Grantová agentura

Malá grantová mozaika

V listopadu 1994 bylo vyhlášeno výběrové řízení pro udělení interních grantů UK pro rok 1995 (již 3. kolo). Předtím stanovila VR UK tyto zásady grantové politiky UK pro rok 1995:

Do 15. prosince 1994 (včetně), což byl konečný termín k podávání grantových přihlášek, bylo grantové agentuře UK předloženo:147 projektů pokračujících od r. 1993, 135 projektů pokračujících od r. 1994 a 272 projektů nových - celkem 554 grantových projektů. Řešitelé pro ně požadují dohromady 93 228. 430, -- Kč. K dispozici bude samozřejmě částka nižší - na základě rozhodnutí AS bylo pro rok 1995 vyčleněno pro interní granty UK celkem 45 milionů korun českých.

Otázku, zda se jedná nebo nejedná o základní výzkum anebo zda je ten či onen obor nový a perspektivní, mohou posoudit a zhodnotit jen odborníci - oponenti navržených projektů, rovněž tak i kvalitu projektů. Ale zmapovat si věkovou strukturu navrhovatelů nově podaných grantových přihlášek (272 kusů) může Grantová agentura sama. Jedná se o zpracování administrativních údajů, kde vodítkem jsou rodná čísla. Výsledek, k němuž jsme došli, předkládáme ve formě přiloženého grafu. Domníváme se, že tato věková struktura bude zajímat vedoucí pracovníky všech pracovišť UK.

[Tady je překrásný graf.]

Až se vrátí Grantové agentuře zpět všechny zadané oponentní posudky a příslušné oborové rady, navrhnou na jejich podkladě "pořadník" projektů od nejhodnotnějších, přes průměrné až po ty, které doporučí oponenti vyřadit, bude zajímavé pozorovat skóre úspěšnosti též z hlediska věkové struktury řešitelů. S výsledkem pak seznámíme čtenáře v některém z příštích čísel časopisu Forum.

(U pokračujících projektů Grantová agentura UK věkovou bilanci nedělala, tam už bylo o "věkové struktuře" řešitelů rozhodnuto. )

V polovině března je situace taková, že projekty zaslané k oponentnímu řízení docházejí Grantové agentuře zpět: tu vyřízené, tu nevyřízené. Změní-li některá instituce či soukromá osoba adresu, Česká pošta se většinou neobtěžuje zaslat doporučenou obálku na adresu novou, a radši ji jednoduše vrátí s poznámkou zpět. To znamená několik možností - adresát zemřel, byl zrušen, odstěhoval se, zásilku nepřijal ... Tehdy začíná Grantové agentuře bojová akce u telefonních přístrojů, kdy stoupají finanční náklady i hladina adrenalinu v krvi.

Pak se shání další (v pořadí již třetí) oponent. Variant je mnoho, a běží hodiny, dny i týdny. Prozatím máme vráceno něco mezi třetinou a polovinou celkového množství oponentních posudků. Denně dochází několik decimetrů pošty, která se průběžně dopravuje ke zpracování do 3. patra RUK, budovy bez výtahu.

Věda na UK má svou váhu.

Všichni jsou obeznámeni se skutečností, že GA UK nemá na starosti jen interní grantový systém Univerzity, ale i mnoho dalších aktivit kolem jiných grantových systémů, i když je samozřejmě sama v celé šíři neorganizuje a participuje jen na některých dílčích úkonech. Kromě interních grantů je v současné době u pracovníků Univerzity Karlovy skutečným hitem Fond rozvoje vysokých škol.

Dotazy z fakult se množí a týkají se vesměs administrativně provozních záležitostí v souvislosti s podáváním grantových přihlášek pro rok 1996.

Je rozumné, že FR VŠ započal již minulý rok s tradicí svolávat k občasným instruktážím kontaktní pracovníky jednotlivých VŠ, a za přítomnosti vedoucích představitelů Fondu, jeho administrativy i zástupce MŠMT ČR s nimi projednat otázky koncepčního i provozního charakteru, zajímající všechny zúčastněné. Zápis z takovéto poslední schůzky, která se konala dne 9. března 1995, je již na fakultách.

Březen býval měsícem knihy, a podle pranostik se měl trávit za kamny. Pro GA UK znamená období grantů a oponentních posudků na ně - přicházejících, odcházejících, bludných, úplných, neúplných, administrativně dokonalých, hodnotících tvrdě i velkoryse, s připomínkami i bez nich, s čitelnými podpisy, s nečitelnými parafami a mnoho jiných.

Až se vše shromáždí, roztřídí a zpracuje, dojde k rozhodování o tom, kdo, kolik, proč, a za jakých podmínek získá finanční prostředky od Grantové agentury UK. Všichni již rozhodnutí očekávají.

JUDr. Jiřina Potočná


Grant Nadace Asahi Glass (Japonsko)

pro výzkumný program Znečištění ovzduší v Praze

Doc. RNDr. Bedřich Moldan, ředitel Centra UK pro otázky životního prostředí v Praze, a prof. Hiromasa Ueda z Výzkumného ústavu pro aplikovanou mechaniku Kyushu University, Japonsko získali grant Asahi Glass na výzkumný program Znečištění ovzduší v Praze a návrhy na účinná opatření pro zlepšení situace. Výzkumný program je plánován na tři roky, se "startem" v létě 1994.


Seznam rubrik