Forum II/1

Ad hoc ...


Půlstoletí života a práce

(50. výročí Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice
v Hradci Králové)

Ve dnech 5. až 7. října 1995 oslaví Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové spolu s královéhradeckou Fakultní nemocnicí padesáté výročí svého založení a současně půlstoletí společné práce. V této souvislosti mi připadl nesnadný úkol. Uvést první číslo dalšího ročníku časopisu Univerzity Karlovy - Forum, které je tomuto výročí věnované.
[fotografie]

Den dvěstěprvý po skončení války...

Lékařská fakulta v Hradci Králové (LF UK) byla zřízena jako pobočka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze počátkem studijního roku 1945/46 dekretem prezidenta republiky dr. E. Beneše ze dne 13. října 1945. Již za deset dnů, kdy dokument nabyl právní moci, se ke studiu řádně zapsalo prvních 410 studentů. Po naplnění dalších formalit byla výuka zahájena 26. listopadu, tedy pouhý 201. den po skončení druhé světové války. Dnes se skláníme před odbornou, ale hlavně organizační prací tehdejších docentů Jana Bedrny, Jana Maršálka, Antonína Fingerlanda a dalších - ti všichni založení LF UK v Hradci Králové s velkým předstihem před druhou světovou válkou a během ní systematicky připravovali.

Po šesti letech vymohla tehdejší vojenská správa proti vůli odpovědných představitelů školy transformaci mladé, dynamicky se rozvíjející fakulty ve Vojenskou lékařskou akademii. Po dalších sedmi letech, tedy v roce 1958, se fakulta, opět jako civilní, vrátila do lůna Univerzity Karlovy, ale nyní už jako samostatná a plnoprávná.

Skutečnosti, že dnes jsme jednou ze šestnácti fakult staroslavné Univerzity Karlovy si velmi vážíme. Nejen z důvodů historických, ale také proto, že můžeme naplňovat náročná kritéria naší alma mater a setrvávat v jejím svazku.

Díky vysoké odbornosti pracovišť splňuje LF UK v současné době nejvyšší možnou akreditaci a má tedy právo učit ve všech formách vysokoškolského studia. Ve školním roce 1994/95 studovalo na LF UK distanční formou 60 studentek bakalářského studia (obor ošetřovatelství) a 1160 studentek a studentů magisterského studia v oboru všeobecné lékařství a v oboru stomatologie. Z toho u 110 zahraničních studentů obou směrů studia probíhá veškerá výuka v angličtině. V postgraduálním doktorandském studiu (PGS), tedy v nejvyšší formě vysokoškolského studia, studuje na LF UK ve třech ročnících v  19 medicínských oborech 78 absolventů vysokých škol, většinou lékařů. Současná péče o jejich vědeckou přípravu se nám nepochybně zúročí. Hlavně oni budou v budoucnosti odpovědni za další rozvoj fakulty. Za čtyřicet devět let (tedy bez absolventů školního roku 1994/95) na LF UK úspěšně ukončilo studium 6062 lékařů, z toho 882 stomatologů.

Perspektiva - léčebně preventivní péče

LF UK v Hradci Králové má všechny předpoklady k dalšímu rozvoji. V souladu se současným trendem ve světě je na naši fakultu přijímáno ke studiu do prvního ročníku přibližně 150 studentů; většina z nich po náročném přijímacím řízení studium dokončí. Pedagogický sbor tvoří 22 profesorů, 57 docentů a 133 odborných asistentů a asistentů. Výuka probíhá v jedné budově teoretických a preklinických ústavů, klinická potom v nedaleké Fakultní nemocnici (FN). Kvalitně je zajištěno také sociální zázemí studentů na kolejích, velká část studentů si může v knihovně vypůjčit potřebnou studijní literaturu.

Z hlediska perspektivy LF UK a FN vidím nejméně odborných problémů v rozvoji léčebně preventivní péče (LPP). Každý klinik přirozeně sleduje vývoj svého oboru ve světě a novinky se snaží uvádět do denní léčebné péče ve prospěch svých nemocných. Limitujícím faktorem rozvoje LPP ve všech oborech bude hlavně zajištění dostatku finančních prostředků.

Vysokoškolský učitel se od ostatních učitelů liší tím, že sám musí také vědecky pracovat. Finanční prostředky na svou vědeckou činnost ale musí získat z grantových agentur v soutěži s ostatními žadateli. O úspěchu bude rozhodovat nejen odbornost pracovníka, ale v daleko větší míře také jeho organizační a manažerské schopnosti. Finanční prostředky (pracovníci školy je získají z grantových agentur) jsou jedním z ukazatelů vědeckého výkonu fakulty. Dalšími je počet původních vědeckých prací v impaktovaných časopisech a citační ohlasy vědeckých prací, které pracovníci LF UK v minulosti publikovali. To se stane hlavním ukazatelem při rozhodování o výsledku pravidelné evaluace fakulty včetně následné kontroly a podpory těch prací, jež si patřičnou pozornost zaslouží.

Student není "objekt" výuky...

Velké úkoly čekají LF UK ve spolupráci s FN v oblasti přestavby pregraduálního i postgraduálního studia. Konkrétní kroky jsme zatím v kolegiu děkana a ředitele FN odložili v souvislosti s přípravou nového zákona o vysokém školství a vyhlášek, které z něj budou vycházet. Jsme si však vědomi, že v moderní společnosti se charakter medicíny i postavení lékaře podstatně mění, a proto ke změnám dosavadního direktivního, nemotivujícího a jednosměrného způsobu výuky dojít musí. Posláním lékaře nemůže být jen řešení medicínských problémů, jeho koncentrace na úzce odborná témata. Moderní absolvent lékařské fakulty musí být schopen řešit problémy svých pacientů a jejich rodin v kontextu otázek etických, psychologických, ekonomických i sociálněprávních daleko mnohostranněji než dříve. Nesmí tedy chybět integrovaný pohled studentů na uvedenou problematiku. Rozhodující podíl takto pojaté komplexní péče o nemocného bude přitom probíhat převážně v ambulantní složce, v úzkém kontaktu s rodinou nemocného. Ekonomický přínos ambulantní léčby pro společnost se bude násobit etickým a psychosociálním přínosem pro každého nemocného.

Učitelé nemohou nadále klást důraz jen na kontrolu znalostí svého oboru. Daleko více pozornosti se musí věnovat výuce praktických dovedností a přitom by pedagog měl "donutit" studenty zaujímat postoje v konkrétních situacích. Jasným trendem je také zvýšení počtů demonstračních a diagnostických seminářů se simulací problémových situací v diagnostice i léčbě. Bude třeba rozhodnout, které vědomosti musí student aktivně znát, ostatní se musí naučit vyhledávat v moderních informačních systémech.

Přáli bychom si, aby v co nejkratší době přešla na LF UK a FN i podstatná část odpovědnosti za postgraduální profesní výuku lékařů. Současná příprava studijních programů pro pregraduální i postgraduální studium přímo na fakultě by umožnila lépe diferencovat obsah obou způsobů výuky.

Chtěl bych docílit toho, aby studenti LF přestali být "objekty" výuky, které mnohdy ve FN překážejí při honbě za body, poskytovanými zdravotními pojišťovnami za LPP a v budoucnu se stali spíše spolupracovníky a spoluřešiteli úkolů svých učitelů.

Pevně věřím, že náročná a vysoce kvalifikovaná práce lékaře - vysokoškolského učitele najde brzy ve společnosti odpovídající postavení a ohodnocení.

doc. MUDr. Karel Barták, CSc.
děkan

[fotografie, cca 32 KB]
Děkan LF UK v Hradci Králové doc. MUDr. Karel Barták, CSc. (vpravo) v rozhovoru s rektorem Univerzity Karlovy prof. JUDr. Karlem Malým, DrSc. po jeho inauguraci 17. 2. 1994
Foto pro Forum: Jan Smit
[fotografie, cca 120 KB]
Budova teoretických ústavů LF UK v Hradci Králové
Foto pro Forum: Zdeněk Menec

Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK