Info forum

Dny otevřených dveří

V sobotu 8. dubna a v neděli 9. dubna (vždy od 9. 00 do 16. 00) budou veřejnosti zpřístupněny historické prostory Karolina včetně klenotnice. Návštěvníci mohou do Karolina vstupovat ze Železné ulice. Během dvou dní víkendu bude klasická prohlídka obohacena také o sklepní prostory tvořící přízemní nástavby románského a gotického Havelského tržiště. Milovníci historie našeho hlavního města jistě ocení také expozici, která na jednotlivých panelech připomene etapy výstavby a rekonstrukce Karolina.


Akademický senát UK

Centrem jednání Akademického senátu UK (17. února) se stal bezesporu čtvrtý bod navrženého programu, tedy Návrh na rozdělení příspěvku ze státního rozpočtu na rok 1995. Úvodní slovo k rozpisu normativních neinvestičních prostředků přednesl prof. JUDr. K. Malý, DrSc. Ve svém vystoupení zdůraznil především skutečnost, že nedochází k reálnému nárůstu prostředků, zcela neuspokojivě jsou stanoveny odpisy, pouze ve výši čtyřicet procent. Toto řešení je pro UK nepřijatelné, a v tomto smyslu povede vedení UK i jednání s MŠMT ČR tak, aby bylo pro rok 1995 zajištěno plné krytí nárokových odpisů. Krajně nevýhodný je pro tzv. kamenné školy také postup pro výpočet normativů, kde MŠMT ČR uplatnilo kritéria regionálního školství, která neodpovídají náročnosti univerzitního studia. Tyto námitky byly uplatněny i na konferenci rektorů a vedení UK je připraveno k jednání na příslušném ministerstvu.

Dále rektor upozornil na některé postupy regionálních fakult, které poškozují stabilizovaná vysokoškolská pracoviště a problematickým způsobem odčerpávají limitované prostředky pro danou oblast. Na schůzce rektorů s premiérem bude kromě vysokoškolského zákona projednávána i otázka financování vysokých škol. V závěru svého vystoupení rektor konstatoval, že předložený rozpis byl doporučen ekonomickou komisí Akademického senátu UK a byli s ním seznámeni také tajemníci jednotlivých fakult.

Vzhledem k tomu, že ti neuvedli zásadní námitky, je možné, aby předložený rozpis schválil i AS UK. V diskusi, kde vystoupil i předseda ekonomické komise, byla konstatována ochota senátu podpořit jednání vedení UK s MŠMT ČR. Během únorového zasedání byla provedena doplňovací volba tří členů do předsednictva AS UK. Z devíti navržených kandidátů byli zvoleni nejvyšším počtem hlasů: prof. MUDr. P. Stránský (LF HK), Petr Kaván (FF) a doc. RNDr. Zdeněk Hájek (MFF).


Dary

Francouzská vláda UK

12. ledna předal francouzský velvyslanec v Praze pan Benoit d`Aboville knižní dar francouzské vlády Univerzitě Karlově. Rozsáhlá kolekce filozofických a historických děl, vydaná francouzským vydavatelstvím Les Belles Lettres, má hodnotu 600 tisíc korun. Sedm set publikací je určeno pro studijní a vědecké účely a bude zpřístupněno ve středisku vědeckých informací filozofické fakulty UK studentům i dalším odborným zájemcům.

Korejská republika UK

Již během návštěvy premiéra Václava Klause v Koreji (říjen 1994) byla naše delegace informována o úmyslu předat Univerzitě Karlově dar ve výši téměř milion korun. Univerzita Karlova (zastoupená rektorem prof. JUDr. K. Malým, prorektory doc. ing. I. Wilhelmem a prof. PhDr. P. Blahušem, kvestorem ing. J. Kubíčkem) jej od velvyslance pana Byung Suk Mina převzala několik dní před oficiální návštěvou prezidenta Korejské republiky Kim Yong-sama 23. února 1995. Špičková výpočetní technika má přispět k dalšímu zkvalitnění pedagogického procesu na fakultách UK. Dar byl rozdělen mezi pracoviště, která mají s korejskými vysokými školami nejtěsnější pracovní kontakty, tedy mezi FF UK, jejím Ústavem Dálného východu, FTVS a rektorátem UK.


Návštěva

Gary S. Becker, laureát Nobelovy ceny za ekonomii za rok 1992, navštívil ve dnech 6. - 11. března Prahu. Přes náročný program (udělení čestného doktorátu Vysoké školy ekonomické, přijetí prezidentem republiky, veřejná diskuse s premiérem Klausem) si našel čas i na setkání se studenty a pracovníky Centra pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání Univerzity Karlovy (CERGE) a Národohospodářského ústavu AV ČR. V rámci pravidelné série seminářů CERGE UK a NHÚ AV ČR přednesl dne 8. března 1995 před přeplněnou posluchárnou přednášku na téma Social Consumption - The World of Veblen Revisited (Společenská spotřeba - návrat do světa pana Veblena).


Centrum interdisciplinárních studií při Univerzitě Karlově

Sekce postgraduálního studia v biomedicíně informuje o vědeckém postgraduálním studiu v těchto oborech:

Stipendia budou udělována školicímu pracovišti (1. , 2. a 3. LF UK, PřF UK, FTVS UK, FgÚ AV ČR, ÚEM AV ČR, MbÚ AV ČR, ÚMG AV ČR) s nástupem od 2. 10. 1995.

Přihlášky a informace o zaměření výzkumných prací a školitelích jsou k dispozici v odboru pro studium a záležitosti studentů UK, Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1 (H. Šístková, tel. 24 491 291)

Přijímací řízení organizované příslušnými oborovými radami proběhne během června 1995.


Evropské informační středisko UK

Středisko pro výchovu k lidským právům (SVLP) v souladu s rezolucí 27. generální konference UNESCO a ve spolupráci s touto světovou organizací pro vědu, vzdělání a kulturu, Radou Evropy a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pořádá ve dnech 4. - 7. dubna 1995 v Evropském ekologickém vzdělávacím středisku v Průhonicích u Prahy mezinárodní seminář Výchova k lidským právům a občanství v zemích střední a východní Evropy: Učební prostředky, učební pomůcky a vyučovací metody.

Ing. A. Kroupová


Seznam rubrik