Forum 4/95

Causa

Kam s ní?

V porevoluční záplavě nadací se širokým a rozmanitým záběrem statutů, zaujímá svébytné stabilní místo (už osm desítek let!) Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Až s úžasem moderně a v rytmu naší doby zaznívají mnohé články z poslední vůle významného českého architekta, stavitele a mecenáše Josefa Hlávky (1831 - 1908), sepsané čtyři roky před jeho smrtí. Jednou ze záležitostí, kterou se celé prezídium a správa v posledních letech "tvrdohlavě" zabývá, je současné využití Hlávkovy koleje. Neslouží už totiž pátý rok svému účelu, ale funguje jako turistický hotel. Abychom pochopili všechny nutné souvislosti, předkládáme vám nejprve základní fakta:

Už několik let trvá boj, vedený především přes Ministerstvo školství, o návrat koleje původnímu účelu. Jak mi vysvětlili ing. Josef Jíra (bývalý student ČVUT, který v Hlávkově koleji bydlel), dnes vítaný konzultant Nadání, a doc. PhDr. Jaroslav Nedvěd, CSc. (předseda prezídia a správy Nadání), ke všem akcím je donutil způsob současného využívání Hlávkovy koleje. Vzhledem k tomu, že kolej nutně potřebovala rekonstrukci, opravila se na počátku devadesátých let za peníze Autoturistu. Znovuotevřená kolej měla pro návratnost investicí sloužit firmě dva roky, pak se měla opět vrátit svému účelu - tedy na počátku semestrů se naplnit studenty. Kolej je však dále pronajímána soukromou osobou na základě živnostenského oprávnění. Právě v současné době se řeší velmi složitá otázka, jak se budou spravovat koleje v Praze. A co se má stát s Hlávkovou kolejí? Doc. Jaroslav Nedvěd říká:

"Existují tři varianty: kolej může zůstat ve vlastnictví českého státu, tedy Ministerstva školství, může být navrácena obnovenému Spolku studentských kolejí, nebo by měla být na základě Hlávkovy poslední vůle předána Nadání Hlávkových. Z hlediska Nadání i koleje samé žádná jiná varianta subjektivity nepřipadá do úvahy".

Co v současné chvíli dělá Nadání proto, aby se kolej vrátila účelu, kvůli kterému ji mecenáš postavil?

Začínají jednání s Akademickým senátem, pokračují jednání s rektorem UK prof. JUDr. Karlem Malým, DrSc. (i rektorem AMU, prof. Jaroslavem Vostrým) o tom, jak co nejrychleji obnovit běžný a normální chod Hlávkovy koleje. Připravena je také varianta na využití během prázdnin - tehdy by vlastník budovy koleje a Nadání společně zajišťovali obchodně ekonomické využití (veškerý příjem z této činnosti bude určen na údržbu, opravy, případně i rekonstrukci koleje). Výběr studentů ubytovaných na koleji by odpovídal kritériím, která stanovil Josef Hlávka, protože plně odpovídají i současným podmínkám studia na vysokých školách. Stejně jako tehdy by sociální hledisko nebylo určujícím kritériem, tím se stává prokázaná vynikající úroveň studijních výsledků. Způsob výběru by byl svěřen rektorům pražských vysokých škol. V koleji by měli být ubytováni studenti ze všech českých pražských vysokých škol.

Nutný klíč pro poměrný počet studentů by stanovila správa Nadání - po dohodě s rektory pražských vysokých škol. A předpokládané zahájení činnosti podle obnoveného režimu Josefa Hlávky? První zářijový den roku 1996 (nebo 1997). Jakmile Ministerstvo školství učiní opatření k úplnému uvolnění koleje pro původní účel - jak je definoval Josef Hlávka ve své poslední vůli - poskytne koleji Nadání také potřebné finanční prostředky.

V současné době otevřených hranic není už pro studenta tak složité dostat se na místo stáže, nebo zahraničního stipendia. Nadace na tuto okolnost velmi operativně reagovala, poté, co pochopila, že společenská objednávka (stohy žádostí došlých do Nadání o zajištění nákladů na cestovné v prvních letech po roce 1989) není tak akutní, přesunula finance do oblasti potřebnější. Jedním ze závažných problémů pro některé studenty se stává sociální situace. Proto nedávno udělilo Nadání sociální stipendium za účelem vypracování diplomové práce vynikajícímu studentu filozofie FF UK. Podobnou podporu může získat další student, který by se dostal do těžko řešitelné složité finanční situace.

Na podzim, v předvečer 17. listopadu, udělí Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových už potřetí Ceny Nadání 48 vynikajícím studentům z pražských a brněnských vysokých škol. Nominace schválí Nadání podle návrhu rektorů vysokých škol. Existují fakulty, které, pokud vhodného kandidáta nenajdou, raději nikoho nenavrhnou, proto, aby se nesnížila vysoká "laťka" podmínek. "Josef Hlávka totiž vždycky podporoval špičku," řekl časopisu Forum doc.Jaroslav Nedvěd, "kdo mezi nejlepší nepatřil, toho nepodporoval. Když třeba zabezpečil finančně dva roky Mařatkových studií u Rodina, každého půl roku od něj očekával důkaz, nějakou kresbu, nebo studii, že "jeho" student pokračuje dál."

Letos i do udělených Cen vnáší Nadání nový aspekt, právo samotného studenta (nebo jeho kolegů) přihlásit se na letošní ocenění Nadání...

Ing. Josef Jíra, bývalý student Hlávkovy koleje, se stále živě zajímá o Nadání i další osud "své" koleje. Jeho tvář známe z historických snímků z pohřbu studenta Jana Opletala, při kterém nesl smuteční věnec (na snímku s tajemnicí Nadání dr. Dagmar Rýdlovou).

Text a foto Forum: Michaela Zindelová


Seznam rubrik


Skok na českou domácí stránku UK