Forum 5/95

Fakultní forum


Konference o preventivní medicíně

Taneční centrum informuje

Seminář o teoretických základech didaktiky cizích jazyků

Představujeme fakultní časopisy II


Expedice Peru '95

K uctění 25. výročí tragédie československé horolezecké výpravy pod nejvyšší horou Peru, Huascaránem (květen 1970), se vedle oficiální vzpomínkové akce s následným horolezeckým výstupem uskuteční také expedice organizovaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Jak bude vypadat program dvouměsíční letní výpravy, kdo se jí vůbec zúčastní?, zeptali jsme se hlavního organizátora a vedoucího výpravy, doc. RNDr. Bohumíra Janského, CSc. Časopisu Forum ochotně při rozhovoru sdělil o cestě do Peru všechny zajímavé informace: "Expedice bude mít asi dvanáct členů, jádro tvoří moje bajkalská výprava z loňského roku - čtyři kluci a jedna dívka, k tomuto základu jsme doplňovali dále studenty, kteří měli o speciální expedici zájem. Jsou to všechno většinou geografové, ale přibrali jsme také botaniky a přírodovědce. K nim musíme připočíst filmový štáb - kameramany z Krátkého filmu a České televize."

Docent Bohumír Janský odlétá do Peru již koncem května, ostatní přijedou za vedoucím výpravy o měsíc později. Před jejich příletem se bude doc. Janský snažit zajistit celou dopravu expedice a zjistit i to, kde se zrovna nachází "Světlá stezka" (ultralevicová protivládní maoistická organizace a vůbec největší problém posledních deseti let peruánského života). Svůj plán dále konkretizoval docent Janský slovy: "Máme maximalistické cíle expedice, ale jen regionů, které chceme během pobytu navštívit, je víc, než se dá za šedesát dní zvládnout. Moc si přeji, aby z naší výpravy vznikly dobré filmové dokumenty - a to seriál tří přírodovědných filmů a vedle nich také další snímky, které bychom mohli využívat při výuce na fakultě. Tohle je podle mého názoru těžiště celé akce. Výukový materiál má za cíl představit tři typické přírodní regiony Peru, které se od sebe výrazně liší, a to z hlediska přírodních podmínek, z hlediska historie, kultury a současného života. Chceme projít celé peruánské pobřeží, chceme se soustředit na vliv Humboldtova proudu na zdejší klima. Červenou nití naší expedice bude odpověď na otázku - jaký člověk na tomhle území žil (a žije). Jak hospodaří, jaký převládá typ hospodářství, proč právě zde vznikla odlišná kultura než incká. Samozřejmě, že se chceme podívat také na památky peruánské kultury a navštívíme zajímavého krajana - stane se hlavním aktérem filmu, o který má zájem i naše Ministerstvo zahraničí." Ten zajímavý krajan se jmenuje Dušan Houfek, je inženýr - strojař, který vystudoval v Plzni. Za 2. světové války bojoval v armádě generála Tita, a potom byl v době stalinského režimu vězněný v Plzni na Borech. Při nějaké práci se Ing. Houfkovi podařilo utéct - a dostal se do Panamy. Jen v Latinské Americe postavil čtrnáct cukrovarů, sedm let zastával funkci ministra potravinářského průmyslu v Peru. "Domnívám se," dodává doc. Janský, "že lidem, kteří ve světě něco dokázali, je nutné se věnovat. Přiblížit jejich život, jejich práci..."

Další oblastí zájmu pro Expedici Peru '95 se stává jezero Titicaca: jedna parta je chce objet na kolech a druhá část skupiny bude doprovázet surfaře, který bude přeplouvat Titicaca ( zřejmě v podélném směru). "Už společně pak pokračujeme do Cuzca, v jeho okolí se budeme zabývat skvostnými inckými památkami," pokračuje zatím v  teoretickém plánování doc. Janský. "Doprovod nám vytvoří mí kolegové z univerzity v Cuzcu - z tohoto důvodu také s sebou z Prahy nebereme žádného etnografa. Stojím totiž velice o zkušenosti místního odborníka. Vím například, že v Peru pracuje také profesor, který se celý život specializuje pouze na Machu Picchu!"

Lucia Cvengrošová

Přejeme Expedici Peru '95 hodně úspěchů v terénu a snímkem připomínáme výpravu z loňského léta - tentokrát na Bajkal...

Foto z archivu


Expedice Peru '95

Taneční centrum informuje

Seminář o teoretických základech didaktiky cizích jazyků

Představujeme fakultní časopisy II


Konference o preventivní medicíně

Ve dnech 28. dubna - 1. května 1995 se konala v Zelené posluchárně Karolina konference Mezinárodní společnosti pro preventivní lékařství. Prezident společnosti dr. W. Hein, který byl též předsedou programové komise, připravil pro toto jubilejní 25. sympozium interdisciplinární setkání badatelů i kliniků soustředěných na otázky ústního zdraví. Přednášející z několika evropských zemí a představitelé různých oborů svá sdělení věnovali otázkám spojujícím stomatologii s dalšími obory lékařství: imunologií, alergologií, dermatologií, interní medicínou, neurologií a psychiatrií. Zvláštní pozornost byla věnována vztahům těžkých kovů k ústnímu i celkovému zdraví. Sjezd byl doplněn i kulturním a společenským programem, zahraniční hosté ocenili prohlídku historického areálu Karolina, se zasvěceným výkladem prof. J. Havránka. Sympozium úspěšně pokračovalo v tradici mezinárodních konferencí o prevenci, konaných pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty UK, doc. MUDr. P. Hacha, CSc.

doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc.


Expedice Peru '95

Konference o preventivní medicíně

Seminář o teoretických základech didaktiky cizích jazyků

Představujeme fakultní časopisy II


Taneční centrum informuje

Upozorňujeme všechny zájemce z řad studentů, že letos se Letní taneční škola tance Praha 1995 bude konat v těchto termínech:
 • 21. 8. - 26. 8. 1995
 • 28. 8. - 1. 9. 1995
 • Bližší informace: kancelář TC UK, Opletalova 26, Praha 1, tel. 24 22 90 35

  Studenty Tanečního centra můžete vidět 31. 5. 1995 na Výstavišti v pořadu pro handicapované děti (akce Radia Kiss, 98 FM) nebo 24. 6. 1995 v 18.00 hodin v hale Lužiny, Praha 5, na závěrečném představení Tanečního centra UK - rozloučení se školním rokem. Mimo těchto aktivit se studenti 6. a 4. ročníku pilně připravují na Festival mladých a oslavy 500. výročí univerzity v Aberdeenu. Studijní program je rozšířen o šestý den v týdnu, abychom byli na reprezentaci Univerzity Karlovy stoprocentně připraveni.

  Karen Burgin poprvé vyučovala v Praze během Mezinárodního týdne tance '89 - a vrací se opět...

  Foto pro Forum: Ivan Malý


  Expedice Peru '95

  Konference o preventivní medicíně

  Taneční centrum informuje

  Představujeme fakultní časopisy II


  Seminář o teoretických základech didaktiky cizích jazyků

  Koncem dubna se konal v Praze seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků, který uspořádala katedra rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK v Praze ve spolupráci s Kruhem moderních filologů. Navázal na pracovní setkání didaktiků cizích jazyků v Brně v únoru 1995, kde byl vyjádřen spontánní zájem o konání cyklu seminářů, které by přispěly k rozvíjení didaktiky cizích jazyků jako významné profesionalizační disciplíny v učitelském studiu.

  Na semináři vystoupili doc. dr. J. Hendrich, CSc., předseda Kruhu moderních filologů, a prof. dr. S. Jelínek, CSc., který přednesl hlavní referát Klíčové otázky didaktiky cizích jazyků se zřetelem k profesionální přípravě učitelů. Semináře se zúčastnili pracovníci téměř ze všech pedagogických a filozofických fakult ČR.

  Po bohaté diskusi týkající se nejrůznějších aktuálních otázek teorie a praxe cizojazyčné výuky a problematiky dalšího vzdělávání mladších pracovníků v didaktice cizích jazyků účastníci uvítali, že na tento úvodní seminář naváží další semináře věnované postupnému rozboru závažných lingvodidaktických témat.

  PhDr. Miloslav Dlouhý


  Expedice Peru '95

  Konference o preventivní medicíně

  Taneční centrum informuje

  Seminář o teoretických základech didaktiky cizích jazyků


  Představujeme fakultní časopisy II

  K tradičním bohemistickým časopisům vydávaným v ČR přibyl v roce 1993 časopis Čeština doma a ve světě (vydává FF UK, redakční kolektiv pracovníků katedry českého jazyka řídí prof. O. Uličný). Časopis přináší informace o češtině a o dorozumívání v češtině a programově se zaměřuje i na čtenáře - nelingvisty; zaujmout je chce především zajímavostí a pestrostí náplně a přitažlivostí a obecnou přístupností zpracování.

  Obsahově se v ČDS střídají témata aktuální (název státu, pravopisná reforma) s tématy věčnými (spisovný jazyk a jeho užívání), staví se vedle sebe názory protichůdné (gramatická versus komunikační výchova ve škole), informuje se o češtině v zahraničí (jak se češtině vyučuje, jaká je čeština užívaná za hranicemi), píše se například i o jazycích menšin, hodně o reklamě, často o mluvené češtině, zvláště veřejné - třeba o češtině našich předních politiků).

  Stejným směrem jako rozrůzněnost tematická, je zacílena i rozmanitost žánrová: vedle tradičních žánrů lingvistické bohemistiky (jako jsou články, recenze, jazykové koutky) mají v ČDS místo i žánry, které v odborných časopisech - včetně lingvistických - příliš silnou tradici nemají: interview, praktické návody ke komunikaci, eseje, písňové a básnické texty a jejich analýzy, drobné zajímavosti ze světa jazyka, jazykovědy a jazykovědců, soutěže.

  Kontakt: časopis ČDS si lze objednat písemně na adrese Ediční oddělení (nebo katedra českého jazyka) FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, faxem (24812166) nebo e-mailem (cesky.jazyk@ff.cuni.cz).

  (ulam)


  Čerstvou novinkou v rodině fakultních časopisů se stalo v květnu první číslo PROPSY s podtitulem nový psychologický bulletin. Je určený studentům psychologie a široké psychologické veřejnosti. Propsy by neměl být konkurencí již existujících psychologických periodik, spíše by měl zaplnit dosud neobsazené místo v naší odborné časopisecké literatuře. Redakčně zajišťují vydávání Propsy studenti psychologie, autorsky se na jeho tvorbě podílejí společně profesionální psychologové a studenti. Propsy vytváří prostor pro diskusi, předkládání názorů, zveřejňování nových myšlenek a nápadů. Jeho náplň, jak píše ve svém úvodníku vedoucí redaktor Tomáš Rodný bude "do značné míry závislá na tom, o co bude mezi čtenáři největší zájem". Propsy bude vycházet devětkrát ročně - mimo letní prázdniny - doba uzávěrky čísla od jeho vydání nepřesáhne 24 hodin. Vedle aktuálních informací zpravodajského charakteru se v Propsy objeví také původní příspěvky autorů, překlady za zahraničí, diskuse, rozhovory a recenze.

  Kontakt: Lenka Svobodová, U Slavie 2, 100 00 Praha 10, tel. 73 64 32, E-mail: tomas.rodny@ff.cuni.cz

  (mich)


  Expedice Peru '95

  Konference o preventivní medicíně

  Taneční centrum informuje

  Seminář o teoretických základech didaktiky cizích jazyků

  Představujeme fakultní časopisy II


  Seznam rubrik
  Skok na českou domácí stránku UK