AD HOC...

V zájmu ALMAE MATRIS

Univerzitní senát se v uplynulém období zásadně transformoval z hlediska svého časového působení. Rozdělením fakult a součástí do dvou volebních sborů, v nichž se konají volby s ročním časovým posunem, skončilo funkční období senátu a začíná funkční období senátorů. Věřím, že přeměna jednoho ze tří základních článků samosprávy univerzity (vedle její vědecké rady a rektora s prorektory) v orgán permanentní vytváří dobré předpoklady pro to, aby návrh nové koncepce rozvoje UK, projednaný, doplněný a schválený na společném zasedání jmenovaných složek v posledním březnovém víkendu v Nymburku, byl postupně realizován.

V současném období je velmi obtížné stanovit přesnou posloupnost jednotlivých úkolů, které by v této realizaci měly připadnout univerzitnímu senátu. Hlavním důvodem tohoto faktu zůstává, že není jasné, jak bude vypadat nový zákon o vysokém školství. Nechceme se smířit s představou, že by nový zákon odpovídal návrhu (jeho obsah byl zevrubně probrán v legislativní sekci i v plénu zmíněného nymburského zasedání). Výsledkem mnohahodinových jednání bylo přijetí stanoviska UK k předloženému návrhu, které bylo zasláno ostatním vysokým školám naší republiky i poslancům parlamentu ČR.

Pochopitelně existují problémy dozrálé pro bezodkladné řešení. V souladu s tím, co se odehrává v celé naší společnosti, jde v první řadě o ekonomické zajištění činnosti univerzity. AS UK se intenzivně zabývá systémovými chybami při rozdělování příspěvku pro vysoké školství ze státního rozpočtu i metodikou jeho přerozdělování na univerzitě. Do prvního okruhu patří například skutečnost, že i když došlo v normativní části k rozdělení příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost, jde pouze o dělení stejné základní částky. Jsem hluboce přesvědčen, že prostředky na tvůrčí vědeckou činnost by měly být přidělovány ze zdrojů vyčleněných parlamentem z celkového rozpočtu republiky na vědu. Rozpočet vysokých škol měl být o tuto část zvýšen. Zcela nesmyslné je, aby prostředky na řešení grantových úkolů v minulém rozpočtovém období byly přičteny k ostatním penězům, které škola získala. Tak se zvyšuje jmenovatel faktoru, pro něhož je určena částka v novém období. Zřejmě tady platí heslo: čím více jste si zasloužili v minulosti, o to méně dostanete dnes.

V rámci univerzity se jedná zejména o vyjasnění skutečnosti, jakým procentem svého rozpočtu fakulty a součásti (které do něj peníze svými studenty a výzkumem přinášejí) hodlají hradit činnost těch částí, které při současném způsobu tvorby rozpočtu vysokých škol nedostávají žádné prostředky. Je jasné, že univerzita k tomu, aby fungovala jako celek, potřebuje rektorát. Je jasné, že některé celouniverzitní ústavy a zařízení jsou reprezentační vizitkou univerzity směrem k ostatním vysokým školám, k celé naší společnosti i k zahraničí. Po důkladné analýze musíme proto zvážit, kolik prostředků budeme ze společného rozpočtu na tyto účely vynakládat. Obdobná analýza by měla být provedena i pro fakulty stejného nebo obdobného zaměření - ty se ovšem výrazně odlišují v nákladech nutných k zajištění své činnosti. Akademický senát by měl posoudit návrh na opatření tam, kde rozdíly nebudou v zájmu univerzity. Doufám, že potřebné informace budou získány jako část závěrů probíhající evaluace.

V této souvislosti chci všem čtenářům časopisu Forum sdělit svůj poznatek, že za celou dobu svého tříletého působení v senátu jsem se dosud nesetkal s případem, kdy by některý zástupce fakulty či součástí prosazoval jen zájmy části univerzity a nebral v úvahu zájmy celouniverzitní. Podle mého názoru je to záruka toho, že i při zachování současné právní subjektivity fakult, existuje možnost společný zájem prosadit. Vždyť univerzitní senát schvaluje statuty fakult, organizační řády součástí a rozpočet všem. Věřím, že hledisko zájmu naší almae matris bude i nadále hlavním, kterým se senát bude ve své práci řídit...

prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc.

předseda Akademického senátu


Poznámka redakce:

Druhé číslo časopisu FORUM se mělo původně věnovat cele výsledkům výjezdního zasedání Akademického senátu UK a Vědecké rady UK, které se konalo ve dnech 24. - 26. března 1995 v Nymburce. Na programu byl zásadní rektorův projev k rozvoji univerzity, diskuse nad zněním připravovaného zákona a budoucího školného na vysokých školách, zasedání Akademického senátu UK a aktivní práce jeho jednotlivých sekcí. Vzhledem k tomu, že všichni zájemci o tyto materiály je mohou nalézt v informačním systému Gopher, mohla redakce přejít od přetiskování nejzajímavějších pasáží ke komentování práce některých sekcí. Jejich usnesení na základě mnohahodinové diskuse budou mít velmi záhy dopad na práci a život studentů i pedagogů na UK. Už dnešní úvodník má svůj původ v Nymburce. Požádali jsme o něj tentokrát předsedu Akademického senátu...

Redakce měla možnost během nymburského víkendu najít další zajímavé osobnosti - oslovila je pro příští čísla, kde by měla více a zásadněji zaznít problematika studentská, žhavá profese "profesorská" i téma evaluace a inventarizace...

Vaše Forum


Seznam rubrik