Forum 5/95

Ad hoc


Loděnice zahájila

GRANTOVÉ OHLÉDNUTÍ

V únoru tohoto roku vyslovil AS UK při sestavování rozpočtu univerzity souhlas s tím, aby pro grantový systém UK byla vyčleněna částka 45 milionů. Byl zvažován i návrh, aby částka z rozpočtu univerzity, určená pro vědu, byla rozdělena na jednotlivé fakulty, ale diskuse na poradě proděkanů pro vědu ukázala, že by bylo obtížné kontrolovat, zda budou tyto prostředky skutečně na vědu použity. Ze seznamu žadatelů o přidělení grantu totiž vyplynulo, že zájem o řešení výzkumných úkolů je na některých fakultách relativně malý, a přesto by taková fakulta peníze na výzkum obdržela. I když není pochyb o tom, že by fakulty přidělené prostředky využily racionálně, podobně jako ve dvou předcházejících letech, byla částka 45 milionů použita na podporu nejlepších výzkumných projektů, v rámci grantové agentury UK (GAUK).

Rád bych vám svém příspěvku přiblížil činnost GAUK a upozornil na některé problémy, se kterými se tato agentura musí potýkat.

V letošním roce bylo vyhlášeno výběrové řízení pro získání grantů již potřetí. V určeném termínu došlo celkem 272 nových přihlášek pracovníků UK, s finančním požadavkem výrazně převyšujícím stanovený limit. Tím větší byla odpovědnost oborových komisí, jejichž úkolem bylo vybrat jen projekty nejhodnotnější. Podobně jako v předchozích letech byly posuzovány přihlášené projekty podle jejich zaměření v sekci humanitní, přírodovědné a lékařské, navíc byla v letošním roce vytvořena další sekce, jež měla soustředit projekty multidisciplinární. Soustředěním projektů začalo pro GAUK několikaměsíční období usilovné práce, neboť bylo nutno paralelně posoudit dílčí výsledky 147 pokračujících úkolů z roku 1993 a 147 grantů z roku 1994. Celkem tedy 554 projektů. Bylo by patrně zbytečné připomínat, že posouzení projektu oborovou radou a posléze hlavní grantovou komisí se opírá o stanoviska nejméně dvou oponentů. Rád bych se svěřil, že právě získání oponentských posudků představovalo nejen největší administrativní zátěž pro všechny pracovnice GAUK, ale vyžadovalo i pevné nervy. Především proto, že v letošním roce výrazně poklesla ochota posuzovatelů, a tak grantová dokumentace putovala opakovaně na různé adresy, což by i při perfektních službách české pošty představovalo značné zdržení. Doručovací doba však měla neuvěřitelné rozptyly (od 2 do 14 dnů), a tak se podařilo zajistit včasné posouzení projektů jen s mimořádným úsilím. Argumentem pro odmítnutí oponentury bylo většinou mimořádné pracovní zatížení oponenta.

Je zřejmé, že největší pracovní zátěži jsou vystaveni pracovníci humanitních oborů, kde pro chybějící posudky muselo být závěrečné hodnocení projektu odloženo. I když se jednalo jen o malý odklad, znamenalo to opožděné přidělení finančních prostředků vybraným řešitelům. Pracovní zatížení bylo patrně též důvodem absencí některých členů oborových komisí. Proto by fakulty měly při navrhování členů těchto komisí zvažovat, zda jejich zástupce v komisi se bude práci skutečně věnovat.

Vzhledem k omezenému limitu finančních prostředků mohla být podpora přiznána jen nejhodnotnějším projektům a téměř čtyřicet procent žadatelů nemohlo být uspokojeno. Je třeba přiznat, že mezi nimi byly jak projekty průměrné, tak i některé projekty dobré, které však neobstály v konkurenci s lepšími.

Přidělením finančních prostředků nekončí zájem GAUK o řešitele a výsledky jeho práce. Hodnocení průběžných výsledků bylo stejně odpovědné jako hodnocení projektů nových. Je potěšitelné, že průběžné výsledky mohly být oponenty posouzeny příznivě, takže finanční příspěvek na další rok musel být pozastaven jen u několika málo projektů. Přehled přidělených finančních prostředků uvádíme pro informaci akademické veřejnosti v tabulce, v části našeho časopisu věnované grantové problematice.

Podrobnější hodnocení ukončených projektů prvního kola grantové soutěže, započatého v roce 1993, se plánuje na první čtvrtletí roku 1996. Počítáme s komplexním posouzením dosažených výsledků včetně publikací, ohlasů, úrovně spolupráce s mimouniverzitními pracovišti i spolupráce mezinárodní. S výsledky seznámíme širokou akademickou veřejnost, která bude mít příležitost přesvědčit se o racionálním využití prostředků, které byly do rozvoje vědy na UK investovány.

Závěrem se sluší ocenit pečlivou práci všech pracovnic GAUK, dr. Jiřiny Potočné, mgr. Renaty Mošnové a Evy Šímové, jejichž zájem o hladký průběh grantové soutěže přesahuje rámec prostého plnění administrativních povinností.

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., prorektor pro vědu a výzkum


Grantové ohlédnutí

Loděnice zahájila

"Start" rektorského sportovního dne (17. května 1995) byl slavnostní, otevírala se totiž nová loděnice FTVS UK v areálu slalomové dráhy v Praze 7 - Tróji. Loděnici zakoupila Fakulta tělesné výchovy a sportu UK a je určena studentům FTVS, případně k výuce ostatních kateder tělesné výchovy UK, má báječné prostředí vodácké i turistické (v blízkosti je Výstaviště, Stromovka, Trojský zámek...). V  interiéru loděnice je právě k vidění výstava černobílých fotografií Martina Hladíka.

(luc)

Na snímku Štěpána Smetáčka premiérový závod.
Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK