Fakultní forum

Mezinárodní cykly přednášek lingvistiky a sémiotiky Střediska Viléma Mathesia při Univerzitě Karlově

Již od třicátých let je Praha jedním z významných center světové lingvistiky. Rádi bychom, aby tomu tak bylo i nadále. Zároveň s obnovením klasického Pražského lingvistického kroužku se zrodila myšlenka navázat na tyto slavné tradice i založením Střediska Viléma Mathesia.

Účelem činnosti Střediska zůstává podpora kontinuity klasické Pražské školy funkčně-strukturní lingvistiky a sémiotiky, stejně jako pomoc vzájemným kontaktům vědců z různých zemí, badatelům i studentům - kteří se zajímají o teoretické zpracování struktury jazyka i jeho užívání, literatury i dalších uměleckých oblastí, estetiky a sémiotiky i filozofie jazyka.

Mezinárodní cykly přednášek na tato aktuální témata za účasti desítek předních našich i zahraničních profesorů proběhly již pětkrát. Pořádají se od podzimu 1992 vždy dvakrát ročně, pravidelně na jaře a na podzim, a to v termínech, které se snaží být v souladu s rozvrhem akademického roku v západní a východní Evropě i ve Spojených státech. Díky tomu se přednášek účastní nejen mnoho studentů z východoevropských i ze západních zemí, ale i mnoho odborníků.

Zanedlouho, ve dnech 10. - 21. dubna 1995, se bude konat další, již šestý cyklus. I tentokrát se počítá s účastí významných domácích i zahraničních odborníků ( B. Partee, E. Bach, R. Cooper, E. Engdahl, E. Jelinek, A. Joshi, E. F. K. Koerner, M. Pinkal, J. Svartvik, M. Steedman a rovněž M. Červenka, E. Hajičová, O. Leška, M. Procházka, P. Sgall a T. Vlček). Zároveň ale probíhají přípravy na další, to znamená již sedmý běh kurzů, plánovaný ještě letos v obvyklém podzimním termínu. Mezi připravovanými okruhy přednášek naleznou zájemci formální sémantiku, teorii promluvy, sociolingvistiku, počítačovou lexikografii a korpusovou lingvistiku.

Jiří Hedánek

(Kontakt: MFF UK, lingvistika, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1, L. Brdičková, tel. 245 102 86 linka 309, fax 532 742)


Centrum pro teoretická studia

Dne 31. března proběhlo za přítomnosti rektora UK a dalších význačných osobností slavnostní otevření nových prostor Centra pro teoretická studia UK a AV ČR v Praze 1, Jilská 1 (vchod Husova 4). Centrum pro teoretická studia (CTS) je vědecká instituce zaměřená na základní teoretický výzkum v širokém spektru oborů, jak přírodovědných, tak společenskovědních. Hlavním cílem CTS je stimulovat mezioborovou komunikaci a interakci, pěstovat zahraniční kontakty a posilovat vazby mezi univerzitním a akademickým prostředím.

CTS bylo založeno v roce 1990 jako součást Univerzity Karlovy a od roku 1993 je sdruženým pracovištěm Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR, reprezentované Filozofickým ústavem. CTS pořádá různé semináře, workshopy a příležitostné přednášky. [Zájemci o bližší informace nechť se obrátí na sekretariát CTS, tel. 2314524, 24228256, e-mail ctsadm@earn.cvut.cz]


Institut mezinárodních studií

Otevření nového sídla Institutu mezinárodních studií FSV UK v Rytířské 31, Praha 1 (23. února) se stalo příležitostí k slavnostní inauguraci nových prostor a k neformální diskusi o dosavadních výsledcích práce a především pedagogických i vědeckých perspektivách IMS. Pozvání prof. dr. Jana Křena, ředitele IMS FSV UK a spolupředsedy Českoněmecké komise historiků, přijali zejména Jeho Magnificence rektor UK prof. K. Malý, pan ing. I. Pilip, ministr školství ČR, pan dr. A. Vondra, náměstek ministra zahraničí ČR, pan prof. R. Zahradník, předseda AV ČR a páni velvyslanci Bundesrepublik Deutschland a Republik Österreich.

Součástí setkání se stala také informace o tom, že IMS zkompletoval svoji výukovou strukturu (dosud na třech katedrách magisterský cyklus a výuka doktorandů) zavedením bakalářského studia oboru mezinárodní teritoriální studia. Obor mezinárodní teritoriální studia je určen absolventům středních škol, kteří mají zájem o problematiku mezinárodní politiky, ekonomiky a moderních dějin. Vedle těchto oblastí budou mít studenti v průběhu šesti semestrů studia také možnost specializovat se na otázky historického vývoje a současných problémů tří světových regionů - německy mluvících zemí, Ruska a východní Evropy a Spojených států amerických. Postupně se bude zavádět část výuky vedená zahraničními hostujícími profesory. Institut organizuje též dle možností pro své studenty zahraniční studijní pobyty. Absolventi tohoto oboru mohou působit v oblasti státní správy, nebo jako pracovníci ve sdělovacích prostředcích, mezinárodních kulturních, hospodářských a politických organizacích. Předpokládá se, že většina z nich bude pokračovat ve studiu některého z magisterských studijních oborů na Fakultě sociálních věd nebo na jiné vysoké škole.

Bližší informace o studiu poskytne sekretariát Institutu mezinárodních studií, Praha 1, Národní třída 18, telefon a fax 249 122 75 nebo Praha 1, Rytířská 31, telefon 24 20 614.


Fórum fyziků

Dne 20. dubna 1995 se bude v Modré posluchárně Karlovy univerzity konat další (čtvrté) Fórum fyziků, jehož pořadateli jsou Matematicko-fyzikální fakulta UK a Fyzikální vědecká sekce Jednoty českých matematiků a fyziků. Tématem je tentokrát Fyzika a životní prostředí. Záštitu převzal rektor UK prof. JUDr. K. Malý, DrSc. , akce je sponzorována Českými energetickými závody. Účast přislíbil náměstek ministra životního prostředí. V dopoledním zasedání budou předneseny čtyři zvané referáty:

Odpoledne proběhnou za sebou hned dvě panelové diskuse. První z nich bude věnována problémům energetických zdrojů, možnosti šetření energií při použití progresivních technologií a problémům likvidace odpadů. Tento panel povede ing. P. Šunka, DrSc. , ředitel Ústavu fyziky plazmatu AV, jeho účastníky budou např. dr. Kočka, dr. Pekárek (FÚ AV), ing. Tobiáš (ČEZ), dr. Mach (ÚJF Řež). Druhý panel, který povede dr. Č. Jech, CSc. z Ústavu fyzikální chemie AV, se zaměří na otázky znečištění atmosféry a vod, monitorování, možnosti jejich ochrany atd. Panelu se účastní doc. dr. J. Bednář a dr. Brechler (MFF UK), doc. dr. Blažka (Jihočeská univerzita), ing. T. Spilková (ČEZ), dr. Hnatowicz (ÚJV Řež) dr. Vaníček (Hydrometeorologický ústav) a další. Referáty a souhrny z panelových diskusí budou publikovány ve zvláštním čísle Čs. časopisu pro fyziku A.


Zasedání ITZP UK

V polovině ledna 1995 se v malé aule Karolina uskutečnilo úvodní zasedání celouniverzitní Iniciativy za zlepšení studijních podmínek pro těžce zdravotně postižené studenty Univerzity Karlovy (dále ITZP UK).

Jednání zahájil prof. JUDr. Karel Malý, rektor Univerzity Karlovy, který ocenil ochotu zúčastněných pracovníků a studentů univerzity podílet se na postupné realizaci této mimořádně humánní aktivity. Na rozdíl od minulých let přistupuje poprvé Univerzita Karlova k řešení problematiky studia handicapovaných studentů systémově a s dluhodobou perspektivou. Univerzita je připravena poskytnout ITZP UK všestrannou podporu včetně finanční.

Prof. PhDr. Petr Blahuš, prorektor Univerzity Karlovy, ve svém svém vystoupení shrnul aktuální podmínky, které na univerzitě v oblasti zpřístupňování studia tělesně a smyslově postiženým studentům v současnosti existují. Na univerzitě prozatím chybí koordinace práce v této oblasti, soustavnost v poskytování pomoci postiženým studentům. Rozsah a škála nabízených služeb zatím zdaleka nedosahují možného a v některých zemích (například ve Francii) i poměrně běžného standardu. Doc. PhDr. Jaroslav Potměšil, CSc. , předseda ITZP UK a vedoucí její pracovní skupiny se ve svém příspěvku soustředil zejména na zamýšlené cíle iniciativy. Zdůraznil především význam krátkodobých cílů a nutnost dovést pomoc handicapovaným studentům do zcela konkrétních podob. V následující diskusi jednotliví zástupci fakult UK informovali o situaci zdravotně postižených studentů svých fakult, o existujícím stavu ve fyzické přístupnosti výukových i sociálních prostor fakult, o stávající studijní nabídce těžce zdravotně postiženým studentům i o úrovni vybavení jednotlivých univerzitních pracovišť z hlediska potřeb handicapovaných studentů. Ocenili zájem vedení Univerzity Karlovy o uvedenou problematiku a vyjádřili osobní připravenost napomáhat realizaci cílů ITZP UK na úrovni svých fakult i na úrovni celouniverzitní.

Příští plenární zasedání ITZP UK se svolává na 24. dubna 1995 do malé auly Karolina, bude mít zcela pracovní charakter.


Seznam rubrik