Forum 5/95

Honorati


Čestná hodnost na návrh 1. LF UK

V pátek 12. května 1995 hostila velká aula Karolina po celý den záplavu zajímavých a významných hostů. Odpoledne zahájil jubilejní 50. ročník Pražského jara premiér vlády ČR Václav Klaus a několik hodin před jeho projevem hovořil ze stejného místa k pozornému auditoriu dr. Eugen Garfield, zakladatel Ústavu pro vědecké informace ve Filadelfii (USA). Univerzita Karlova mu krátce předtím udělila čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa lékařských věd - na návrh 1. lékařské fakulty UK. Se jménem dr. Eugena Garfielda je spojováno účelné, praktické a účinné využívání počítačové techniky v oblasti vědeckých informací. V roce 1954, po ukončení knihovnických studií na Columbia University, založil vlastní firmu Eugen Garfield Associates, v níž mohl uplatnit své představy o moderním využití počítačů pro knihovnické a informační cíle. O deset let později se objevuje první svazek Science Citation Index. Poprvé oznámil E. Garfield toto jméno již v roce 1960, kdy svou dosavadní firmu přetvořil v Institute for Scientific Information, sídlící ve Filadelfii. Prezidentem svého ústavu zůstává nepřetržitě třicet dva let...

Osobními návštěvami Československa (první v 60. letech, poslední v roce 1990) přispěl profesor Garfield významně k zavádění exaktních metod na poli vědeckých informací a zároveň uváděl ve svých informačních systémech naši domácí vědeckou produkci do fondu světové vědy. Stal se pro nás příkladem osobnosti schopné prvotřídně a objektivně zhodnotit publikační činnost a informovat o ní nejširší veřejnost.

(mich)

Na snímku Jana Smita dr. Eugen Garfield (vlevo) společně s prof. MUDr. Zdeňkem Lojdou, DrSc. (1. LF UK)


Pocta na Sorboně

Při příležitosti dvoustého výročí vzniku jednoho z pařížských univerzitních učilišť, Národního institutu východních jazyků a literatur, byl udělen čestný doktorát tohoto institutu profesoru PhDr. Petru Sgallovi, DrSc. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, nositeli medaile ministra školství z roku 1993. Cena mu byla předána na slavnostním shromáždění konaném na pařížské Sorboně koncem března 1995.

Prof. Petr Sgall je předním světovým odborníkem v teoretické a počítačové lingvistice, zakladatelem vědeckého oboru matematické (počítačové) lingvistiky u nás a tvůrcem originální koncepce formálního popisu jazyka, uplatněné především na češtinu, ale i na angličtinu a jiné jazyky. Již v roce 1959 spolu s několika mladými pracovníky FF UK založil skupinu algebraické lingvistiky a teorie strojového překladu při katedře českého jazyka na FF UK a zanedlouho potom obdobnou skupinu při Centru numerické matematiky MFF UK. Tato dvě pracoviště se začátkem roku 1968 spojila v  Laboratoř algebraické lingvistiky při FF UK, ovšem v důsledku postoje prof. Sgalla a všech pracovníků této laboratoře k politickým událostem v srpnu 1968 a k posrpnovému vývoji u nás, byl prof. Sgall zbaven vedení Laboratoře algebraické lingvistiky, laboratoř byla zrušena a v roce 1972 měl prof. Sgall odejít z univerzity. Díky solidárnímu postoji některých kolegů z Matematicko-fyzikální fakulty UK byli pracovníci této laboratoře převedeni na MFF UK a přes značné překážky, právě zásluhou nezdolného zaujetí, vědeckého zápalu a organizačních kvalit prof. Sgalla, se podařilo obor nejen zachovat, ale úspěšně ho rozvíjet, udržovat vědecké kontakty se zahraničními kolegy a nakonec vychovat řadu mladých vědeckých a pedagogických pracovníků, kteří dnes působí v Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK, Ústavu teoretické a komputační lingvistiky FF UK i na jiných pracovištích u nás i v zahraničí.

prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK