Forum 6/95

Info-forum


Mladí vědci do Desy...
Akademický senát zasedal
České právo v minulosti
Konference evropských indologů
Poslední možnost zůstává?!

Pětiletá univerzitní spolupráce Praha-Heidelberg

V tomto roce si Univerzita Karlova v Praze a  Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg připomněly pětileté výročí podepsání meziuniverzitní smlouvy mezi nejstarší českou a nejstarší německou univerzitou. Právě spolupráce obou univerzit, do které již mohla Univerzita Karlova vstoupit jako svobodná a demokratická instituce, je dobrým příkladem zlepšení vztahů mezi oběma národy do budoucna.

Oslavy spolupráce zahájila návštěva delegace vedení Univerzity Karlovy v Heidelbergu ve dnech 19.- 21. května. Již v pátek 19. května se oba rektoři univerzit - profesor JUDr. Karel Malý, DrSc. a profesor Dr. Dr.h.c. Peter Ulmer - zúčastnili tiskové konference se zástupci našich a německých sdělovacích prostředků.

Hlavním programem oslav v Heidelbergu se stalo sympozium teologů Evangelické teologické fakulty a Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy a Teologické fakulty heidelberské univerzity konané pod názvem Univerzální církev a církev v regionu. Zahájení sympozia se zúčastnili i ministr pro vědu a výzkum Bádenska - Württenberska Klaus von Trotha a Ing. Ivan Pilip, ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kteří ke shromážděným pronesli slavnostní zdravice. Hlavní referáty na konferenci přednesli významní teologové všech tří pořádajících fakult. Po referátech se rozproudila bohatá diskuse, které se mohli zúčastnit i studenti teologie obou univerzit.

Program oslav v Heidelbergu zakončila slavnostní recepce, pořádaná rektorem univerzity Heidelberg profesorem Ulmerem v Haus Buhl, na které přednesli významné projevy rektoři obou univerzit a děkani teologických fakult. V neděli dopoledne se konala ekumenická bohoslužba v kostele sv. Petra.

Hned následující týden pokračovaly oslavy spolupráce v Praze. V rámci partnerských dnů pražské a heidelberské univerzity se konalo ve dnech 26.-27. května 1995 historické sympozium, věnované dějinám univerzit a vzdělanosti v českých a německých zemích, které uspořádal Ústav dějin UK. Konference se zúčastnilo 11 referentů a mnoho hostů z obou států.

Jednání bylo zahájeno slavnostními zdravicemi rektora Univerzity Karlovy prof. K. Malého a rektora univerzity v Heidelbergu prof. P. Ulmera, k nimž se připojil s pozdravem zástupce velvyslance Spolkové republiky Německo H. Horsten. V pracovní části jednání byly referáty věnovány počátkům středověkých dějin univerzit v Praze a Heidelbergu, vytváření univerzitní inteligence a nacionálním aspektům univerzitních dějin. Bylo konstatováno, že konference ukázala nejen potřebu vzájemné spolupráce historiků, ale i nutnost hledání společných badatelských témat. Referáty, které budou uveřejněny v konferenčním sborníku, poukázaly na významné shody v zakladatelské éře obou univerzit, na obdobný způsob jejich přeměny ve státní ústavy, na nápadné shody totalitárních podob obou univerzit za nacistické a komunistické éry, ale také na významné diference v podobě akademické peregrinace nebo v konfesionálním profilu obou škol.

Ve stejném termínu, kdy na kolokviu přednesli hodnotné a poutavé přednášky čeští a němečtí historikové, se však konalo i setkání studentů univerzit, které symbolizovalo přátelské utkání ve volejbale mezi dvěma vysokoškolskými smíšenými mužstvy v tělocvičně Fakulty tělesné výchovy a sportu. Není důležité, kdo v utkání zvítězil, podstatné bylo, že se oslavy neomezily pouze na úroveň vedení univerzit. Oslavy měly i další vědeckou rovinu, kterou reprezentovala přednáška předního německého zoologa profesora Zwillinga, který na 3. lékařské fakultě přednesl nesmírně zajímavou přednášku pod názvem Man and molecular evolution. Společenský význam oslav Heidelberg - Praha a Praha - Heidelberg snad nejlépe dokumentuje přijetí rektorů obou univerzit v Kanceláři prezidenta republiky na Pražském hradě. Oficiální část oslav ukončila v sobotu 27. května recepce, pořádaná rektorem Univerzity Karlovy, profesorem Malým, ve Vlasteneckém sále Karolina. Můžeme oprávněně doufat, že se naplní slova rektora Karlovy univerzity na slavnostní recepci v Heidelbergu, který prohlásil:...."věřím, že společný příklad těchto univerzit, které se rozhodly pro spolupráci bez jakýchkoliv ohlížení do minulosti, bez předběžných podmínek, bez vzájemného podezírání či apriorních požadavků, plny dobré vůle a porozumění i odhodlání, a směřující do dalšího tisíciletí, je oním vkladem, oním poselstvím, které v roce 1995, po padesáti letech od dnů, kdy, jak se zdálo, bylo porozumění mezi našimi národy navždy pohřbeno v hrobech a troskách 2. světové války, předáváme svým spoluobčanům v Německu i v českých zemích, v upřímné naději, že bude následováno..."

JUDr. Jan Kuklík,
PhDr. Michal SvatošPřednáška prof. PhDr. Josefa Petráně, CSc., ředitele Ústavu dějin UK a Archivu UK na historickém sympoziu (vedle něj zleva H. Horsten, zástupce velvyslance SRN, prof. P. Ulmer, rektor univerzity v Heidelbergu a rektor Univerzity Karlovy prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.

Foto pro Forum: Jan Smit


Pětiletá univerzitní spolupráce Praha-Heidelberg
Akademický senát zasedal
České právo v minulosti
Konference evropských indologů
Poslední možnost zůstává?!

Mladí vědci do Desy...

Profesor Bjorn Wiik, ředitel Desy Hamburg (Leading Centre of Research in Europe), přicestoval koncem května do Prahy, kde - po přijetí rektorem UK - přednesl v malé aule přednášku na téma Synchrotronní záření v nejrůznějších oblastech vědy a jeho aplikace. Po skončení ho požádala redakce časopisu Forum o odpověď na několik otázek:

Během přijetí rektorem UK jste společně probírali možnosti dalšího rozvoje spolupráce mezi Desy Hamburg a Univerzitou Karlovou. Můžete některé věci z jednání již nyní definovat?

Desy Hamburg je organizací, financovanou německým státem, v níž pracují lidé z třiatřiceti zemí světa. Mezi nimi také velmi silná skupina vědců z UK a z Akademie věd, pracujících ve fyzice částic. My však ještě děláme také biologii, medicínu, a existují tedy mnohé oblasti, kde by se mohla spolupráce prohloubit. Především chceme zvát do Desy mladé české vědce, aby u nás několik let pracovali. S rektorem UK jsme se shodli na posílení kontaktů právě na této úrovni...

Souvisí s prohloubením kontaktů také okolnost, že v Hamburku sídlí partnerská univerzita UK?

Jistě, protože Desy má velmi úzké vztahy k hamburské univerzitě. Například já jsem na ní hostujícím profesorem - s univerzitou v Hamburku má Desy velmi mnoho společných programů. Proto vidím v partnerství Hamburg - Praha tu nejpřirozenější možnost, jak mladé vědce ke spolupráci s Desy přitáhnout...

Spokojuje se Desy pouze s vědeckou spoluprací, nebo je v kontaktu také s českými firmami?

Zatím, bohužel, ne, ale velmi rádi bychom se o něco podobného v krátkém čase pokusili...

Kdy jste navštívil Prahu poprvé?

Poprvé jsem Prahu navštívil teprve před šesti měsíci. Je to skutečný poklad - chci se znovu procházet po městě a užívat si ho...V diskusi po přednášce prof. Bjorna Wiika (vlevo) jsme zastihli doc. Ing.Ivana Wilhelma, CSc., prorektora UK, a Ing. Jiřího Formánka, CSc. z Nukleárního centra MFF UK

Text a foto Forum: Michaela Zindelová


Pětiletá univerzitní spolupráce Praha-Heidelberg
Mladí vědci do Desy...
České právo v minulosti
Konference evropských indologů
Poslední možnost zůstává?!

Akademický senát zasedal

Naposledy před prázdninami zasedal Akademický senát UK (26. května), aby se před letními prázdninami dohodl o některých současných problémech univerzity.

Přijal zápis ze společného zasedání v Nymburce a definitivně schválil organizační řád CERGE. Na zasedání se diskutovalo o nájemních smlouvách některých organizací univerzity (například Bolzanovy nadace, Sportovního centra v Hostivaři, Agentury Carolinum a dalších). Prorektor doc. I. Wilhelm informoval přítomné o projednávání návrhu zákona o vysokém školství v parlamentních výborech a senát posléze schválil návrh stanoviska AS k tomuto projednávání.

V době mezi letním a zimním semestrem bude předsednictvo Akademického senátu zastupovat senát a přijímat rozhodnutí, která příslušejí běžně shromáždění senátorů.

(miš, dol)


Pětiletá univerzitní spolupráce Praha-Heidelberg
Mladí vědci do Desy...
Akademický senát zasedal
Konference evropských indologů
Poslední možnost zůstává?!

České právo v minulosti

Úplný nováček mezi vydavatelskými velikány, nakladatelství ORAC, zahájilo svou existenci hned velmi zajímavým vstupním počinem - publikací z pera rektora UK prof. JUDr. Karla Malého, DrSc., s názvem České právo v minulosti.

Obyčeje, právní pravidla a normy, zákoníky, ale i ordály (boží soudy), kterými se řídili naši předkové, jsou zde popisovány nejen z hlediska právního, ale i historického, a proto kniha není určena pouze právníkům, ale všem, kdo se zajímají o historii nebo o společenské vztahy v dobách minulých.

Kniha je doplněna o zajímavou obrazovou a textovou přílohu, takže se jistě stane i vítaným dokumentem pro knihovny a nejrůznější vědecká pracoviště.

(dol)


Jedna ze zajímavých příloh: Písař desek dvorských Sezema. Poč. 15. století, Desky dvorské 15 (SÚA Praha)
Mladí vědci do Desy...
Akademický senát zasedal
České právo v minulosti
Konference evropských indologů
Poslední možnost zůstává?!

Konference evropských indologů

Ve dnech 31.5. - 4.6.95 proběhlo v Karolinu zasedání ESIS (European Symposium on Indian Studies), které uspořádal Indologický ústav FFUK společně s Ústavem indické filologie a dějin umění Svobodné Univerzity v Berlíně. Jde o první akci tohoto typu, kterou bylo možné uspořádat také díky podpoře Volkswagen-Stiftung.

Konference se konala pod záštitou rektora UK prof. JUDr.Karla Malého, DrSc., který ve svém úvodním slově především ocenil skutečnost, že se takovéto setkání koná v Praze a že se na jeho organizaci podílejí dvě univerzity, které v loňském roce podepsaly dohodu o spolupráci. Vyjadřuje také náš zájem o rozvoj v oblasti, které se u nás tradičně dostává velké pozornosti a která vyvažuje jistý europocentrismus posledních let. Podobné setkání, které by případně organizovaly společně obě univerzity, by ještě před několika lety bylo utopií.

Cílem sympozia bylo umožnit kontakty indologům z obou částí Evropy a přispět tak k dialogu mezi odborníky v této oblasti. Konference se účastnili přední představitelé oboru z celé Evropy, vedle indologů z Německa, Holandska, Francie a Velké Británie, také indologové z Krakova, Záhřebu, Budapešti, Sofie, Moskvy a St.Peterburgu a také Jeruzaléma.

Vedle referátů věnovaných jednotlivým oblastem indologie, klasické indologie, historie, literatury, jazyků a regionálních studií, byly některé přednášky zaměřené na vzájemnou informaci o stavu oboru v jednotlivých zemích.

Jedno dopoledne se sympozium věnovalo debatě o stavu výuky a porovnávali jsme konkrétní podmínky, sylaby a metody výuky i výzkumu v jednotlivých zemích. Ukázalo se, že v této oblasti je potřeba ještě mnohé udělat a že vzájemná informovanost může podstatnou měrou přispět k zlepšení kvality evropské indologie.

Účastníci konference se dohodli, že v dialogu je užitečné pokračovat, a organizace další konference ESIS v r. 1997 se ujali indologové z Lipska a Krakova.

prof. dr.J.Vacek, CSc.,
prorektor UK


Pětiletá univerzitní spolupráce Praha-Heidelberg
Mladí vědci do Desy...
Akademický senát zasedal
České právo v minulosti
Konference evropských indologů

Poslední možnost zůstává?!

V uplynulých dnech byl ve třech parlamentních výborech projednáván vládní návrh zákona o vysokoškolském vzdělávání. Vypracováním vládního návrhu byl pověřen ministr školství, který jednak sám věnoval jistý čas práci na jeho přípravě, jednak dosti pozorně sledoval vývoj této činnosti. Intenzivně se na přípravě zásad účastnili zástupci Rady vysokých škol, Konference českých rektorů a Klubu děkanů, čímž bylo možné zajistit široký souhlas se zněním návrhu. Patrně je zbytečné připomínat, že diskuse byly velmi zdlouhavé a konečná varianta, kterou ministr školství pro jednání vlády připravil, byla především pro akademickou obec přijatelná. Vláda se věnovala předloženému tématu ve třech zasedáních - jejich výsledkem byly některé změny, které, bohužel, změnily koncepci zákona v některých ohledech podstatným způsobem.

Pomineme-li drobné úpravy (například v udělování akademických titulů), týkají se vládou provedené změny těchto otázek:

V diskusích v parlamentních výborech bylo docíleno pokroku v bodu týkajícím se samosprávného charakteru vysokých škol. V ostatních bodech parlamentní výbory souhlasily s textem, který byl jako vládní návrh předložen, i přes obsáhlé zdůvodnění ze strany zástupců akademické obce. Další připomínky poslanců měly spíše kosmetický charakter a netýkaly se podstaty problematiky. Jako poslední možnost zůstává vysvětlování těchto postojů poslancům před konečným projednáním a přijetím zákona...

doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,
prorektor UK


Pětiletá univerzitní spolupráce Praha-Heidelberg
Mladí vědci do Desy...
Akademický senát zasedal
České právo v minulosti
Konference evropských indologů
Poslední možnost zůstává?!

Pro první červnový víkendový podvečer přichystal Spolek absloventů Carolinum ve velké aule koncert Léčivá píšťalka. Snímek Michaely Zindelové zachytil závěr zkoušky, poslední připomínky k orchestru dětí a rodičů se zobcovými flétnami právě adresuje dirigent prof. Václav Žilka.
Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK