Forum II/11 - Ad hoc

Jak ji vidím já

Rozumím tím Univerzitu Karlovu, staroslavné učení Karlovo. Jak ji vidím jako občan, jako předseda Akademie věd České republiky a jako učitel Univerzity Karlovy.

Není špatné být občanem země, jejíž nejstarší univerzita za necelé dvacet čtyři měsíce oslaví 650. výročí založení. Oslavy proběhnou jistě na více místech, především však v Karolinu, které se zaskví ve své podmanivé a - přinejmenším pro mě - ohromující kráse. Tato univerzita je ctěna vskutku po celém světě. Naposledy jsem se o tom přesvědčil na vlastní uši na univerzitách a v badatelských ústavech v tchajwanském Taipei v dubnu tohoto roku.

Univerzita Karlova sehrála v kulturních i průmyslových dějinách zemí Koruny české roli velikou a vynikající. Moji radost občana jen umocňuje skutečnost, že mezi vysokými školami ČR existuje České vysoké učení technické, které je z nejstarších na světě. Myslíme-li na politické, kulturní a hospodářské úspěchy naší země v poslední čtvrtině minulého století a v prvních téměř čtyřech desetiletích století tohoto, uvědomujeme si, za jak mnoho těmto školám vděčíme. Málo institucí ČR požívá takovou vážnost a takový respekt jako Univerzita Karlova.

Vnímavý občan, ctící naši společnou chloubu, by se patrně zachvěl, kdyby - alespoň na fotografiích - mohl porovnat, řekněme u stovky náhodně vybraných univerzit, jejich nemovitosti - a jak se dnes říká - kampusy s tím, co má k dispozici naše škola škol. Byl by patrně zaražen a alespoň trochu by se styděl. A kdybych byl řádným občanem, a kdyby se mi dostaly do rukou informace o tom, jak tato země platí učitele našich příštích právníků, filozofů a filologů, lékařů, biologů, chemiků, fyziků a matematiků, musel bych říci: běda! My, občané ČR, bychom měli dát najevo svým voleným zástupcům a vládě, že je to naše společná hanba.

Akademie věd ČR nemá důležitějšího a rozsahem většího partnera, než jsou fakulty, ústavy a týmy UK. Mohu to doložit. Ve své zprávě pro vládu o průběhu transformace Akademie věd v roce 1995 jsem údaje o spolupráci s vysokými školami ČR doplnil svazkem o 83 stranách, který podrobně informuje o této spolupráci. Ze svazku je patrná klíčová úloha Univerzity Karlovy jako partnera Akademie věd ČR. Tato spolupráce se týká několika typů činností, které zpravidla posilují badatelství učitelů, juniorů i seniorů Univerzity Karlovy a posouvají na vyšší úroveň učitelství zaměstnanců Akademie věd ČR. Jde snad v prvé řadě o společné, často produktivní a úspěšné výzkumy financované většinou zdejšími či zahraničními grantovými agenturami. Dále je to široké spektrum učitelských aktivit pracovníků Akademie věd: přednášky speciální i základní, laboratorní cvičení, rozmanitá praktika.

Je mi milé, když vidím v našich laboratořích studenty, asistenty, docenty a profesory UK - a vídám je často. Trošku mě mrzí, že můj už léta starý návrh, aby se stalo běžným, že učitelé Univerzity Karlovy budou trávit svůj "sabbatical" v ústavech Akademie věd ČR (pokud nedají přednost zahraničí), se nedaří uvést do života. Zaměstnanci AV ČR jsou často členy vědeckých rad fakult a naopak. A to vše se odehrává v naprosté většině v atmosféře, jež společné badatelství a učitelství činí čímsi povzbudivým a radostným. Nepochybně se v budoucnosti budou na obou stranách objevovat návrhy, jak učinit spolupráci ještě produktivnější.

V mém učitelství na Univerzitě Karlově se snoubí radost a žal. Mezi radosti patří moje přednáška z obecné chemie na Přírodovědecké fakultě UK, konzultace studentů a setkání při zasedáních vědecké rady. Žal se týká více věcí. Občanu pochopitelně uniká, jak chudě a nedostatečně jsou vybaveny fakulty naší univerzity. Jaké mezery mají naše knihovny, na jak archaických přístrojích se pracuje a jak často nejsme schopni studentům ani ukázat, jak vypadají zařízení, která už léta patří i na chudých univerzitách ve světě k běžným. Nejsme toho schopni prostě proto, že taková zařízení v našich ústavech nemáme. Dlouhodobý život v tak chudých podmínkách působí neblaze ve více směrech. A nejsem si ani jist, zda jsou oprávněné moje rozpaky nad těmi, jejichž badatelské nasazení o části víkendů a části prázdnin a ve večerních hodinách nepřipomíná nasazení, jaké známe z dobrých univerzit úspěšného světa.

A snad zcela osobní slovo závěrem. V roce 1952 byla moje snaha stát se asistentem či aspirantem na VŠCHT odmítnuta s tím, že to nelze, neboť bych kazil mládež. Moji touhu vyučovat to nepotlačilo, a tak moje radost byla veliká, když mne docent A. Vystrčil, vedoucí katedry organické chemie PřF UK, pozval v roce 1958 k proslovení několika přednášek o kvantové chemii. Od roku dalšího se již jednalo o doporučenou přednášku. Tato část mého života byla dovršena habilitací, k níž došlo v roce 1967.

Odhlédnu-li od několika let, kdy jsem přednášet nesměl, chybí do 40. výročí mé prvé přednášky na Univerzitě Karlově dva roky. Jsem za ta léta své univerzitě vděčný.

prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.


Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., se narodil v roce 1928 v Bratislavě v rodině českého důstojníka. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Zabývá se kvantovou chemií, působí v pražském Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského. Je členem Evropské akademie umění, věd a literatury. V roce 1993 se stal předsedou Akademie věd České republiky. Získal celkem pět čestných doktorátů na významných světových univerzitách.

Žije v Praze na Letné, se ženou se seznámil před více než padesáti lety během Pražského povstání. Má rád vážnou hudbu a literaturu, velmi si potrpí na přesnost. Jak říká, prožil šťastný a spokojený život.

Foto pro Forum: Jan Smit