a tajemník.

Valná hromada sec schází jednou ročně. Jsou na ni zváni řádní i čestní členové Carolina. Mohou se zúčastnit delegace sesterských organizací v zahraničí s hlasem poradním. Předsedou představenstva je vždy rektor UK.

Dozorčí rada kontroluje zejména finanční hospodaření a účelnost správy majetku UK, účetní knihy a další doklady a podává zprávu valné hromadě.

Tajemník řídí administrativní agendu, zastupuje Carolinum navenek. Příjmy Carolina plynou ze zápisného, z členských příspěvků, darů, subvencí a odkazů, ze zisků Carolina.

Řádnými členy Carolina se stávají fyzické nebo právnické osoby po zaplacení zápisného. Předsednictvo může ve zdůvodněných případech jmenovat čestné členy Carolina.

Zápisné činí 100, - Kč a členský roční příspěvek 100, - Kč (pro zahraniční členy 50, - USD zápisné a 50, - USD členský příspěvek).

Předsednictvo pracuje ve složení:


Seznam rubrik