Forum II/10 - Fakultní forum

Kongres společnosti pro aplikovanou matematiku a mechaniku GAMM '96

Pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa, rektora UK prof. Karla Malého a předsedy AV ČR prof. Rudolfa Zahradníka se bude v Praze ve dnech 27. - 31. května 1996 konat kongres Společnosti pro aplikovanou matematiku a mechaniku (GAMM). Akci pořádá Matematicko-fyzikální fakulta UK ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR.

Společnost pro matematiku a mechaniku je jednou z nejstarších mezinárodních profesních společností. Její sjezdy se konají s výjimkou válečných let od roku 1923 pravidelně v různých evropských městech. V Praze se schází sjezd GAMM potřetí, dosud se zde konaly sjezdy v letech 1929 a 1968.

Hlavním tématem jednání sjezdu jsou aktuální problémy aplikované matematiky a mechaniky a jejich vazeb na další obory (například na informatiku, přírodní, technické, ekonomické a lékařské vědy a sociologii. Tematiku i výběr pozvaných specialistů provádí prezidium GAMM na návrhy národních členských skupin a jednotlivců. Pozornost účastníků sjezdu se soustředí do oblasti optimalizace, homogenizace, proudění, vlastností porézních prostředí, experimentální mechaniky a bifurkací. Na pořadu jsou krátká sdělení více než pěti set příspěvků účastníků. Přihlášeno jich je více než 700.

prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc.,
KNM MFF UK,
předseda organizačního výboru GAMM '96

Kontakt:
Sekretariát GAMM '96
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1
tel: (02)2191 4221
fax: (02)535 229
e-mail: gamm@ms.mff.cuni.cz

IPC zkušebně zahájilo

Od 1. března 1996 je otevřeno (zatím ve zkušebním dvouměsíčním provozu) Informačně-poradenské centrum UK. Pracoviště je součástí odboru pro studium a záležitosti studentů RUK. Zájemci o studium na UK zde budou mít možnost získat základní informace o studijních oborech, formách a druzích studia i podmínkách jeho sociálního zabezpečení.

Studentům univerzity bude IPC poskytovat ve spolupráci s fakultními poradnami odbornou poradenskou pomoc (například psychologickou nebo sociálněprávní).

Zvláštní pozornost bude věnována zdravotně postiženým studentům. Ve spolupráci s celouniverzitní Iniciativou za zlepšení studijních podmínek těžce zdravotně postižených studentů a s příslušnými invalidními svazy chce IPC nabízet - kromě porad týkajících se studia a jeho sociálního zajištění - i další konkrétní pomoc. Zvažuje se například možnost zprostředkování služeb takzvaných personálních asistentů.

Důležitou funkci bude IPC plnit i ve směru opačném od mimouniverzitní veřejnosti k univerzitě tím, že bude mít k dispozici informace týkající se například zájmu studentů o jednotlivé studijní obory nebo zájmu trhu práce o absolventy jednotlivých oborů univerzitního studia. IPC UK hodlá organizovat i besedy nebo přednášky významných pracovníků univerzity nebo jejích hostů. Především se však chce stát místem střetávání studentů, učitelů a ostatních pracovníků na celouniverzitní a zcela neformální bázi. Místem, které každému zájemci poskytne žádanou informaci, radu či kontakt a stane se prostředníkem nezávislé integrace univerzitní obce.

PhDr. Hana Urychová

Kontakt:
Informačně-poradenské centrum Univerzity Karlovy
Školská 13,
110 00 Praha 1
Tel.: 90001211
Fax: 2422 9487
E-mail: IPC@ruk.cuni.cz

Z konference politologického klubu

Dne 5. března 1996 se konala konference Politologického klubu studentů Ústavu politologie FF UK na téma Armáda a obrana České republiky.

Dopolední část konference byla věnována obecným problémům spjatým s českou i evropskou bezpečností. Vystoupil v ní náměstek ministra zahraničních věcí Pavel Bratinka s diskusním příspěvkem Obrana ČR v mezinárodním kontextu. Zdůraznil v něm snahu České republiky o členství v NATO a setrvání americké vojenské přítomnosti v Evropě. Zároveň odmítl myšlenku neutrality České republiky. V diskusi vystoupil i zástupce ředitele Mezinárodního institutu pro politiku a hospodářství v Hamburku Petr Robejšek. Ve svém příspěvku Dilemata a úskalí bezpečnostní politiky malého státu shrnul vývoj názorů na bezpečnost našeho regionu a zejména upozornil na ekonomický rozměr současných bezpečnostních rizik a nutnost budovat armádu malého státu podle defenzivního modelu. Další z diskutujících, Hynek Fajmon, ředitel bezpečnostní sekce Ministerstva zahraničních věcí, se věnoval posouzení možných rizik ze strany bývalého SSSR a naší politice v této oblasti.

Odpolední blok zahájil generál Karel Pezl, poradce prezidenta republiky. Poukázal na možnosti různých ohrožení našeho státu, včetně ekologických katastrof a na proces transformace armády České republiky. Pracovník Ministerstva zahraničních věcí Jan Winkler hovořil o bezpečnostní a obranné politice EU. K problematice modernizace české armády se kriticky vyjádřil Petr Tax. Na závěr konference promluvil J. Janda o práci Ústavu mezinárodních vztahů.

Lukáš Valeš,
předseda Politologického klubu studentů
Ústavu politologie FF UK


Seminář o češtině (a její literatuře)

Seminář pro uchazeče o studium oboru český jazyk a česká literatura se uskutečnil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 10. února 1996. Zajímavé setkání probíhalo celý den.

Na přípravě a realizaci semináře se podílelo devět vyučujících z kateder českého jazyka a české literatury, jmenovitě prof. PhDr. A. Macurová, PhDr. V. Menclová, doc. PhDr. J. Hrbáček, PhDr. O. Hausenblas, PhDr. J. Šimandl, PhDr. E. Hošnová, PhDr. P. Málek, PhDr. V. Vaněk, Mgr. M. Špirit, pracovnice SF Servisu s. r. o. I. Ryšková a M. Kašparová.

Semináře se zúčastnilo 195 zájemců o studium na FF UK, především studentů maturitních ročníků gymnázií.

V úvodní části semináře se studenti seznámili s obsahem studia, jeho strukturou a cílem a s podmínkami přijímacího řízení. Hlavní náplň semináře tvořily praktické semináře z českého jazyka a české literatury. Studenti byli rozděleni do šesti skupin. Každá ze skupin se v jednom bloku věnovala praktické přípravě z českého jazyka a v druhém bloku praktické přípravě z české literatury. Program semináře byl zakončen přednáškou o významu správného užívání mateřského jazyka, o komunikativních a vyjadřovacích schopnostech.

Cílem semináře bylo seznámit studenty s formou výuky na vysoké škole a pomoci jim v přípravě na přijímací zkoušky. Tento cíl byl splněn. Pro účastníky měla jistě velký význam možnost být v bezprostředním kontaktu s vysokoškolskými pedagogy z kateder českého jazyka a české literatury, stejně jako možnost seznámit se s prostředím, ve kterém probíhá řádná výuka na Filozofické fakultě UK.

Je jen škoda, že pro organizování obdobného semináře se nerozhodla žádná z ostatních kateder FF UK, neboť přijímací řízení na vysokou školu bývá často provázeno obavami a nervozitou uchazečů a někdy také zklamáním přijímací komise z prokázaných vědomostí. Zkušenosti dokazují, že by se této nepříjemné skutečnosti dalo zabránit větší informovaností o studiu, a tedy i lepší připraveností uchazečů na přijímací pohovory.

I. Ryšková, SF Servis


Časopis mladých evropských historiků

V roce 1993 vyšlo první číslo časopisu EUROPA (European review of History - Revue européenne d'Histoire). Jeho cílem je publikovat výsledky nejnovějších výzkumů, upozornit na jejich metodologický přínos, umožnit lépe poznat jednotlivé národní historiografie a usnadnit výměnu názorů mezi mladými historiky. Časopis vychází dvakrát ročně a otiskuje v angličtině nebo francouzštině příspěvky týkající se všech epoch evropské historie vybrané evropskou redakční radou. Ve své první části poskytuje prostor pro originální studie autorů z různých zemí, včetně statí komparativních a interdisciplinárních. Tyto stati by měly být psány tak, aby mohly být čteny rovněž neodborníky. Druhá část časopisu přináší informace o probíhajících výzkumech a zejména recenze. Díky široké síti spolupracovníků si chce časopis všímat velmi aktuálně významných publikací v oboru historie, děl otevírajících nové perspektivy, odrážet jimi vyvolané diskuse. Třetí část časopisu je věnována praktickým informacím, jejichž cílem je podnítit mladé vědce k výzkumům v jiných částech Evropy. Informace se týkají struktury knihoven a archivních fondů, pracovních pomůcek, organizace studia historie na jednotlivých univerzitách, vědeckých středisek a možností stipendií. Zvláštní rubrika je věnována žádostem čtenářů o specifickou informaci nebo výzvám k navázání styku s vědci jiných zemí, pracujícími na stejném problému.

Posláním časopisu je v neposlední řadě podnítit u mladých historiků chuť pracovat společně. Ediční projekt je proto neoddělitelný od projektu asociačního. Prozatím vznikly národní asociace mladých historiků, organizující vydávání časopisu především ve Francii a Velké Británii, do budoucna se počítá se vznikem asociace mladých evropských historiků.

Kontakt a bližší informace:
PhDr. Martin Nejedlý
Ústav českých dějin FF UK
Tel.: 2481 1126 l. 204

Děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze
vyhlašuje konkurz pro zájemce o
DOKTORANDSKÉ STUDIUM
ve studijních oborech

Studium je interní (tříleté) nebo externí (pětileté), zakončené rigorózní zkouškou a obhajobou disertační práce, interním studentům se poskytují stipendia.

Podmínky přijetí: magisterské (či ekvivalentní) vzdělání v blízkém oboru, znalost angličtiny, odborné doporučení, složení přijímací zkoušky.

Termín odevzdání přihlášek: 31. 5. 1996
Termín konání přijímacích zkoušek: 27. a 28. 6. 1996
Zahájení studia: 30. 9. 1996

Informace a tiskopis přihlášky:
MFF UK, odd. pro doktorandské studium,
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Tel.: 2191 1218

Děkan Přírodovědecké fakulty UK v Praze
vyhlašuje konkurz pro zájemce o
POSTGRADUÁLNÍ DOKTORANDSKÉ STUDIUM

v oborech biologických, ekologických, chemických, geologických a geografických. Podmínkou přijetí je absolvování VŠ ve shodném nebo blízkém oboru.

Termín odevzdání přihlášek: 31. 5. 1996
Zahájení studia: 1. 10. 1996

Přihlášky a podrobné informace:
PřF UK, odd. vědecké výchovy,
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Tel.: 2195 2419, 2195 2244

Děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu UK
vypisuje konkurz na obsazení míst:

Pro biomedicínské výzkumné centrum

Přihlášky ke konkurzům doložené doklady o vzdělání spolu s životopisem a přehledem praxe posílejte do tří týdnů po uveřejnění inzerátu na adresu:

FTVS UK, osobní odd.,
J. Martího 31,
162 52 Praha 6.

Bližší informace tamtéž.


Letos o 8000 uchazečů více

Těsně před uzávěrkou tohoto čísla přišla první zpráva o počtu letošních uchazečů o studium na Univerzitě Karlově. Do data uzávěrky jednotlivých fakult se nashromáždilo 42 854 přihlášek (je to o osm tisíc zájemců o vysokoškolské studium víc než loni). Největší zájem je stejně jako v letech minulých o fakultu filozofickou (8188), právnickou (6409) a pedagogickou (7122).

Stanovisko Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

k záměru MŠMT ČR vyloučit vysoké školy vzdělávající učitele z procesu atestací učitelů

Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy považuje za nepřijatelné, aby v koncepci dalšího vzdělávání a atestací učitelů, kterou připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, byla fakultám vzdělávajícím učitele přidělena tak nedostatečná role. Atestace, které by opomíjely předmětově odborný růst učitele, by se degradovaly na pouhé administrativní přeřazování učitelů mezi platovými třídami. Ukazuje se, že vzájemná nepropojenost návrhů MŠMT ČR zveřejněných pod názvy "Gradace profesní dráhy učitele" a "Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků" není jen omylem, ale patrně spíše záměrem. Jako by ministerstvu šlo o to, aby vlastní učitelova odborná připravenost a rozvoj byly z atestací vyloučeny. Takové podcenění učitelovy odbornosti by v praxi vedlo k dalšímu snížení prestiže českého učitelstva. Místo, co by stát otevíral cestu k vyššímu společenskému i finančnímu ocenění učitelů, vytváří prostředí, ve kterém se bude na školství vydávat peněz stále méně.

FF UK navrhuje, aby ministerstvo předalo práci na projektu atestací i dalšího vzdělávání z rukou zaměstnanců MŠMT vhodnému nezávislému zájemci (týmu) vybranému ve veřejné soutěži.

FF UK se domnívá, že je naprosto nevhodné uspěchávat rozhodnutí o pojetí atestací v době před parlamentními volbami. Snaha vykázat před volbami pozdě, ale přece odvedenou práci nevyhnutelně vede k produkci nekvalitních programů.

doc. PhDr. František Vrhel, CSc.

Zasláno 9. 4. 1996 redakci Forum


Rektor Univerzity Karlovy

vypisuje konkurz na obsazení místa

zástupce vedoucího kreativního modulového semináře (docent nebo odborný asistent) v oboru dějin umění nebo jiném příbuzném oboru. Datum nástupu 1. 5. 1996.

Přihlášky doložené doklady o vzdělání a praxi zasílejte do 2 týdnů po zveřejnění inzerátu na adresu:

Institut základů vzdělanosti UK,
Legerova 63, 120 00 Praha 2.


Nadace Josefa a Petry Vavrouškových

bude formou seriózně připravených a vyhodnocených projektů podporovat úsilí směřující k tomu, aby náš region byl stále více přínosem a nikoli přítěží v řešení evropských a globálních problémů trvale udržitelného rozvoje. Především bude podporovat:
Fond Josefa a Petry Vavrouškových
Účet číslo 182-541759-028/0800
Česká spořitelna, a. s.
Jugoslávská 9, 120 00 Praha 2
Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze proběhla v polovině dubna za účasti 50 delegátů a dalších hostů Konference studentských zástupců akademických senátů vysokých škol a fakult České republiky. Účastníci konference se zabývali návrhem vysokoškolského zákona - zejména akademickými svobodami, akademickými orgány vysokých škol a vztahem MŠMT a vysokých škol. Dále se studenti v diskusi vyjadřovali k problematice školného, stipendií, přímých a nepřímých dotací, aktuální a budoucí situaci na kolejích a menzách.

(bar)