Forum II/1

Anketa


Pět přání

Při příležitosti jubilea Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové jsme se zeptali představitelů města a okresu Hradec Králové a představitelů místních vysokých škol na jejich vazby ke královéhradecké Lékařské fakultě UK. Otázky pro pětici účastníků ankety byly dvě:
 1. Jaký je Váš vztah k Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové?
 2. Co přejete královéhradecké Lékařské fakultě UK do budoucna?

Ing. Martin Dvořák, primátor Hradce Králové

 1. Jako primátor Hradce Králové samozřejmě považuji za čest pro město, že v něm působí tak renomovaná a kvalitní fakulta jedné z nejstarších a nejuznávanějších škol Evropy. v době, kdy se objevil byť jen stín či náznak pochybností, zda by tak uznávané vysokoškolské pracoviště nemělo přestat existovat jako součást Univerzity Karlovy, snažil jsem se přispět i já k tomu, aby naše město mohlo být hostitelem obou fakult Univerzity Karlovy i nadále. Dnes nejsou podobné úvahy již aktuální a já tak mohu přidat i jakousi osobní poznámku, protože mám mezi představiteli této fakulty mnoho osobních přátel. Jsou mi dokladem, že akademické prostředí je zdrojem kvalitních a kultivovaných osobností. Ty jsou pro každé město přínosem...
 2. Samozřejmé je přání mnoha dalších úspěšných let činnosti, co nejvíce nadaných studentů a kvalitních a obětavých pedagogů. Aktuálním přáním zůstává i to, aby tito pracovníci byli za svoji kvalitu po zásluze odměňováni.

Ing. Jiří Vlček, přednosta Okresního úřadu Hradec Králové

 • [fotografie]
  1. Jako představitel státní správy v okrese s Lékařskou fakultou UK velmi dobře spolupracuji a rád přijímám záštitu nad odbornými akcemi, které pořádá. Vážím si její vysoké autority u lékařské veřejnosti. Vždyť z  jejích poslucháren vyšlo velmi mnoho odborníků známých v celém světě, kteří naše město proslavili.
  2. Přál bych si, aby z této fakulty i nadále vycházeli nejen na slovo vzatí specialisté v lékařské profesi, ale také lidé morální a čestní. v rámci svých možností i pravomoci to rád podpořím.


  doc. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.,
  děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy
  v Hradci Králové

 • [fotografie]
  1. Můj vztah ke královéhradecké Lékařské fakultě UK v sobě nese poděkování za pomoc v  začátcích existence naší fakulty a také za nápovědu při řešení otázek v dalších letech jejího rozvoje. Nyní ji chápu jako dobrého partnera, dobrého spoluhráče ve hře o udržení a zvětšení prestiže vysokoškolského vzdělání, věhlasu Univerzity Karlovy a tradic vysokého školství v Hradci Králové.
   Při pohledu na vědeckovýzkumnou spolupráci si nejsem zcela jistý, zda toto ideální seskupení výzkumných kapacit (mám na mysli obě fakulty) je pro oblast léčiv zcela využito. Věřím, že budoucnost přinese optimální stav...
  2. Do budoucna fakultě přeji především vynikající studenty, dobrý pedagogický kolektiv, úspěchy v badatelské činnosti a vstřícnost nadřízených.

  plk. prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
  rektor a náčelník Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně
  v Hradci Králové

 • [fotografie]
  1. Není nadsázkou, zdůrazním-li, že můj vztah k Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové je především záležitostí každodenní a přitom dlouhodobé spolupráce v pregraduální přípravě vojenských mediků, v postgraduální výuce, při řešení úkolů vědeckovýzkumných, v oblastech léčebné a preventivní péče. Vztahy partnerské a kolegiální přitom často znamenaly a zmohly víc, než litera oficiálních smluv o spolupráci. A pak je tu vztah k mé alma mater, na které jsem studoval v letech 1962 - 1968.
  2. Aby byla i do budoucích let kvalitní a uznávanou lékařskou školou, která by připravovala odborně i lidsky vysoce odpovědné lékaře. Aby měla zázemí pro působení a růst lékařských osobností učitelského, vědeckého a klinického typu. Aby se dále rozvíjely všechny formy spolupráce našich dvou partnerských škol.

  doc. PhDr. Oldřich Richterek, CSc.,
  rektor VŠP v Hradci Králové

 • [fotografie]
  1. Působení pracovišť Univerzity Karlovy v Hradci Králové pokládám za velice přínosné nejen z hlediska jejich primárního poslání (u Lékařské fakulty mám na mysli vzdělávání lékařů, špičkovou badatelskou a tvůrčí činnost v oblasti medicíny a vysoce prospěšné propojení s jednotlivými klinikami Fakultní nemocnice), ale i pro jejich výrazný podíl na utváření profilu celého regionu ve společensko-kulturním kontextu.
   Spolupráce s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové (a jsem rád, že o ní mohu hovořit s pocitem vděku a pozitivního ocenění) je tedy i pro naši rozvíjející se akademickou obec činností obohacující a nanejvýš prospěšnou.
  2. Do budoucna bych rád jménem celé Vysoké školy pedagogické a rovněž jménem svým popřál Lékařské fakultě UK v Hradci Králové především určitou stabilizaci materiálních předpokladů pro jednotlivé oblasti její práce. Vše ostatní je totiž schopna vyřešit sama; má k tomu vynikající odborníky inspirované nejen hlubokými zájmy profesními, ale i jejich vlastní bytostně lidskou, společensky potřebnou podstatou.

  Seznam rubrik
  Skok na českou domácí stránku UK