Forum II/10 - Ad hoc

Roční bilance Univerzity Karlovy

(ze zprávy rektora o činnosti vedení UK v době
od 1. 2. 1995 do 1. 2. 1996)

Rok 1995 byl druhým rokem činnosti vedení UK ve volebním období. Charakterizovalo ho úsilí o naplnění úkolů deklarovaných v koncepci budoucí činnosti, která byla projednána a schválena počátkem roku 1995 na společném zasedání akademického senátu, vědecké rady a vedení univerzity. V ní byl formulován vztah k tak závažným otázkám, jako je příprava nového vysokoškolského zákona, evaluace univerzity, spolupráce s AV ČR, posílení vědecké autority UK, financování vědecké práce a mnohým jiným.

Pokud jde o evaluaci, skončila její druhá etapa. V současné době jsou vyhodnocovány soubory dat shrnující průzkum evaluačních komisí na jednotlivých fakultách, katedrách a ústavech. Lze konstatovat, že evaluace prokázala mimořádnou úroveň univerzity jako vrcholné vědecké a pedagogické instituce. Výsledky evaluace by se měly stát základem pro změnu financování VŠ na základě kvality jejich vědecké práce.

V souvislosti se zajišťováním vědecké činnosti na UK je třeba zmínit práci a výsledky Grantové agentury UK (GA UK). Proběhlo výběrové řízení pro 3. kolo, pro něž bylo AS UK schváleno 45 milionů Kč. Finanční prostředky byly přiděleny jednotlivým projektům na základě oponentního řízení, po projednání grantovou komisí GA UK. Dále bylo vyhlášeno 4. kolo grantové soutěže spolu s průběžnou kontrolou již probíhajících grantů. V určeném termínu došlo GA UK 360 nových projektů.

Významnou měrou se na péči o vědeckou činnost podílí i univerzitní Vydavatelství Karolinum, které v průběhu roku vydalo 165 publikací. Zahájilo spolupráci s řešiteli grantových úkolů při publikaci výsledků splněných výzkumných úkolů. Za nejvýznamnější ediční čin je možné považovat vydání prvního dílu Dějin Univerzity Karlovy, které vzbudilo zaslouženou pozornost odborné i laické veřejnosti a je důstojným vstupem univerzity do přípravy jejího výročí v roce 1998. Kvantitativně i kvalitativně se změnila výroba publikací. K blížícím se oslavám 650. výročí založení UK byly shromážděny materiály pro propagační publikaci. Dalším větším projektem je příprava Sociologického slovníku (5500 autorských stran).

Univerzita a její vedení také vstoupily do diskuse o novém vysokoškolském zákoně. Námitky UK sdílely i ostatní vysoké školy, jak to potvrdilo jednomyslné usnesení Konference rektorů v předvečer projednávání zákona ve sněmovně Parlamentu ČR. Další vývoj ukázal, že bude zřejmě nezbytné, aby zákonodárná iniciativa vznikala přímo na vysokých školách.

Připomínky k návrhu zákona o vysokých školách se týkaly mimo jiné také důsledků, které by mělo jeho přijetí pro studenty. Počátkem roku 1995 byly kolegiu rektora předloženy výsledky ankety s názvem Průzkum sociálně ekonomické situace studentů UK, která přinesla poznatky o očekávaném nárůstu nákladů na studium při předpokládaném novém způsobu dotací a po zavedení školného.

Neustává snaha o co nejširší informovanost studentů a uchazečů o studium, která s sebou přinesla založení Informačně-poradenského centra UK, jehož účelem bude poskytovat podrobné informace v oblasti pedagogické, ale i sociální, včetně pracovních příležitostí. Byla dokončena evidence studijních oborů na UK (bakalářských, magisterských, postgraduálních), jejichž přehled se stal součástí Statutu UK. Pro koordinaci doktorandského studia na celé univerzitě bylo založeno Centrum doktorského studia, jehož organizační řád byl schválen vědeckou radou UK 25. 1. 1996.

V oblasti zahraničních styků přineslo období posledních pěti let pozoruhodný vývoj. Mezinárodní kontakty univerzity dospěly do stádia, kdy jsou kvalitně a cílevědomě využívány a staly se běžnou součástí univerzitního života. (Blíže o problematice viz úvodník prorektora pro zahraniční styky profesora Jaroslava Vacka Jak dál v zahraničních vztazích, Forum č. 9/II, str. 1.)

Mezi nejvýznamnější mezinárodní akce patřily oslavy 5. výročí uzavření partnerské dohody s univerzitou v Heidelberku za účasti ministrů školství obou zemí a obou rektorů. V rámci cyklu Rozhovory o sousedství uspořádala Univerzita Karlova ve spolupráci s Bertelsmannovým klubem cyklus šesti přednášek, které 17. února zahájil prezident Václav Havel a které zakončila přednáška a udělení čestného doktorátu bývalému prezidentovi SRN Richardu von Weizsäckerovi. Není pochyb o tom, že Univerzita Karlova tím přispěla k česko-německému dialogu. Dalším významným úspěchem bylo vytvoření nové podoby tiskového odboru, který zajišťuje styk se sdělovacími prostředky, plní úkoly v oblasti propagace univerzity na veřejnosti a současně vydává celouniverzitní časopis Forum.

Hospodaření univerzity a činnost kvestora vycházely z plánů stanovených v roce 1995 kolegiem rektora. Jednalo se především o vlastní provedení evaluace UK, ekonomickou analýzu součástí UK, přípravu rekonstrukce Karolina a oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy.

Rozpočet UK byl pro rok 1995 navržen s vnitřní korekcí na mzdové prostředky, v průběhu roku byly stanoveny a AS schváleny nové principy rozdělování prostředků v rámci UK. Nový návrh se řídí snahou docílit v rámci UK větší podíl prostředků za tvůrčí činnost. Rozpisem stanovilo ministerstvo školství univerzitě příspěvek na činnost ve výši 1420326 tis. Kč, který byl na základě rozhodnutí AS UK rozepsán na fakulty a součásti UK podle schválených zásad. Tyto zásady vycházely z výukového a tvůrčího normativu, avšak velmi výrazně zohledňovaly skutečný počet pracovníků a z toho vyplývající mzdové náklady včetně odvodu pojistného.

Vzhledem k blížícím se oslavám 650. výročí založení Univerzity Karlovy bylo nutné zahájit řadu činností. V současné době je dopracován první rámcový plán akcí, probíhá výběr loga a diskuse o celkovém pojetí oslav. Svoji činnost zahájila komise pro jejich přípravu.

V důsledku legislativních změn za poslední rok vzrostlo množství restitučních nároků univerzity. UK uspěla u soudů obou stupňů ve sporu o vydání domu v Praze 1, Kamzíkova 4. U soudu 1. stupně s úspěchem pro UK skončil spor o vydání domu v Praze 1, Celetná 22 (U supa). Dosud nejsou ukončeny spory o vydání domu v Celetné 18 (prodejna UK - Jeřábkův dům), o vydání budovy studijního střediska ÚJOP UK v Teplicích a bývalé chovné stanice FaF UK v Hradci Králové v Třebeši. Proti rozhodnutí pozemkového úřadu ve Strakonicích o vydání hydrobiologické stanice v Tchořovicích, užívané PřF UK, bylo podáno odvolání.

Většina priorit, které by Univerzita Karlova měla sledovat v příštím roce, byla již formulována v roce minulém. Výsledky evaluace budou projednávány v akademických orgánech fakult a univerzity v ekonomicko-správním směru, ale i pokud jde o prohloubení její vlastní vědecké a vzdělávací činnosti. Krizový problém, který výrazně ohrožuje budoucnost vzdělávání, představují platy univerzitních pracovníků. Je nutné připomenout nebezpečné narůstání rozdílů mezi nástupními platy některých státních úředníků a zaměstnanců a univerzitních učitelů.

Omezené možnosti vědecké kapacity v našem státě vyžadují úzké a systémové propojení stávajících pracovišť, vycházející z potřeb vědeckého výzkumu. Ani Akademie věd ČR, ani vysoké školy nejsou jedinými reprezentanty české vědy; posílení spolupráce mezi vědeckými ústavy musí dále pokračovat.

Ve vztahu ke studentům je potřeba nadále zlepšovat podmínky studia, zejména rozšiřováním možností zahraničních stáží, ke kterému výrazně přispívají nové nadační fondy. Poprvé v roce 1996 budou využity prostředky nadace Sasakawa, nově zakládané Kreisslerovy nadace, ale i prostředky rektorských cen, cen V. Petříka a Nadace za právní stát, které již v minulém roce přinesly studentům více než 500000 Kč podpory. S ohledem na sociální potřeby studentů se bude vedení univerzity nadále aktivně angažovat v přípravě nového vysokoškolského zákona. Rozvoj českého vysokého školství by měl být pro další práci vedení UK určující i v tomto roce, který je volební nejen celostátně, ale také na univerzitní půdě.

prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.,
rektor UK



Krátce po skončení tiskové konference k 648. výročí založení UK poskytl rektor UK prof. K. Malý interview České televizi


Pohled do zaplněného sálu Muzea hl. města Prahy při rozšířeném zasedání vědecké rady UK 3. dubna 1996