Forum 4/95

Fakultní forum

Všem, kteří trpěli...

Základy zdvořilosti

Odkaz prof. dr. Otakara Machotky

Čas věcného dialogu

AIA germanistům

Knižní dar pro FSV

Evropská koreanistická konference


Všem, kteří trpěli...

Aula Právnické fakulty UK byla naplněna muži a ženami zvučných jmen, především právníky - kteří uplatňují své schopnosti ve vládě, Parlamentu, pracují na ministerských postech, předsedají Ústavnímu soudu ČR...Ti všichni přijali v předvečer 50. výročí konce 2. světové války (5. května 1995 ve 14 hodin) pozvání Spolku českých právníků Všehrd a Nadace Všehrdu - Randova fondu k slavnostnímu odhalení pamětní desky ministrem kultury ČR Pavlem Tigridem. Zajímavou společnost přivítal starosta Spolku Všehrd Petr Polák: "Vaše účast svědčí o tom, že text, který je na desce vytesán, není pro vás prázdnou frází," řekl. Připomněl zúčastněným, že se konečně podařilo vyplnit přání jejich předchůdců ze Všehrdu, především Emila Randsdorfa, ideu z prvních let po skončení 2. světové války.

Ministr kultury ČR pak po krátké vzpomínce na studentská léta, kdy sám byl členem Všehrdu (ale svá studia již nestačil po Mnichovu dokončit), odhalil pamětní desku ze zeleného italského mramoru (autorem je sochař Aleš Hnízdil). Krátký text je dedikován všem právníkům bez rozdílu národností, generací, náboženství, kteří bojovali, padli, nebo trpěli v dobách nesvobody. Jeho aforistická stručnost však dojímá:

 • "Na památku právníků
 • a studentů práv,
 • kteří trpěli a umírali
 • v dobách zápasu o právo a spravedlnost."
 • (mich)

  Ministra kultury ČR, Pavla Tigrida (čerstvého člena Spolku Všehrd) jsme zastihli v přátelském rozhovoru s čestnou předsedkyní Všehrdu, JUDr. Dagmar Burešovou.

  Foto Forum: Michaela Zindelová


  Pozor!

  Historický okamžik!

  Na Karlovu Univerzitu se vracejí přednášky ze společenské výchovy!

  Základy zdvořilosti

  Dvousemestrální přednáškový kurz z praktické etikety:

  Pozdrav, oslovení, představování, chování u stolu atd...

  a její historické, filozofické a sociologické reflexe.

  od 6. října 1995 každý pátek od 10.00 do 11.35 hod., Filozofická fakulta UK, nám. J. Palacha 3, místnost č. 200 (2. patro).

  Přednáší PhDr. Helena Jarošová, katedra estetiky FF UK


  Odkaz prof. dr. Otakara Machotky

  V den padesátého výročí Pražského povstání, 5. května 1995, byla na vyšehradském hřbitově za účasti doc. ing. Ivana Wilhelma, prorektora Univerzity Karlovy uložena urna s popelem prof. dr. Otakara Machotky (v květnových dnech 1945 místopředseda revoluční České národní rady).

  Otakar Machotka patří k nejvýznamnějším českým sociologům 20. století. Narodil se 29. listopadu 1899 v Praze. Po maturitě na vinohradském gymnáziu studoval filozofii a sociologii na Karlově univerzitě v Praze a pak na univerzitě v Paříži. Od roku 1927 působil ve Státním úřadu statistickém v Praze a v letech 1933 - 1939 přednášel na Komenského univerzitě v Bratislavě. Reprezentoval objektivní empirickou sociologii, vycházející z francouzské pozitivistické školy Durkheimovy. Napsal mnoho studií i několik monografií v češtině, například Mravní problém ve světle sociologie (1927), Sociálně potřebné rodiny hl. m. Prahy (1936), Americká sociologie (1938) a Amerika, její duch a život (1946).

  V letech 1945 - 1948 přednášel jako profesor sociologie na Filozofické fakultě UK, též na Vysoké škole politické a sociální v Praze (k jejímu založení dal podnět), současně vykonával funkci místopředsedy Zemského národního výboru v Čechách.

  Po únorovém převratu v roce 1948 odešel s celou svou rodinou do exilu. Usadil se v USA, kde přednášel na univerzitách (od roku 1950 jako řádný profesor State University of New York v Binghamtonu) a publikoval mnoho vědeckých prací. Zároveň byl činný v exilových organizacích. Zemřel 29. července 1970 v Edincottu ve státě New York.

  Pět let před smrtí připravil dr. Machotka k vydání vzpomínkový sborník Pražské povstání 1945 (Washington 1965) - přispěl do něj třemi vlastními kapitolami, obsahujícími cenná svědectví o tehdejších historických dnech. Dílo vyšlo v reedici v květnu 1995 v pražském nakladatelství Eva nákladem Klubu Milady Horákové.

  Syn Otakara Machotky - psycholog prof. PhDr. Pavel Machotka (USA) rozvinul po listopadu 1989 s Univerzitou Karlovou intenzivní americko-českou spolupráci, daroval také UK cenné vědecké publikace. Dne 2. května 1995 přednesl na FF UK skvělou přednášku Kognitivní styly ve výtvarném umění. Ve spolupráci s ním budeme pokračovat v souladu s odkazem jeho otce: za pravdu nejen při vědecké a pedagogické práci, ale také v politickém životě.

  prof. PhDr. Jiří Hoskovec, katedra psychologie FF UK


  Čas věcného dialogu

  Koncem dubna 1995 se v Modré posluchárně v historických budovách Karolina uskutečnila panelová diskuse německo-české a slovenské komise historiků věnovaná 50. výročí konce druhé světové války. Panelovou diskusi uspořádala tato historická komise Ministerstev zahraničních věcí ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd.

  Odpolední program zahájil a moderoval rektor Univerzity Karlovy prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. O problematice konce druhé světové války a česko-německých vztahů diskutovali členové komise prof. Jan Křen, dr. Dušan Kováč, prof. Ferdinand Seibt, prof. Hans Mommsen a dr. Vladimír Kural.

  Ve svém úvodním slově přivítal rektor Univerzity Karlovy diskutující i zaplněnou posluchárnu a vyjádřil přesvědčení, že setkání předních českých, slovenských a německých historiků povede ke společnému hledání odpovědí na historické problémy i aktuální současné otázky vzájemných česko - německých vztahů a přispěje k nalézání pravdy.

  Profesor Jan Křen, předseda české části komise, poté podal přítomným zasvěcený a poutavý výklad o konci druhé světové války v českých zemích. Zdůraznil, že je nutné vidět souvislost mezi nacistickými zvěrstvy doslova v posledních dnech a hodinách války v protektorátě, bez nichž "nelze vysvětlit onu do krajnosti vystupňovanou vlnu protiněmecké nenávisti", stejně jako nelze oddělit i další historické události česko - německých vztahů. Profesor Křen konstatoval, že v současnosti existují nejpříznivější okolnosti pro vzájemný česko-německý dialog v historii obou zemí. Sjednocené Německo je demokratickým a prosperujícím státem a také Česká republika se rychle rozvíjí po čtyřiceti letech vlády komunismu. Nadešel tedy podle něj čas pro "věcný dialog bez uhlazování a taktizování, otevřený a čestný dialog" právě mezi historiky. Poté vystoupil za německou stranu čestný doktor Univerzity Karlovy a ředitel Collegia Carolina v Mnichově profesor Ferdinand Seibt. Upozornil na skutečnost, že úkolem historiků je zkoumat příčiny jevů, a ne pouze události popisovat. Profesor Seibt navázal na úvodní slovo pana rektora a vyzvedl nutnost vzájemného porozumění obou národů - aby nedocházelo ke střetům "dvou národních front". Za hlavní úkol historiografie obou zemí označil profesor Seibt provedení "duševní hygieny" národa. Historie se podle něj nesmí nechat zneužít pro politické argumentace. V následující části svého referátu se poté profesor Seibt zabýval otázkou, proč mohl v Německu po první světové válce zvítězit nacismus.

  Jako další řečník se ujal slova předseda slovenské části historické komise, dr. Dušan Kováč. Uvedl konec druhé světové války do širších evropských souvislostí a označil jej spíše než za konec války za "konec bojování". Zamýšlel se nad "slovenskou otázkou" v období druhé světové války a uvedl, že zpochybňování teorie kontinuity Československé republiky ve prospěch Slovenské republiky v letech 1939-1945 má i svoje důsledky, neboť Slovensko by pak bylo nutné pokládat za poražený stát. Podle dr. Kováče není možné budovat stát na "nepravdách, polopravdách a mýtech."

  Profesor univerzity v Bochumu Hans Mommsen konstatoval, že nová generace v Německu má stále rostoucí zájem o historické události, které byly "vším možným, jen ne slavnou kapitolou" německé historie. Otázku vysídlení interpretoval v širších souvislostech druhé světové války. Zabýval se i otázkou německého protinacistického odboje.

  Poslední z účastníků pódiové diskuse dr. Václav Kural přešel ve svém referátu od historie k současnosti vzájemných česko-německých vztahů. Konstatoval, že historie musí předat současné politice určitou zkušenost. Německo se podle něj výrazně změnilo a je žádoucí, aby se i nadále realizovalo ve společné, sjednocené Evropě. Své slovo zakončil výstižným citátem "nemusíme se vzájemně milovat, ale můžeme spolu docela dobře žít."

  V zajímavé diskusi poté vystoupilo velké množství přítomných posluchačů z pléna. Většina z nich se shodla na nutnosti podporovat vzájemné vztahy a v budoucnosti vždy respektovat vlastní historii.

  JUDr. Jan Kuklík, kancléř UK

  Po zahájení odpolední panelové diskuse rektorem UK, prof. Karlem Malým, vystoupil se svým příspěvkem také prof. Ferdinand Seibt

  Foto pro Forum: Michaela Zindelová


  AIA germanistům

  Akademická informační agentura informuje, že Německá akademická výměnná služba (DAAD) zavádí nový typ stipendia určený pro germanisty působící na vysokých školách v České republice, kteří se chtějí habilitovat. Stipendia se budou poskytovat na dobu tří let. Studijní program přijatých uchazečů bude organizován tak, že většinu času budou v České republice a vždy dva měsíce stráví v Německu. Po dobu pobytu v Německu budou pobírat stipendium ve výši 3200 marek měsíčně, po dobu pobytu v České republice budou pobírat stipendium ve výši 400 marek měsíčně k vytvoření vhodných podmínek, aby se mohli plně soustředit na vědeckou práci.

  Bližší informace: dr. Miloš Kopa, Akademická informační agentura, Dům zahraničních styků MŠMT ČR, Senovážné nám. 26, 111 21 Praha 1, tel.: 24 22 96 98


  Fakultu sociálních věd navštívil 20. dubna 1995 velvyslanec Spolkové republiky Německo dr. Rolf Hofstetter (na našem snímku v čele stolu s představiteli FSV UK) spolu s tiskovou tajemnicí velvyslanectví SRN paní Christianou Markertovou, aby oboru Žurnalistika a masová komunikace předali knižní dar v hodnotě 20000 DM. Jedná se vesměs o knihy z nejnovější produkce, které se věnují jak základní žurnalistické praxi (reportáž, interview, rešeršování ap.) tak specializovaným otázkám rozhlasu či televize. Spolková republika Německo chce tímto darem podpořit novinářské vzdělání v České republice a napomoci k rozšíření základní žurnalistické literatury pro naše studenty, ale i novináře z praxe.

  Barbara Köpplová

  Foto pro Forum: Filip Láb


  Evropská koreanistická konference

  Ve dnech 21. - 25. dubna 1995 se konala 17. konference mezinárodní organizace AKSE (Association for Korean Studies in Europe), nad kterou převzal záštitu rektor UK prof. Karel Malý. V zastoupení rektora zahájil konferenci ve Vlasteneckém sále Karolina prorektor UK prof. Zdeněk Pertold, s projevy vystoupili prezident nadace Korea Research Foundation prof. Kim Chong-un ze Soulu.

  Účast na konferenci byla rekordní - na 150 odborníků z 24 zemí čtyř kontinentů, nejvíce z Německa (29), Korejské republiky (29), Francie (18), a USA (16). Ve dvou sekcích bylo předneseno 62 referátů z oblasti korejské lingvistiky, historie, literatury, národopisu, současné problematiky a dalších.
  Vedle obsáhlého sborníku tezí přednášek konference obdrželi všichni účastníci již při registraci též publikaci Z. Klöslové "Korea in Czechoslovakia (Czech Republic) - Bibliography", vydanou Ústavem Dálného východu FF UK. Ta, kromě jiného, shrnula výsledky pětačtyřiceti let trvání koreanistiky jako diplomního oboru na FF UK.

  Po čtyřleté absenci se konference zúčastnilo i pět představitelů Akademie společenských věd KLDR, takže se konference stala příležitostí k vědeckému dialogu odborníků z obou částí Koreje.

  Na závěr konference uspořádal velvyslanec Korejské republiky v ČR Min Byung Seok recepci.

  Konference shrnula nejen výsledky bádání v tomto oboru, ale upevnila dále prestiž Univerzity Karlovy i české koreanistiky a naznačila další formy mezinárodní spolupráce v této oblasti.

  Vladimír Pucek


  Seznam rubrik
  Skok na českou domácí stránku UK