Honorati

Doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.

proděkanka 3.LF UK, přednosta Ústavu zdraví dětí a mládeže

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ivan Pilip udělil ke Dni učitelů Ceny ministra za rok 1995 (každoročně jsou to čtyři medaile pro osobnosti nebo kolektivy). Nositelkou se stala vedle profesora Zdeňka Kožmína z Masarykovy univerzity v Brně, ředitelky ZŠ v Opavě Libuši Hozové a učitelky ZŠ v Kyjově Ludmily Friedrichové "Za významné výsledky v pedagogické činnosti" doc.MUDr. Hana Provazníková. Cena jí byla předána dne 11. dubna 1995 ve Velkém zrcadlovém sále Rohanského paláce. Ve svém krátkém rozhovoru pro časopis Forum nám doc. Hana Provazníková řekla: "Z ocenění mám pochopitelně radost, velké množství svých pedagogických aktivit bych ale nezvládla bez podmínek vytvořených vedením fakulty..."

Doc. MUDr.Hana Provazníková je jedním z iniciátorů rozsáhlé perspektivně založené longitudinální studie výběru studentů na lékařskou fakultu. Před více než rokem se na fakultě podařilo za její účasti založit nadaci Probimed (zkratka názvu Proti bídě mediků) - jejím cílem je pomáhat nadaným studentům, kteří se ocitnou ve finanční tísni. Další její zajímavou činností je práce ve Studentské poradně. Její pracovníci pomáhají studentům řešit studijní, osobní i zdravotní problémy. V Centru preventivního lékařství iniciovala založení nevládní organizace Česká společnost na ochranu dětí, s cílem přispět k vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí a mládeže. Společnost pořádá odborné přednášky a semináře pro učitele, rodiče a pro děti. Dětem slouží Růžová linka, kam se mohou obrátit ty, které jsou v krizi, mají problémy, cítí se smutné nebo opuštěné. Doc. MUDr. Hana Provazníková je spoluzakladatelkou Ceny Margaret Bertrandové, která je na fakultě každoročně udílena nejlepšímu studentovi a Ceny vesmíru (každý rok jí získávají dva nejlepší studenti ročníku).


Udělení pamětních medailí UK za rok 1994

Zlaté medaile UK

28. 1. 1994 Prof. PhDr. Radim Palouš - rektor UK od ledna 1991 do ledna 1994 "za mimořádné zásluhy o návrat Univerzity Karlovy do rodiny svobodných a demokratických VŠ"

28. 1. 1994 Prof. MUDr. Zdeněk Lojda, DrSc. - prorektor UK od ledna 1991 do ledna 1994 "za zásluhy o návrat Univerzity Karlovy do rodiny svobodných a demokratických VŠ"

28. 1. 1994 Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. - prorektor UK od ledna 1991 do ledna 1994 "za zásluhy o návrat Univerzity Karlovy do rodiny svobodných a demokratických VŠ"

28. 1. 1994 Prof. PhDr. Jaroslav Mihule, CSc. - prorektor UK od ledna 1991 do ledna 1994 "za zásluhy o návrat Univerzity Karlovy do rodiny svobodných a demokratických VŠ"

28. 1. 1994 Prof. RNDr. Josef Pacák, DrSc. - prorektor UK od ledna 1991 do ledna 1994 "za zásluhy o návrat Univerzity Karlovy do rodiny svobodných a demokratických VŠ"

28. 1. 1994 Prof. PhDr. Josef Petráň, CSc. - prorektor UK od ledna 1991 do ledna 1994 "za zásluhy o návrat Univerzity Karlovy do rodiny svobodných a demokratických VŠ"

31. 3. 1994 Prof. RNDr. Petr Vopěnka, CSc. - prorektor UK v roce 1990 "za zásluhy o návrat Univerzity Karlovy do rodiny svobodných a demokratických VŠ"

31. 3. 1994 Prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka - profesor LF v Plzni "za významnou celoživotní práci v oboru histologie a embryologie a za zásluhy o rozvoj lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni"

31. 3. 1994 Prof. MUDr. Karel Opatrný, DrSc. - profesor LF v Plzni "za zásluhy o lékařskou vědu a o rozvoj lékařského vzdělávání"

31. 3. 1994 Prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc. - 1. LF UK "za zásluhy o rozvoj lékařských věd na Univerzitě Karlově"

12. 5. 1994 Rainer Kreissl - návrh FF UK "za zásluhy za zachování významných kulturních hodnot"

9. 6. 1994 Prof. MUDr. Jiří Král, DrSc. - 1. LF UK "za zakladatelské vědecké a pedagogické dílo v tělovýchovném lékařství"

23. 6. 1994 Prof. MUDr. MVDr. Jan Šula, DrSc. - 1. LF UK "za celoživotní dílo v oboru biochemie se zvláštním zaměřením na biochemii nádorových onemocnění"

23. 6. 1994 Prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc. - 1. LF UK "za celoživotní práci v oboru gastroenterologie a propagaci české lékařské vědy"

Stříbrné medaile UK

21. 1. 1994 Prof. Josef Kadlec (USA) - návrh 1. LF UK "za jeho dlouholetou vědeckou činnost v oborech lékařství a teologie, jíž významně prohloubil vědecké poznání a proslavil staroslavnou Univerzitu Karlovu a za neúnavné úsilí, které vynaložil na vzdělávání a výchovu studentů Teologické a 1. lékařské fakulty UK"

31. 1. 1994 JUDr. Oldřich Černý (Švýcarsko) "za vydatnou pomoc a spolupráci při obnově univerzitních kontaktů se zahraničím po roce 1989"

22. 2. 1994 pplk. Joseph Šupa (USA) "za zásluhy o rozvoj výuky duchovní péče v ozbrojených silách"

28. 2. 1994 Doc. JUDr. Čestmír Suchý - FSV UK "za zásadní zakladatelský podíl na ustavení a rozvoji Fakulty sociálních věd UK"

11. 5. 1994 Sylva Šimsová (V. Británie) "za zásluhy o rozvoj českého knihovnictví a za podporu spolupráce mezi UK a britskými institucemi"

12. 5.1994 Doc. MUDr. Vladimír Puchmayer, CSc. - 1. LF UK "za celožitvotní zásluhy o rozvoj lékařské vědy a za úspěšnou pedagogickou činnost"

26. 5. 1994 JUDr. Ivan Kudela - Rada vysokých škol "za zásluhy o rozvoj UK a vysokého školství"

26. 5. 1994 Prof. MUDr. Rudolf Malec, CSc. - LF Hradec Králové "za zásluhy o rozvoj LF HK a za významnou celoživotní práci v oboru neurochirurgie"

26. 5. 1994 Prof. MUDr. Leo Steinhart, DrSc. - LF Hradec Králové "za zásluhy o rozvoj LF HK a za významnou celoživotní práci v oboru radiologie"

23. 6. 1994 Doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc. - děkan FTVS UK "za zásluhy o rozvoj Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy"

23. 6. 1994 PhDr. Miroslav Truc - Archiv UK "za jeho významný podíl na činnosti Univerzity Karlovy, zvláště při poznávání a zpracování její minulosti"

9. 9. 1994 Doc. RNDr. PhMr. Jaroslav Sova, CSc. - FaF UK HK, Prof. RNDr. PhMr. Milan Chalabal, DrSc. - FaF UK HK, Prof. MUDr. Ivo Hais, CSc. - FaF UK HK, Doc. RNDr. PhMr. Miloš Melichar, CSc. - FaF UK HK "za vynikající výsledky v pedagogické a vědecké činnosti a rozvoj Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové"

9. 9. 1994 Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc. - FaF UK HK "za zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a za vynikající pedagogické a vědecké výsledky"

23. 9. 1994 Prof. Helge Gyllengerg (Finsko) "za autorství pravděpodobností identifikace bakterií, za rozvoj mikrobiologických technologií a za rozvoj spolupráce mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Helsinskou univerzitou ve Finsku"

19. 10. 1994 Karel Kryl - in memoriam "za jeho přínos pro duchovní rozvoj a morální podporu našeho národu"

Bronzové medaile UK

23. 6. 1994 JUDr. Jan Winkler - kvestor UK "za zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy"

23. 6. 1994 PhDr. František Choc - 1. LF UK "za dlouholetou činnost v oblasti knihovnictví a informatiky a za propagaci Univerzity Karlovy"

7. 9. 1994 Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. - AV ČR "za celoživotní dílo v oblasti českých dějin a za významný příspěvek k rozvoji spolupráce mezi Akademií věd České republiky a Univerzitou Karlovou"

9. 9. 1994 Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. - FaF UK HK, Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc. - FaF UK HK, Doc. RNDr. Luděk Jahodář, CSc. - FaF UK HK, Prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc. - FaF UK HK, Doc. RNDr. Miroslav Mužík, CSc. - FaF UK HK, Prof. Dr. Roland Mayer - FaF UK HK "za vynikající výsledky v pedagogické a vědecké činnosti a rozvoj Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové"

22. 9. 1994 Prof. MUDr. Jiří Kaňka, DrSc. - 3. LF UK "za významný přínos k diagnostice nádorových onemocnění v gynekologii a zavedení a rozvoj prebioptických metod v gynekologii"

8. 10. 1994 Prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc. - 3. LF UK "za vynikající příspěvek k rozvoji experimentální teratologie a za původní nález v oblasti vývojové morfologie a biologie"

27. 10. 1994 Prof. PhDr. Otto Pick - FF UK "za aktivní odpor vůči totalitarismu a obnovu politologie na UK"

27. 10. 1994 PhDr. Dobroslav Líbal - FF UK "za jeho pedagogickou činnost, která má mimořádný význam pro českou kulturu"

27. 10. 1994 RNDr. Josef Klimovič, CSc. - MFF UK "za zásluhy o rozvoj MFF UK"

Pamětní medaile UK

16. 11. 1994 Mário Alberto Nobre Lopes Soares - portugalský prezident "za jeho celoživotní zásluhy o vítězství a rozvoj demokracie, svobody a prosazování zásad humanity"

(Přehled o nově jmenovaných profesorech a docentech v roce 1994 přinese časopis Forum v čísle 3)


Seznam rubrik