Causa

Knihovny? Knihovny!

V posledních pěti letech se naskytly mnohým pracovníkům možnosti navštívit zahraniční univerzity a poučit se, "jak to dělají jinde". Většina pracovníků, kteří se posléze vracejí na domácí půdu, vyjadřuje obdiv k tamním knihovnám. Jsou vybaveny nejmodernější technikou, prostorově jsou dobře zabezpečené, uživatel může bez problémů používat OPAC, k fondům má přístup ve volném výběru, má k dispozici řadu instruktážních materiálů k jednotlivým službám, čítárny a studovny jsou přístupné do pozdních večerních hodin. Ano, je tomu tak. Po těchto zkušenostech srovnání s našimi knihovnami nedopadá (z pohledu uživatele) nejlépe.

Je nutné si uvědomit, že zahraniční univerzity mají úplně odlišné podmínky - jsou velmi často koncipovány jako kampusy, kde právě univerzitní knihovna bývá skutečným centrem univerzitního dění. Z tohoto úhlu pohledu je Univerzita Karlova samozřejmě v nevýhodě. Rozptýlenost fakult nejen po Praze, ale i v Plzni a v Hradci Králové (jejich oborová různorodost a nelehká situace finanční i problémy prostorové) velmi ztěžují kooperační snahy informačních pracovišť. Díky našim knihovníkům a informačním pracovníkům pokročil v poslední době vývoj v oblasti vědeckých informací na UK rychle dopředu. Samotní uživatelé z řad pedagogických pracovníků a studentů jsou na mnohých fakultních informačních pracovištích překvapeni rychlostí pozitivních změn. Postupná automatizace knihovnických agend s použitím SW TINLIB znamená pro uživatele rychlejší a pohodlnější využívání základních knihovnických služeb. Za průlom v kvalitě zpřístupňování informačních zdrojů vůbec se dá považovat přístup do celosvětové sítě INTERNET (v současné době má většina fakultních SVI přístup zajištěn, u ostatních pracovišť je napojení otázkou několika měsíců. Možnosti, které se tímto otevírají pracovníkům univerzity zdaleka dnes nejsou doceněné. SVI a knihovny samozřejmě tuto jedinečnou příležitost velmi rychle pochopily a snaží se ji vyžít ke zkvalitňování své činnosti.

Koordinační snahy SVI a knihoven se zřetelně zviditelnily v projektu Souborný katalog UK (jeho technickým garantem je Ústav výpočetní techniky UK), podílí se na něm stále více fakultních informačních pracovišť. Za téměř historickou lze považovat schůzku zástupců SVI a knihoven, která se uskutečnila 14. března kdy pracovníci ÚVT oznámili možnost vstupu knihoven UK do univerzitního souborného katalogu a možnost přebírání záznamů ze souborného katalogu UK - záznamy se dosud do souborného katalogu pouze ukládaly. Tím se začíná naplňovat myšlenka sdílené katalogizace. Samozřejmě bude třeba ještě nějaký čas ke zdokonalení celého systému a jeho převedení do běžného rutinního provozu. Pozitivní změny tady skutečně jsou. Proto je velmi žádoucí, aby práce SVI a knihoven byla od nynějška prezentována na stránkách tohoto nového univerzitního periodika - jistě to pomůže jednotlivým knihovnám a především jejich uživatelům.

PhDr. Hana Urychová


Seznam rubrik