Forum 6/95

Fakultní forum


Výživa a zdravý vývoje dítěte
Kolokvium o odkazu Dietricha Bonhoeffera
Evropské informační středisko UK
Experiment na fakultních školách
Guten Appetit aneb Týden saské kuchyně v pražské menze
Představujeme fakultní časopisy (III)
Taneční centrum UK informuje

I. kongres světové literárněvědné bohemistiky Praha 27. 6. - 1. 7. 1995

Kongresové jednání bude zahájeno 28. června 1995 v 9.00 hodin v Modré posluchárně FF UK, v Praze 1, Celetná 20, 2. patro, místnost č. 141. Po úvodním dopoledním bloku bude od 13.00 hodin téhož dne a následující dva dny jednání pokračovat ve dvou sekcích na Filozofické fakultě UK, Praha 1, nám. J. Palacha, v místnostech č. 104 a 200. Uskuteční se též kulatý diskusní stůl na téma Historiografie a lexikografie jako bohemistické obory.

Součástí kongresu bude koktejl pořádaný Ministerstvem zahraničí v předvečer jednání a představení Čechovova Racka v Divadle Na zábradlí.

Na závěr kongresu (1. července) pořádá Obec spisovatelů výlet do Písku, kde se bude konat také kulatý stůl na téma Současná česká literatura zevnitř a zvenku.


I. kongres světové literárněvědné bohemistiky
Kolokvium o odkazu Dietricha Bonhoeffera
Evropské informační středisko UK
Experiment na fakultních školách
Guten Appetit aneb Týden saské kuchyně v pražské menze
Představujeme fakultní časopisy (III)
Taneční centrum UK informuje

Výživa a zdravý vývoje dítěte

Pod tímto názvem proběhlo v polovině května již 2. česko - britské setkání v pediatrii, tentokrát dvoudenní cyklus přednášek pracovníků dětské kliniky, gerontometabolické kliniky a oddělení dětské chirurgie Fakultní nemocnice v Hradci Králové a jejich londýnských hostů, dr. Margaret Lawsonové a Peg Belsonové. Jednání se konalo za účasti mnoha lékařů, pedagogů a sester i jiných klinik, vedených hlavní sestrou FN J. Pečenkovou, a pracovníků dětských oddělení z východočeského regionu.

Dr. Margaret Lawsonová pojednala o otázkách náležité výživy nedonošených, správné výživy donošených kojenců poté, co je ukončeno jejich kojení, a dietních postupů při léčbě průjmových onemocnění kojenců a batolat. Hradečtí lékaři hovořili o svých zkušenostech s kompletní nitrožilní výživou, která je pro vyvedení z nejzávažnějších stavů malých i větších dětí neodmyslitelná. O psychických potřebách hospitalizovaných dětí, tentokrát o významu dětské hry, promluvila Peg Belsonová z Action for Sick Children. Obou témat se týkala i informativní návštěva na klinikách hradecké FN a na dětském oddělení nemocnice v Pardubicích během třetího dne jednání. Pořadatelka setkání, přednostka dětské kliniky doc. MUDr. E. Pařízková, CSc., a proděkan LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. L. Chrobák, DrSc. ocenili opakovanou přítomnost dr. O. Starkové z The Catching Up Trust v britské delegaci. The Catching Up Trust organizuje stáže českých lékařů ve Velké Británii.

Celá akce představuje hodnotný příspěvek do série odborných seminářů a konferencí pořádaných nyní postupně k letošnímu 50. výročí založení hradecké lékařské fakulty.. Výrazem povědomí této kontinuity byla i přítomnost stále vitální MUDr. D. Blechové na zasedání. Její životní partner, prof. MUDr. J. Blecha, DrSc., vedl totiž východočeskou pediatrii téměř tři desetiletí. Dětské klinice, kterou vybudoval, patřil upřímný obdiv britských hostů.

MUDr. Jan Gayer, CSc., katedra pediatrie FN


I. kongres světové literárněvědné bohemistiky
Výživa a zdravý vývoje dítěte
Evropské informační středisko UK
Experiment na fakultních školách
Guten Appetit aneb Týden saské kuchyně v pražské menze
Představujeme fakultní časopisy (III)
Taneční centrum UK informuje

Kolokvium o odkazu Dietricha Bonhoeffera

Husitská teologická fakulta ve spolupráci s Goethe-Institutem uspořádala ve dnech 24. - 26. dubna 1995 kolokvium pod názvem Vzdor proti násilí. Ekumenická teologie - odkaz Dietricha Bonhoeffera.

(Dietrich Bonhoeffer, popravený nacisty měsíc před koncem války, je považován za jednoho z největších duchovních bojovníků v odboji proti třetí říši. Jeho teologický vliv sahá daleko za hranice Německa. Jeho dílo bylo přeloženo do mnoha jazyků a stalo se předmětem četných diskusí.)

Mezi zahraničními účastníky kolokvia byly takové osobnosti jako prof. Heinrich Ott z univerzity v Basileji, dr. Klaus von Bismarck a dr. Renate Wind z Mnichova nebo prof. B. Nelson z Chicaga. Za Husitskou teologickou fakultu vystoupili prof. Zdeněk Kučera, který přednesl úvodní referát, a doc. dr. Ján Liguš, který se na osobnost Dietricha Bonhoeffera již delší dobu zaměřuje ve své badatelské činnosti. Dalšími řečníky z české strany byli například prof. Pavel Filipi z Evangelické teologické fakulty a dr. Oto Mádr z redakce časopisu Teologické texty.

Ze závěrečné diskuse, zaměřené na perspektivy bonhoefferovského bádání, vyplynulo, že v Bonhoefferově teologii se dají nalézt četné podněty pro řešení palčivých otázek v současných česko-německých vztazích.

O zdárný průběh kolokvia se zasloužil i pražský Goethe-Institut. V jeho sídle na Masarykově nábřeží proběhlo ve třech dnech setkání, které mělo v různých rovinách vést k seznámení se s všestranným teologicko-filozofickým a církevně-ekumenickým odkazem významné evropské osobnosti - Dietricha Bonhoeffera.

doc. ThDr. Ján Liguš


I. kongres světové literárněvědné bohemistiky
Výživa a zdravý vývoje dítěte
Kolokvium o odkazu Dietricha Bonhoeffera
Experiment na fakultních školách
Guten Appetit aneb Týden saské kuchyně v pražské menze
Představujeme fakultní časopisy (III)
Taneční centrum UK informuje

Evropské informační středisko UK

Ve dnech 18. - 20. května 1995 se na půdě Univerzity Karlovy v Praze konalo 4. výroční zasedání ředitelů Dokumentačních a informačních středisek Rady Evropy s reprezentanty Rady Evropy ve Štrasburku.

Jean-Louis Laurens, vedoucí divize panevropských programů spolupráce odborů politických věcí Rady Evropy, zhodnotil úvodem politický vývoj v Evropě v období od minulého zasedání, které se konalo počátkem října ve Štrasburku, do současnosti. Ve svém referátu zvažoval především důsledky nedávných událostí na přijímání nových, tzv. kandidátských zemí do Rady Evropy. V této souvislosti hovořil o plánech na zřízení obdobných středisek Rady Evropy v dalších zemích (například ve Slovinsku, Lotyšsku, Albánii a Moldavsku) v roce 1996.

Dále byly prezentovány aktivity Rady Evropy a jednotlivých zúčastněných středisek v souvislosti s kampaněmi Rady Evropy vyhlášenými pro rok 1995. Především jde o Evropskou kampaň proti rasismu, xenofobii, antisemitismu a intoleranci a o Evropský rok ochrany přírody '95, jejichž ideje mají neomezenou platnost do budoucna a týkají se nejširších vrstev společnosti.

Zároveň se řešily interní problémy jednotlivých středisek a stanovily se úkoly pro příští zasedání (počátkem října 1995 ve Štrasburku).

Součástí setkání byl kulturní program, který připravilo hostitelské středisko Rady Evropy (součást Evropského informačního střediska Univerzity Karlovy v Praze). Dne 18. května navštívili účastníci jednání operní představení Dona Giovanniho ve Stavovském divadle. V sobotu 20. května si s velkým zájmem prohlédli reprezentační místnosti Pražského hradu a v odpoledních hodinách obdivovali Kapli sv. Kříže na hradě Karlštejně, monumentální prostor zbudovaný pro uložení korunovačních klenotů Českého království.

Pražské středisko Rady Evropy bylo pověřeno organizací zasedání v souvislosti s předsednictvím České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy v období od 11. května do 10. listopadu 1995.

PhDr. Anděla Bartošová


I. kongres světové literárněvědné bohemistiky
Výživa a zdravý vývoje dítěte
Kolokvium o odkazu Dietricha Bonhoeffera
Evropské informační středisko UK
Guten Appetit aneb Týden saské kuchyně v pražské menze
Představujeme fakultní časopisy (III)
Taneční centrum UK informuje

Experiment na fakultních školách

K závěru vysokoškolského studia patří zpracování diplomové práce. Na Pedagogické fakultě UK převažují práce zaměřené na didaktiku oboru a školskou praxi. U nich se požaduje, aby se opíraly o didaktické experimenty a jejich analýzu. Jednoduše řečeno, je nutný kontakt budoucích učitelů se žáky. Nejlepší podmínky pro to existují na fakultních školách.

Letos přistoupila Katedra matematiky a didaktiky matematiky k zajímavému experimentu. Využila dobrých kontaktů se dvěma fakultními školami - se Svobodnou základní školou v Londýnské ulici v Praze 2 a se Základní školou v Meteorologické ulici v Praze 4. Kandidáti učitelství matematiky, kteří získávali podklady pro své diplomové práce na fakultních školách, obhajovali své diplomové práce nikoli na Pedagogické fakultě, nýbrž v uvedených fakultních školách. Katedra matematiky a didaktiky matematiky oceňuje ochotu ředitelství škol, které vytvořilo výborné podmínky pro diplomanty i zkušební komise. Průběh obhajob sledovali zúčastnění učitelé i žáci se zájmem a porozuměním. Svědčí o tom například i vystoupení žáka 6.třídy Jakuba Stejskala, který si prohlížel materiály obhajované diplomové práce s takovou pozorností, že objevil malé nedopatření ve struktuře tabulky, které uniklo dvojici autorů diplomové práce, a nebojácně na to upozornil. První zkušenost s tímto experimentem považují katedra matematiky a didaktiky matematiky i obě fakultní školy za jednu z dalších možností pro prohlubující se spolupráci v příštích letech.

KMDM PedF UK


I. kongres světové literárněvědné bohemistiky
Výživa a zdravý vývoje dítěte
Kolokvium o odkazu Dietricha Bonhoeffera
Evropské informační středisko UK
Experiment na fakultních školách
Představujeme fakultní časopisy (III)
Taneční centrum UK informuje

Guten Appetit aneb Týden saské kuchyně v pražské menze

V pondělí 15. května byl v menze 17. listopadu v Praze - Tróji zahájen Týden saské kuchyně, který se stal druhou akcí v rámci spolupráce Kolejí a menz UK v Praze se Studentenwerkem v Drážďanech.

Česká kuchyně se ve Staré menze v Drážďanech již představila, a to ve dnech 24. - 28. dubna 1995. Šest pracovníků Kolejí a menz UK pod vedením pana Švancera, vedoucího Právnické menzy, vařilo jídélka, nad kterými srdce jásá - například 25. dubna si drážďanští studenti pochutnávali na bramboračce, telecím řízku s bramborem a okurkovým salátem a končili moravskými koláči, a tak není divu, že se - podle slov ředitele Studentenwerk Dresden, dr. Rudolfa Pörtnera - česká kuchyně setkala s velkým ohlasem.

Naši pracovníci při přípravě českých a moravských dobrot v Německu měli poněkud problémy s potřebnými surovinami, které museli shánět. Život jejich kolegů v Drážďanech je totiž podstatně jednodušší - výrobu jídel si zajišťují na základě rozsáhlého sortimentu polotovarů a tzv. předpřipravených výrobků. Kuchařům odpadají časné ranní nástupy, dodavatelé jim připraví vše tak, že kuchyně menzy není ani vybavena nástroji, bez kterých se u nás nelze obejít. Líbilo se, že zaměstnanci drážďanské menzy mají netradiční barevné oblečení, vytvořené pro speciální hygienické podmínky.

Týden saské kuchyně v menze 17. listopadu byl zahájen salámovou polévkou, zelným závitkem plněným mletým uzeným masem a srdcem (s přílohou bramborové kaše) a ovocným tvarohem (borůvkovým). Drážďanští kuchaři zde denně, až do 18. května, připravovali - k plné spokojenosti strávníků - pět set porcí jídla. Menza kromě toho vyvářela denně další tři "česká" jídla na výběr.

Ti, kteří mají na UK na starosti stravování studentů, pan Švancer, paní Bastlová, ředitel KaM UK Ing. Höfer, hodnotí podobné akce velmi pozitivně. Pracovníci KaM si ověří, jaké mají jinde problémy, mohou se se svými kolegy o lecčems poradit, spolupráce je prospěšná pro obě strany. Pokud se týká studentů - strávníků, určitě zpestření jídelníčku vítají. A pak - nesbližuje snad také jídlo národy?

PhDr. Helena Justová


I. kongres světové literárněvědné bohemistiky
Výživa a zdravý vývoje dítěte
Kolokvium o odkazu Dietricha Bonhoeffera
Evropské informační středisko UK
Experiment na fakultních školách
Guten Appetit aneb Týden saské kuchyně v pražské menze
Taneční centrum UK informuje

Představujeme fakultní časopisy (III)

(mich)


I. kongres světové literárněvědné bohemistiky
Výživa a zdravý vývoje dítěte
Kolokvium o odkazu Dietricha Bonhoeffera
Evropské informační středisko UK
Experiment na fakultních školách
Guten Appetit aneb Týden saské kuchyně v pražské menze
Představujeme fakultní časopisy (III)

Taneční centrum UK informuje

Výsledky choreografické soutěže Prix Volinine Paříž 1995

Hlavní cenu Prix Volinine získal Lucas Gaudernak (Rakousko) s choreografií Rok rodiny 1994 na hudbu Bély Bartóka. Do finálového večera byli nominovány - vedle dvanácti choreografů z Francie, Itálie, Ruska, Německa, Argentiny a Brazílie - také obě české choreografky - Irena Janovcová a Monika Rebcová - naše radost byla o to větší, že obě studovaly v Tanečním centru UK.
I. kongres světové literárněvědné bohemistiky
Výživa a zdravý vývoje dítěte
Kolokvium o odkazu Dietricha Bonhoeffera
Evropské informační středisko UK
Experiment na fakultních školách
Guten Appetit aneb Týden saské kuchyně v pražské menze
Představujeme fakultní časopisy (III)
Taneční centrum UK informuje
Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK