Forum 3/95

Kaleidoskop

Nové zkratky

Prohlášení studentů


Přečetli jsme za vás

(Mladá fronta Dnes 18. 4.)

Nové zkratky na obzoru

Současné houští titulů má kořeny v zákoně o vysokém školství z roku 1966. Absolventi vysokých škol od té doby získávali tituly uvedené v tabulce:
Titul       Latinský název       Český název 
MUDr.    medicinae universae doctor   doktor medicíny
MVDr.    medicinae veterinarie doctor  doktor veterinární medicíny
JUDr.    juris utriusque doctor     doktor práv
RNDr.    rerum naturalium doctor     doktor přírodních věd
PhDr.    philosophiae doctor       doktor filozofie
PharmDr.   pharmaciae doctor        doktor farmacie
PaedDr.   paedagogiae doctor       doktor pedagogiky

Na uměleckých vysokých školách se udělovaly tituly akademický architekt, akademický malíř a akademický sochař.

Po roce 1990 vyrašily na košatém stromě tuzemských titulů další dva výhonky: bakalář (Bc.) - absolvent tří - nebo čtyřletého studia na vysoké škole, které je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, a titul magistr (Mgr.) - absolvent čtyř - šestiletého studijního programu na vysoké škole univerzitního směru.

V současné době projednávají příslušné instituce návrh nového zákona o vysokém školství. Podle něj by se nadále udělovaly oba tituly a navíc by přibyly dvě speciality: titul BA. a MA. pro magistry a bakaláře umění, tedy pro absolventy vysokých škol uměleckého směru.

Dále se budou udělovat čtyři tradiční tituly: Ing., Ing. arch., MUDr. a MVDr. Po složení rigorózních zkoušek by mělo být možné získat na příslušných vysokých školách další čtyři tituly: JUDr., PhDr., RNDr. a Th.Lic. (licenciát teologie).

Vysokoškolské tituly u nás až do této chvíle doplňovaly dvě obdobné řady vědeckých titulů: kandidátů a doktorů věd (CSc. a DrSc.) společně s doktoráty a docenturami. Vládní návrh zákona o vysokém školství chce oba systémy sjednotit a novým moudrým hlavám udělovat titul Ph.D. Zkratka má svůj původ v anglosaských zemích a začíná se jí užívat stále častěji i jinde ve světě. Aby se zdůraznila odlišnost zkratky Ph.D od zkratky doktorátu filozofie, získávané v magisterském studijním programu, bude se Ph.D uvádět za jménem.

Titul Ph.D a oslovení "doktore" bude tedy náležet absolventům tříletého doktorského studia, které je ukončeno rigorózní zkouškou a obhajobou disertační práce.


(Svobodné slovo, 14. 4.)

Prohlášení studentů

My, níže podepsaní studenti Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, vyjadřujeme nesouhlas s formulacemi petice "Smíření 95". Plně podporujeme stanovisko rektora naší univerzity pana profesora Malého, který společně s profesorem Zahradníkem, předsedou AV ČR, označil výzvu za nátlak na vládu, který je, jemně řečeno, nehorázný.

Jako studenty politologie nás překvapilo, že mezi iniciátory "Smíření 95" jsou i někteří politologové. Myslíme si, že úkolem současné české politologie je především organizování dialogu uvnitř naší společnosti o této otázce, organizování přátelských, vědeckých či studentských diskusí mezi našimi a německými občany, nebo nezaujaté, nezkreslené a tolik potřebné studie o palčivých problémech našich novodobých dějin.

Nemůžeme souhlasit s názorem, že zásadním zlomem v německo-českých vztazích byl poválečný odsun německé menšiny z ČSR (jak to vyjádřil například ředitel Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd UK a signatář "Smíření 95" docent Kučera ve studentském listu Babylon v březnu letošního roku). Nikdo nepochybuje o tom, že při odsunu v roce 1945 docházelo k odsouzeníhodným událostem, ale nepřiznat si, že to bylo v důsledku předchozích ukrutností německé okupace, je podle našeho názoru ignorování lidských obětí 2. světové války.

Věříme, že vztahy České republiky a Německa jsou přátelské a budou zaměřeny především na budoucnost. K porozumění nelze dospět udílením pokynů, ale pouze nezávislou diskusí o různých názorech. Z našeho dosavadního vědeckého poznávání jsme si odnesli zkušenost, že je třeba uvažovat v souvislostech a vyvarovat se unáhlených vyjádření, za které je možné výzvu "Smíření 95" považovat.

Vladimír Srb, Tomáš Veselý, Petr Koval, Pavel Trantina, Simona Petrářová, Michaela Šimková, Tomáš Pergler, Michal Šebánek, Lucie Könyová, Lukáš Valeš, Richard Martínek, Miloslava Koníčková


Seznam rubrik


Skok na českou domácí stránku UK