Forum II/1

Studentské forum


Studentské spolky - ano či ne?

ASM - Asociace studentů medicíny, od roku 1994 (březen) nástupnická organizace Spolku mediků (1992) sdružující studenty Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Členství je zcela dobrovolné, organizace pracuje pro všechny mediky bez rozdílu. Valná hromada se koná jednou za dva roky. Organizaci řídí tříčlenné předsednictvo s rozsáhlými pravomocemi, v čele stojí prezident asociace.

Studentská organizace - má-li být v povědomí, pak musí něco dokázat, předvést se. A má-li být k něčemu, pak si musí svou aktivitu udržet natrvalo. Rokem 1989 skončila aktivita bývalého SSM a s ní i pevná struktura studentské organizace.

Bylo by naivní si myslet, že s nástupem nové studentské reprezentace se rychle vytvořila nová organizace a začala automaticky fungovat. Právě naopak. Trvalo plné čtyři roky - až do minulého roku - než se vykrystalizovala naše organizace do současné podoby. Až v roce 1992 vznikl formálně Spolek mediků LF UK v Hradci Králové, vymohli jsme část pohledávek ze Stavovské unie studentů - velmi diskutované tzv. "peníze ze stávky" - dvakrát jsme změnili stanovy, a až v březnu 1994 jsme se dostali do stavu, který snad ještě potrvá.

Rád bych se pozastavil nad problémem, který je (vedle neustálé obměny studentů) asi tím největším. Financování studentských spolků, organizací a aktivit.

Do roku 1989 bylo financování značně jednoduché - velké příjmy plynuly SSM z fakticky povinných členských příspěvků. To ale skončilo rázem v roce 1990, kdy členské příspěvky ztratily zcela svůj smysl. Studentské organizace a spolky se tím pádem ocitly okamžitě bez prostředků. Při naprosté dobrovolnosti a podstatně menší členské základně to zní zcela logicky. Členské příspěvky jsou minimální, vlastně se jedná o symbolický příspěvek sloužící spíše evidenci, který nemá vůbec "potenciál" rozvíjet ani udržovat běžnou aktivitu organizace.

Z čeho by se tedy měla financovat činnost "nezakonzervovaná" do tradičních aktivit, ale stále rozvíjená? Nabízejí se tři možnosti:

  1. zvýšit výrazně členské příspěvky - tato možnost je však zcela nereálná, protože díky nepovinnému členství by se výrazně snížil počet členů a tím by podobná (navíc nepopulární) akce pozbyla významu;

  2. další možností, která se nabízí, jsou sponzoři. U některých spolků jde o záležitost dost omezenou, která nedostačuje potřebám organizace. Ovšem některé akce - společenské a sportovní (plesy, turnaje a rovněž částečně stáže) - se dají z těchto zdrojů téměř bez problémů pokrýt;

  3. třetí a pro nás velice důležitou možností jsou vlastní ekonomické aktivity spolku. Záležitost, kterou považuji za jednu z klíčových v rozvoji studentských organizací a která je schopna zajistit trvalý dynamický rozvoj.

Všechny uvedené problémy je potřeba si uvědomiti jako výzvu k pochopení a pomoci pro všechny, kteří se dívají na současné studentské spolky a organizace s jistým despektem. Jsem rád, že mohu říci, že v současnosti máme dobrou spolupráci s Lékařskou fakultou i Kolejemi v Hradci Králové. Myslím si, že vzájemné uznání a podpora přináší výhody oběma stranám.

Co v kontextu již uvedeného nabízí tedy naše Asociace studentů medicíny studentovi LF UK v Hradci Králové?

Především odborné stáže našich studentů na klinikách v zahraničí. Nabízejí se vlastně dva typy: na základě dohody LF UK s Univerzitou v Liverpoolu mají každoročně dva studenti možnost pobývat na tamnější univerzitě. Dále se jedná o výměnné stáže do různých koutů světa na principu plné reciprocity organizované prostřednictvím IFMSA. Letos se oním "hitem" stala Malta, kam vyjíždí pět našich studentů. ASM organizuje pro tyto stáže konkursy, kde hlavním kritériem je prospěch a jazykové znalosti a zároveň se přihlíží k dalším aktivitám kandidáta. Takto vybraným studentům pak Lékařská fakulta i ASM poskytují finanční příspěvek ke krytí nákladů spojených se stážemi. Příspěvek se vyplácí z naší strany diferencovaně, v závislosti na vzdálenosti a finanční náročnosti cesty. Dosud ASM ze svých zdrojů poskytla asi 30 000,- Kč. Organizačně pak ASM zajišťuje základní podmínku uskutečnění těchto stáží - přijetí zahraničních stážistů u nás. Zahraniční stáže zůstávají vlastně jedinou reálnou šancí našich studentů k relativně snadnému získání zkušeností v zahraničí. Letos tímto způsobem vyjede asi 17 studentů a zájem neustále roste.

Další naší aktivitou je FIT Club ASM na vysokoškolských kolejích. Naše asociace nabízí všem ubytovaným studentům bez rozdílu příslušnosti k fakultě kvalitní cvičení ve velmi dobře zařízené posilovně (více než 100 m2). FIT Club nás stál nemálo úsilí a velké množství prostředků, ale myslím si, že bychom měli mít skutečně kvalitní možnost zacvičit si - a názory studentů to také plně potvrzují.

Třetí aktivitou, kterou bych rád zmínil, je Studentské centrum. Letos, 2. května, jsme zahájili činnost této zcela nové aktivity na vysokoškolských kolejích. Kancelář s pevnou denní pracovní dobou je prvním počinem zcela odlišným od dosavadní praxe ASM (měla by se stát základem pro veškerou naši další činnost také v souvislosti s výše zmíněnou otázkou získávání prostředků na další rozvoj spolkové činnosti ASM). Konečným cílem této snahy je vytvoření skutečného servisu služeb pro studenty - stejné kvality jako na univerzitách západních a v jejich campusech. Poskytnutí služeb, které dělají "život studentský" snadnější a dovolují studentovi lépe se soustředit na studium.

Začali jsme skromně? Nabízíme našim studentům (rovněž bez rozdílu příslušnosti k fakultě) poradenství při cestách do zahraničí, vyhledání co nejlevnější dopravy, seznamy mládežnických ubytoven a vše, co s tím souvisí. Jako jediní v Hradci Králové pak nabízíme kompletní soubor dostupných studentských a mládežnických karet, opravňujících ke slevám v zahraničí i u nás (karty ISIC, FIYTO, KMC-Youth Hostelling, EURO 26). Dále se snažíme studentům pomoci naplnit věčně prázdnou kapsu stálou nabídkou pracovních příležitostí. Tuto aktivitu považuji za velice perspektivní a v blízké budoucnosti velice žádanou především s přihlédnutím k chystanému školnému a dalším "populárním" opatřením. Postupně se činnost našeho centra bude rozvíjet o další činnosti (informace, tisky všeho druhu včetně skript, orientační letáky pro první ročníky atd.)

Máme spoustu plánů a perspektivu. Jejich realizace, udržení a rozvoj závisí především na nás a pak zejména na těch, co přijdou po nás. Přežití každé podobné organizace, včetně Asociace studentů medicíny v Hradci Králové, stojí na prosazení koncepce "trvale udržitelného rozvoje" do strategie celé činnosti. Pěkně pragmaticky krok za krokem - a to platí i po padesáti letech existence naší fakulty.

Dovolím si ukončit citací malíře a komika J. Hlinomaze, který kdysi ve své autobiografii poznamenal: "Akademici mají spoustu spolků, jejichž účelem jest chlast." My se snažíme, aby tahle charakteristika o nás neplatila!

Petr Vaculík,
prezident ASM


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK