Forum II/1

Interview


Budování univerzitní nemocnice
(na etapy)

V Hradci Králové jsem se setkala se zdůrazňováním myšlenky takzvané univerzitní nemocnice. Ale zákon České národní rady a vyhlášky MZdČR [Zákon č. 20/1966 Sb. (ve znění vyplývajícím ze zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) a vyhlášky MZdČR č. 242/1991 Sb. a 394/1991 Sb.] definují postavení organizace a činnost fakultních nemocnic i jako výzkumnou základnu. Tato vrcholná zdravotnická zařízení slouží totiž současně také jako školicí základna pro pre- i postgraduální výuku a další doškolování lékařů a sester. Proč tedy "boj" za univerzitní nemocnici? Jedná se pouze o formální změnu přívlastku, kde univerzitní nastoupí namísto fakultní, nebo má tento pojem i zcela odlišný obsah? Na všechny tyto aktuální i palčivé otázky odpověděl časopisu Forum ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové MUDr. Ivan Drašner.
fotografie

Proč tolik lpíte na adjektivu univerzitní?

Současně s odstartováním polistopadové transformace našeho zdravotnictví se vynořil problém, jak odstranit zaměstnaneckou dvoukolejnost především lékařů a vysokoškoláků ve fakultních nemocnicích, která byla vždy neuralgickým bodem fakultních nemocnic. Stáli jsme před problémem legislativního vyjádření existující velmi těsné vazby fakultní nemocnice ke své lékařské fakultě a naopak. Nejde vůbec o jednoduchý problém! Fakultní nemocnice (dále FN) jsou zřizovány a řízeny přímo ministrem zdravotnictví a jeho ministerstvem, lékařské fakulty (dále LF) jsou přímo řízeny rektorem některé z univerzit a univerzitními institucemi (rektorát, akademický senát) a nadstavbově až ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a jeho ministerstvem. v praxi to má dva hlavní důsledky disonantně zasahující do života obou na sobě naprosto závislých institucí, tedy LF a FN. Existuje rozdílné finanční hodnocení pracovníků vykonávajících často stejnou práci, a nevhodně se řeší systém pravomoci a odpovědnosti, umožňující při "vhodných" podmínkách kontroverzní vztahy na jediném společném pracovišti - klinice, případně ústavu.

Vaše odpověď nám umožňuje dojít in medias res. Co se stává obsahem pojmu univerzitní nemocnice ve vašem pojetí?

Když jsme před čtyřmi roky s tehdejším děkanem LF panem prof. MUDr. Luborem Vokrouhlickým, DrSc., přemýšleli, jak v Hradci Králové tento ožehavý problém řešit, došli jsme k názoru, že základní jednotkou UN není ani ředitelství FN, ani děkanát LF, ale klinika, případně ústav jako komplementární zařízení. Právě klinika zůstává základní jednotkou a integrujícím článkem, který plní školské, zdravotnické i společné (věda, výzkum) povinnosti a úkoly. Kliniku řídí přednosta, který má nedílnou pravomoc i odpovědnost, bez ohledu na to, zda je zaměstnán na větší úvazek u LF nebo u FN. Děkanovi odpovídá za výuku, vědu a výzkum (pokud se realizuje přes LF) a řediteli za diagnostiku, léčbu, ošetřovatelskou péči a výzkum (realizace přes FN). Hodnocení činnosti přednosty kliniky nebo ústavu je společné podle jednotných pravidel. Přednosta kliniky má další dva až tři funkcionáře: zástupce pro léčebně preventivní péči, metodicky vedeného náměstkem pro LPP, na větší klinice případně zástupce pro výuku a výzkum, metodicky vedeného odpovídajícím proděkanem, a konečně vrchní sestru, metodicky vedenou hlavní sestrou FN (náměstkyní pro ošetřovatelskou péči). Jakmile jsme přijali tento axiom, vypadal najednou celý problém mnohem jednodušeji. Celková realizace v praxi (od roku 1992) se plně osvědčila. Ředitel FN se stal členem vědecké rady LF, proděkan pro FN členem kolegia ředitele FN a náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči je členem kolegia děkana. v průběhu tří let se tyto organizační a kompetenční vazby plně zažily a dále se rozšířily a prohloubily k prospěchu obou subjektů FN a LF.

Zdá se, že jste i v rámci stávající legislativy vyřešili úkol, který jste si předsevzali před čtyřmi lety. Zbývá ještě něco, co byste chtěl k pojmu univerzitní nemocnice dodat?

Kromě už zavedených zásad a opatření realizujeme další kroky. Jednak jsme koncem loňského roku, po vzájemné dohodě pana děkana, mne a především přednostů klinik a ústavů převedli většinu přednostů do převažujícího pracovního poměru pod FN (0,9 LM) s úvazkem u LF na 0,4 LM. Osm z osmadvaceti přednostů má úvazky nezměněné, tj. u LF 1,0 a u FN 0,3. Tímto krokem se zahájila další dílčí etapa budování univerzitní nemocnice s cílem vytvoření nového "typu" pracovníka LF - FN s názvem "kmenový pracovník". Tito kmenoví pracovníci (zaměstnanci) LF - FN budou mít úvazky přibližně stejně velké u obou subjektů a budou tvořit elitu FN s mnoha výhodami a přednostmi ve srovnáni s jinými. Všichni ostatní lékaři (zejména) a jiní odborní pracovníci (s vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním) budou ve FN a LF zaměstnáni pouze dočasně (na dobu určitou). Chceme tak dosáhnout vyšší kvalitu v plnění všech hlavních funkcí LF a FN a zároveň vytvořit určitý magnet pro nadprůměrné odborné pracovníky. Že v současné době pracuje ve funkci zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči asistent s úvazkem větším u LF než u FN není výjimkou stejně jako to, že se aktivně podílí na výuce lékař s převažujícím úvazkem ve FN. Poradní sbor náměstka ředitele FN pro léčebně preventivní péči tvoří pracovníci FN a LF. Čtvrtletní porady s vedoucím managementem klinik, ústavů a samostatných oddělení svolává ředitel FN spolu s děkanem LF. Pro hodnocení kvality péče a vědeckovýzkumné aktivity používá vedení FN materiály LF (evaluace) a opačně. Několik přednostů či významných pracovníků teoretických ústavů LF má úvazky na klinikách FN podle odborné potřeby.

Existuje ještě mnoho větších či menších problémů nutných k vyřešení a naplnění projektu univerzitní nemocnice. Ale základní problémy optimálního soužití dvou na sobě vitálně závislých subjektů jsou definitivně dané a dostávají se do obecného povědomí. Společné oslavy 50. výročí založení Lékařské fakulty UK v Hradci Králové jsou symbolickým vyjádřením partnerského spojení - jeho vyjádřením je právě univerzitní nemocnice.

Michaela Zindelová


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK