Forum II/10 - Studentské forum

Petříkovy ceny podruhé

Již podruhé byly uděleny Mimořádné ceny rektora UK za příspěvek k budování právního státu. Výbor pro udělení těchto cen rozhodoval ve složení:
rektor UK prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., prorektor UK prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc., proděkan PF UK doc. JUDr. Vladimír Kindl, Vilém Petřík, prezident Nadace za demokratický právní stát a JUDr. Jan Kuklík, vedoucí kanceláře rektora. Práce byly předloženy do 22. března 1996. Celková výše sponze Viléma Petříka, zakladatele Nadace za právní stát, je nyní - po navýšení dotace - 150 000 Kč. Ceny autorům předložených prací byly předány 3. dubna 1996 v Muzeu hl. m. Prahy na slavnostním rozšířeném zasedání vědecké rady, věnovaném 648. výročí založení Univerzity Karlovy.

První tři práce byly právem oceněny nejvyšší částkou jako příspěvky s kvalitativně nejlepší úrovní:

15 tisíc Kč získala Mgr. Ivana Koberová (1.) za doktorskou disertační práci na téma Obecně závazné vyhlášky obcí, JUDr. Alena Macková (2.) za doktorskou disertační práci na téma Nezávislost soudů, Josef Vedral za diplomovou práci Demokracie a referendum (3.), Mgr. Vladimíra Ventluková za doktorskou disertační práci na téma Právní následky rozvodu manželství a Petr Hostaš za diplomovou práci Problematika trestu odnětí svobody na doživotí.

Po 10 tisících Kč obdrželi: Dana Zelinková za diplomovou práci Řízení o předběžných otázkách před Soudním dvorem Evropských společenství, Petr Hanzal za práci Právo a postmoderní situace, student FF UK Kryštof Hron za práci Člověk revoltující v totalitní společnosti, student FF UK Robert Schuster za práci Volební systémy a studentka FF UK Veronika Zavázalová za práci Byrokracie.

5 tisíc Kč získali studenti FF UK Antonín Kříž za práci na téma Volební systémy v ČR, Tomáš Dundra za práci Perspektivy připojení středoevropských států k Evropské unii, Klára Maloušková za práci Způsob a začlenění České republiky do Evropské unie, Adéla Šorfová za práci Vývoj imigrace a imigrační politika v Evropě a Jitka Svobodová za práci na téma Lidská práva v 2. polovině 20. století.

JUDr. Jan Kuklík


Některé čerstvé držitele Petříkovy ceny jsme zastihli těsně po skončení slavnostního shromáždění. V první řadě zleva: Mgr. Ivana Koberová, JUDr. Alena Macková, Tomáš Dundr, Adéla Šorfová, v druhé řadě zleva: Mgr. Vladimíra Ventluková, Josef Vedral, Dana Zelinková, Antonín Kříž, Jitka Svobodová.

Foto Forum: Michaela Vlčková


Stipendia programu SYLFF na rok 1996/1997

(The Charles University
Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund)

Rektor Univerzity Karlovy v souladu s Dohodou mezi Univerzitou Karlovou a Sasakawa Foundation ze dne 10. dubna 1995 vyhlašuje stipendijní program na následující akademický rok (1996/97) a vybízí studenty, aby této příležitosti využili.

Podmínky:

  1. Program je určen pro studenty posledního roku magisterského studia a hlavně pro doktorandy, kteří se v budoucnu mohou stát vedoucími osobnostmi ve společnosti a mezinárodním životě.
    Stipendia jsou zaměřena na podporu studií v humanitních společenských vědách s mezinárodními nebo interdisciplinárními aspekty (mimo jiné též studia práv, ekonomie, mezinárodních vztahů, sociologie, politologie a další).
  2. Peněžní prostředky mohou být přiděleny rozhodnutím Výboru Sasakawa SYLFF programu na:
  3. Součástí žádostí o udělení stipendia musí být projekt, z kterého také vyplývá jaký je jeho odborný obsah, k jakým účelům a jakým způsobem budou finanční prostředky použity, jakým způsobem žadatel prokazuje své jazykové schopnosti a dva doporučující dopisy. Pokročilí doktorandi dále předloží doporučení konzultanta své disertační práce, začínající doktorandi doporučení svého poradce. Žádosti se podávají na formulářích, které obdržíte v Centru pro doktorská studia (CDS) odboru pro studium a záležitosti studentů UK, Praha 1, Ovocný trh 5.
  4. Stipendisté budou vybráni Výborem Sasakawa SYLFF UK, jeho členy jsou prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., rektor UK, prorektor prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc., prorektor prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc., kvestor Ing. Josef Kubíček a tři zástupci oborů, navržení Radou CDS. Jednatelem je kancléř JUDr. Jan Kuklík.
Termín podání přihlášek: 31. 5. 1996.
Udělení stipendií bude oznámeno do 30. 6. 1996.

Co nabízí Klementinum?

Seriál (3.)

Mezinárodní meziknihovní výpůjčky můžeme, podobně jako výpůjčky vnitrostátní, rozdělit do tří skupin. Národní knihovna (NK) tedy organizuje mezinárodní služby výpůjční, reprografické a informační.

Od roku 1960 jsou všechny knihovny v ČR povinny nahlásit Národní knihovně jakou zahraniční odbornou literaturu zakoupily či dostaly. Díky tomu, že existuje centrální evidence zahraniční odborné literatury, je možné, že hledané zahraniční publikace se najdou v ČR ještě dříve, než by je knihovna začala pro čtenáře vyhledávat ve světě. Ačkoli se tato evidence týká "pouze" knih zakoupených po 1. 1. 1960, přesto je v této evidenci téměř dva a půl milionu záznamů o zahraniční literatuře ve fondu českých knihoven.

Podobně jsou evidovány i zahraniční odborné časopisy, a to dokonce již od 17. století. Ty se však v originálu nezpřístupňují, čtenář se musí spokojit s kopií.

Pokud se žádaná zahraniční kniha v českých knihovnických fondech nenajde, hledá se tedy v zahraničí. Aby se však Národní knihovna začala tímto pátráním zabývat, musí čtenář zaplatit paušální stokorunový poplatek. Náklady spojené s vyhledáváním knihy v zahraničí však bývají zpravidla vyšší. V průměru se pohybují kolem devíti set korun. Kvůli zaplacení tohoto poplatku mimopražský čtenář nemusí do Národní knihovny jezdit, objednávku může vyřídit prostřednictvím knihovny v místě svého bydliště.

A jak se hledá? Národní knihovna má k dispozici katalogy některých zahraničních "kolegyň", využívají se mikrofiše, písemné dotazy, již několik týdnů je k dispozici Internet. Jeho prostřednictvím mohou pracovnice knihovny listovat například v katalogu Národní knihovny v Austrálii, v New Yorku či ve Florencii.

Některé zahraniční knihovny půjčují knihy zdarma (a k takovým se pak ta naše chová zpravidla obdobně), některé podle předem stanovených sazeb a NK ví, kolik tato výpůjčka bude stát. Některé knihovny odvozují cenu výpůjčky podle hodnoty knihy. Národní knihovna kombinuje varianty rychle a levně.

I ve světě občas vzniknou absurdní situace. Například Kongresová knihovna ve Washingtonu je svým statutem vázána poskytovat služby zásadně bezplatně. Bohužel v posledních letech je její rozpočet natolik malý, že z něj určité mezinárodní meziknihovní služby nemůže hradit a nemůže tak čtenáři v jiné zemi knihu poskytnout. Ten by třeba rád za výpůjčku zaplatil, knihovna však úplatu přijmout nesmí.

Někdy žádá čtenář pouze informaci, zda v knihovně hledanou publikaci mají. Například proto, že se právě na návštěvu té země chystá. Pak mu naše NK sdělí "ano, knihu tam mají, budete ji mít připravenou". Případně "ne, knihu nemají".

Pokud čtenář žádá zapůjčení knihy, děje se tak vždy pouze prezenčně. O délce výpůjčky rozhoduje knihovna, která knihu zapůjčila.

A teď pozor. Nevyplácí se žádat knihu na poslední chvíli. Mezinárodní objednávky se daří vyřídit zpravidla za čtyři až šest týdnů. Pokud se nepodaří knihu sehnat do čtyř měsíců, čtenář dostává svou stokorunu zpět (!), nehledě na již vynaložené náklady i úsilí.

Jako nejlepší partneři Národní knihovny se osvědčily knihovny v Německu, Dánsku (i v dalších severských zemích), Austrálii, Japonsku a Velké Británii. S USA jsou někdy potíže, protože posílat knihu přes oceán se jim občas nechce. Rusko bývá trošku loterie a do jižní Evropy se pracovnice NK obracejí jen v případech, kdy objednávka nespěchá. Složitá je spolupráce se Slovenskem, tamní knihovny by sice rády spolupracovaly, problém je však s celníky. Dosud ještě nevzali na vědomí, že taková služba, jako mezinárodní knihovní výpůjčky, vůbec existuje. A tak jsou knihy zadržovány na hranicích. Nebo se prostě "pašují". Bohužel, ač je vůle slovenských knihovníků obrovská, pokud NK vypátrá knihu na Slovensku i v Německu, půjčí si ji většinou raději z Německa.

Lenka Nádvorníková
(odborná spolupráce Jaroslava Štěrbová,
vedoucí oddělení meziknihovních služeb NK)


Pracovna oddělení rukopisů v Národní knihovně v Praze

Foto pro Forum: z archivu


Německá centrála pro studenty

Jistě už studenti přemýšlejí, kam se letos podívají během prázdnin, kde si přivydělají nebo kudy se budou toulat za poznáním a odpočinkem. Studentům, kteří rádi cestují za poznáním, se nabízí příležitost podívat se na nejznámější německé univerzity (Heidelberg, Mnichov, Tübingen, Münster, Dortmund, Jena, Výmar, Drážďany). Nově otevřená Německá centrála pro turistiku v Praze, která veřejnosti zdarma poskytne prospekty a informace o všech individuálních cestách po SRN, připravuje tentokrát pro univerzitní studenty na konec srpna desetidenní vlakový zájezd s prohlídkou těchto univerzitních center. Podrobnosti o ubytování v mládežnických hostelech a programu se dozvíte na adrese centrály.
Kontakt:
Německá centrála pro turistiku v Praze
Masarykovo nábřeží 30, Praha 1
telefon: 24915218 (fax: 24916189)