Forum 3/95

Fakultní forum

Rektorský sportovní den

Česko-německá komise historiků

Cesty ke společnému světu

Služby EDS

Zahrada léčivých rostlin

Představujeme: fakultní časopisy

Taneční centrum UK hlásí...

Konkurz FSV UK


Rektorský sportovní den Univerzity Karlovy Praha

Středa 17. května 1995

  Program          Místo         Začátek
____________________________________________________________
1. Turnaj ve fotbalu   hřiště FTVS, Praha 6 -    9.00
  (6 + 1)        Veleslavín
____________________________________________________________
2. Turnaj v basketbalu  hala FTVS, Praha 6 -     9.00
              Veleslavín
____________________________________________________________
3. Turnaj v tenisových  tenisové dvorce Aritmy,    8.00
  čtyřhrách       Praha 6-Vokovice
____________________________________________________________
4. Tenisový turnaj    TJ Vodní stavby        8.30
  jednotlivců      Praha 10-Hostivař
____________________________________________________________
5. Turnaj ve volejbalu  volejbalové kurty       9.00
  mix          na Albertově, Praha 2 
____________________________________________________________ 
6. Turnaj v hokejbalu   hala BIOS Ped. fakulty,    9.00
              Brandýs nad Labem
____________________________________________________________
7. Závod ve zkráceném   Tělovýchovný areál PeF,   10.00
  triatlonu       Brandýs n. Labem, Králo-
              vická 915
____________________________________________________________
8. Závod čtyřčlenných   Areál slalomové dráhy,    9.30
  družstev na raftech  Praha 7-Trója
  spojený se slavnostním 
  otevřením loděnice UK
____________________________________________________________
9. Cykloorientační závod Areál slalomové dráhy,    10.30
             Praha 7-Trója
____________________________________________________________
10. Závod plaveckých   Tyršův dům, Praha 1-     14.00
  štafet        Újezd 450
____________________________________________________________
11. Kondiční běh     Obora Hvězda         10.00
  pro zdraví
____________________________________________________________
12. Zádová gymnastika   tělocvična Ped. fak.     10.00 
  v novém pojetí    Praha 1, Rettigové 4    a 11.00
____________________________________________________________
13. Aerobic s cíleným   Menza Větrník, Praha 6-    9.00
  posilováním      Petřiny          a 10.00
  a cvičení s gumou
____________________________________________________________
14. Aerobic, stepaerobic, Sportovní centrum UK,    13.00
  kondiční kulturistika Praha 10-Hostivař     a 14.00
  a sauna                     a 15.00
____________________________________________________________
Podrobnější propozice jsou na katedrách tělesné výchovy jednotlivých fakult Univerzity Karlovy. Kromě uvedených celouniverzitních akcí budou další sportovní aktivity organizovány přímo na fakultách.

Otevření rektorského dne se koná v 9.30 v areálu loděnice UK, Praha 7 - Trója, u slalomové dráhy za účasti hostů rektorského dne.

Uzavření rektorského dne se koná od 18.00 v areálu loděnice - hudební skupiny, občerstvení. Ke všem aktivitám jsou srdečně zváni studenti, učitelé a zaměstnanci UK.


Zasedání česko-německé komise historiků k tvorbě učebnic dějepisu

(Praha - Braunschweig)

Ve dnech 15.-18. května 1995 bude zasedat v Karolinu smíšená komise českých a německých historiků k hodnocení a tvorbě učebnic dějepisu. Z německé strany je pořadatelem G. Eckert Institut für internationale Schulbuchforschung, z české strany Ústav českých dějin Filozofické fakulty UK.

Na programu letošního setkání jsou otázky mimořádně aktuální důležitosti - problémy vzájemných vztahů v letech 2. světové války od Mnichova až do roku 1945. S hodnotícími referáty vystoupí desetičlenná německá delegace, ve které jsou zastoupeni například prof. Ferdinand Seibt, prof. Hans Lemberg z univerzity v Marburgu, prof. Manfred Alexandr z univerzity v Kolíně nad Rýnem. Úvodní referát přednese prof. Jan Křen. Další vystoupení českých historiků budou věnována zhodnocení úlohy Protektorátu Čechy a Morava, životu obyvatel v odtržených územích, problémům odboje a kolaborace, Slovenské republice, řešení osudů českých a slovenských Židů. Mnoho konkrétních podnětů pro autory učebnic přinesou nepochybně také stanoviska několika českých učitelů dějepisu, kteří ověřují české a německé učebnice přímo ve výuce ve školách.

Na závěr zasedání navštíví němečtí hosté depozitář bývalého Korunního archivu SÚA, kde jsou uchovávány nejcennější listiny a dokumenty z dějin našeho státu.

doc.PhDr. Renata Wohlgemuthová


V pořadí 3. mezinárodní konference o problémech zrakově postižených Cesty ke společnému světu, která je organizována Fakultou tělesné výchovy a sportu Karlovy Univerzity v Praze a Oftalmopedickou společností, se koná v Praze ve dnech 27. - 28. května. Jednání bude věnovat pozornost následující problematice: vzdělávání zrakově postižených, zpřístupňování prostředí pro zrakově postižené, optickým pomůckám a způsobům jejich využití ve výchově a vzdělávání slabozrakých, aktivitám volného času zrakově postižených.

Konference je spíše chápána jako pracovní seminář s dostatečným prostorem pro neformální diskuse a výměnu zkušeností (jednacími jazyky konference jsou čeština a angličtina, event. také němčina, tlumočení je zajištěno).

V rámci mezinárodní konference Cesty ke společnému světu III. pořádají FTVS UK a Výbor dobré vůle výstavu Fenomény a impulzy jako společný dárek dětem.

Výstava Fenomény a impulzy chce všem lidem (postiženým i nepostiženým) poskytnout příležitost i podnět k tomu, aby se mohli bezprostředně věnovat všem elementům a úkazům, které nám příroda skýtá v tak veliké mnohosti.

Od vzniku expozice v roce 1982 navštívilo tuto výstavu na 40000 převážně nevidomých a lidí postižených slepotou a hluchotou v Německu a Švýcarsku. Posláním výstavy je - kromě možnosti poznání mnoha neznámých nebo dosud nedostupných věcí - umožnit společná setkávání postižených a nepostižených lidí.

Na výstavě se dá všemi smysly vnímat na tři tisíce exponátů umístěných na ploše 300 m2 - například: banka vůní (asi 300 různých esencí, dále přírodniny s typickou vůní), velká expozice přírodnin (kožešiny, ptačí peří, vejce, paroží, ořechy, různé druhy dřevin, minerály, mořské mušle a korály, zkameněliny) a zajímavé hříčky a experimenty z oboru elektřiny, akustiky, mechaniky a fyziky.


Služby EDS

Evropské dokumentační středisko vzniklo v Praze v roce 1990 z iniciativy Komise ES jako jedno ze tří set takových oddělení ES na světě. Je začleněno do informačního střediska UK. Vzniklo za účelem výzkumu, výuky a studia otázek evropské integrace na českých vysokých školách.

Udělením statutu Evropského dokumentačního centra Univerzitě Karlově se ES zavázalo poskytovat zdarma po jednom výtisku periodických i neperiodických publikací a dokumentů v jednom z oficiálních jazyků (angličtina). Nakladatelství ES vydává měsíční, půlroční a roční katalogy z oblastí: legislativa, dokumenty o legislativních a právních postupech, výzkumné zprávy a studie, statistické přehledy (všeobecné statistiky, ekonomika a finance, populace a sociální podmínky, energie a průmysl, zemědělství, lesnictví, rybářství, zahraniční obchod, služby a doprava, životní prostředí, různé), tematicky orientovaná periodika (například ekonomie, energie, sociální situace, zprávy z evropských univerzit, ženská problematika, ekologie), informativní a popularizující dokumenty.

Databáze ES pokrývají: právo ES, pracovní podmínky, sociální podmínky, životní prostředí, energii, výzkum, terminologii, dokumentaci a informace (katalogy, adresáře, tiskové zprávy), informační trh, statistiky a veřejné kontakty.

Knihovna EDS obsahuje: knižní fond (cca 1300 monografických publikací z přibližně dvaceti tematických okruhů), fond periodik (75 titulů časopisů a dalších 50 seriálových publikací výběrově excerpovaných), fond dokumentů (na 2500 dokumentů Komise ES a ekonomického a sociálního výboru), speciální sbírku cca 25000 mikrofiší založenou před čtyřiceti lety.

Služby: knihovnicko-bibliografické, rešeršní, konzultační, informačně publikační, referenční a reprografické.

Kontakt: Evropské dokumentační středisko, Táboritská 23, 130 87 Praha 3

Tel.:279351-55, 27651-6 l. 1317

Fax: 274913


Nadace Podpora pro rozvoj Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

Pro rozvoj Zahrady léčivých rostlin při Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové byla zřízena nadace s cílem dobudování této zahrady a jejího zpřístupnění široké veřejnosti, a tím k přispění k osvětě o léčivých rostlinách mezi obyvatelstvem.

Zahrada bude sloužit jako základna pro výzkum biologicky aktivních látek z perspektivních rostlin a jejich využití ve farmaceutickém, kosmetickém a potravinářském průmyslu.

V souladu se zákonem o vysokých školách č. 172/90 Sb., uskutečňuje fakulta za úhradu třísemestrové mimořádné studium Léčivé rostliny pro absolventy středních a vysokých škol.


Představujeme: fakultní časopisy

Rádi bychom Vás postupně seznamovali s periodickými tiskovinami, které vycházejí na jednotlivých fakultách UK a které pravděpodobně celá akademická veřejnost univerzity navzájem nesleduje. Zároveň prosíme fakulty, aby poslaly redakci časopisu Forum své exempláře, neboť ani Archiv UK neeviduje všechny časopisy, které na fakultách interně vycházejí.

Fakulta tělesné výchovy a sportu vydává ve svém edičním centru 8x ročně nejen pro své zaměstnance a odborné pracovníky, ale také pro učitele na středních školách, časopis s názvem Tělesná výchova a sport FTVS. Časopis je zaměřen hlavně odborně a jsou v něm publikovány stati a odborné výklady pro jednotlivé typy sportů, jejich odborná metodika a aktuální problematika. Kromě hlavní části se zde ale objevuje i fakultní zpravodajství a informace děkanátu.

Kontakt: šéfredaktor: L. Dobrý, redakce sídlí na adrese FTVS UK, José Martího 31, 162 52 Praha 6.

Zpravodaj Filozofické fakulty dostal od letošního roku novou barevnou obálku, a tím také více charakter skutečného časopisu. Objevují se v něm převážně interní texty jako zápisy z akademického senátu a zprávy o chodu fakulty (např. nové možnosti stravování a občerstvení apod.). Zajímavé zprávy přináší zejména z oblasti zahraničních styků a možností dalších aktivit pedagogů a studentů. Dobrou službu může nejen studentům přinést "svodka" vydaných skript, vědeckých publikací a časopisů.

Kontakt: šéfredaktorka doc. PhDr. A. Macurová, FFUK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.

Měsíčník Všehrd - časopis českých právníků není klasickým fakultním zpravodajem, ale skutečným odborným periodikem v oblasti práva. Pravidelně jsou zde publikovány z pera docentů a profesorů Právnické fakulty UK lekce a odborné stati z konkrétní právnické praxe včetně výkladů zákonů, nařízení a vyhlášek. Toto odborně velmi kvalitně vedené periodikum je tribunou právnické veřejnosti, ale vymyká se poněkud z dosahu běžných fakultních informačních bulletinů.

Kontakt: šéfredaktor M. Mocek, redakce sídlí v budově PFUK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Informačním periodikem Fakulty sociálních věd UK je Zpravodaj, jehož cílem je informovat o dění na fakultě, která je roztříštěna do několika budov. Přináší informace z děkanátu a většinou zásadní projevy nebo nařízení jednotlivých proděkanů, ale také běžné zpravodajství z fakultního života. Na práci se podílejí i studenti tvůrčího semináře oboru žurnalistika, a proto zde najdou své místo někdy i publicistické texty a drobné umělecké formy. Časopis vychází 12x ročně v semestrálním období v intervalu každé tři týdny.

Kontakt: PhDr. N. Dolanská, redakce rovněž sídlí v budově Fakulty sociálních věd, Smetanovo nábř. 6, 112 00 Praha 1.

(dol)


Taneční centrum UK hlásí...

V první půlce ledna (8.-14. 1. 1995) se konal 8. ročník Mezinárodního týdne tance Praha 1995. Tanec '95 měl tři části, z nich stále aktuální je choreografická soutěž Prix Volinine - první ze tří výběrových kol proběhlo v Praze (bylo určeno pro střední a východní Evropu). Semifinále a finále se koná v květnu v Paříži, detailněji vás s jeho průběhem seznámíme v dalším čísle. Zatím jen o výsledku soutěže: do pařížského semifinále postupují choreografie těchto autorů - Monika Rebcová (Česká republika), Irena Janovcová (Česká republika), Ján Ďurovčík (Slovenská republika), Lukas Gaudernak (Rakousko) a Fred Lasserre (Slovinsko).

PhDr. Vlasta Schneiderová

Jedním z největších úspěchů umělecké části pražského lednového festivalu se stalo vystoupení Olgy Cobos (Dance Teatre Frankfurt)

Foto pro Forum: Ivan Malý


Taneční centrum UK připomíná zájemcům o scénický tanec, že pro studenty UK probíhá ve zkušebnách na Větrníku zdarma kurz scénického tance - čtvrtek od 19:30 hod. je naplněn, ale máme možnost otevřít další lekci v úterý.

Bližší informace:TC UK Opletalova 26, P 1, tel.: 24 22 90 35


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje konkurzní řízení na postgraduální doktorandské studium

Studium bude zahájeno 1. 10. 1995 v oborech sociologie, politologie, ekonomie, mezinárodní vztahy, moderní dějiny, masová komunikace a žurnalistika.

Podmínkou přijetí je absolvování VŠ.

Přihlášky a podrobné informace na adrese: FSV UK, proděkanka pro PGS, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1. Telefon 24 81 08 04, l. 265.

Konkurzní řízení proběhne ve dvou termínech.

Přihlášky se přijímají do 31. 5. 1995.


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK