Forum II/11 - Ex libris

Duo Gebhart - Kuklík počtvrté

Dne 16. dubna 1996 proběhl v pražském knihkupectví Fišer křest knihy Dramatické a všední dny protektorátu autorů Jana Gebharta a Jana Kuklíka (oba autoři na našem snímku při autogramiádě). "Je takřka klišé označovat historické publikace, jež vycházejí po roce 1989, za tituly zaplňující bílá místa. O knize Dramatické a všední dny protektorátu Jana Gebharta a Jana Kuklíka, vydané nakladatelstvím Themis, ovšem nic výstižnějšího říci nelze", konstatuje se v recenzi Daniela Anýže (MF Dnes 20. dubna 1996). Protože jsou některé zveřejněné výroky autorů zajímavé, přetiskujeme větší část recenzního textu: "Jde o první zachycení dějin protektorátu, které kniha líčí ve dvou rovinách - z hlediska politického i skrze události obyčejných dní. Víme, že je to trochu módní trend. Ovšem ten dvojí pohled zde chyběl", říká Jan Kuklík. "Politické události známe - ale co vlastně víme o tom, jak se odrážely v životě společnosti?" Tomu se podřídil jazyk: kniha nerezignuje na informační hutnost, ale je psána lehce. Všiml si toho i historik Robert Kvaček, podle něhož může být publikace doplňkem osnov na školách.

Autoři přiznávají, že jejich koncepce má slabiny. "Některým oblastem, jako kultuře či osudu Židů, jsme - i vzhledem k únosnému rozsahu - věnovali menší pozornost," říká Kuklík. Ale dodává, že obě témata už byla velmi podrobně zpracována - nedávno zesnulý Jiří Doležal zmapoval kulturní život protektorátu.

"Pak už je to úplně o něčem jiném", vysvětluje Kuklík, proč kniha končí rokem 1943. Podle něho změnila heydrichiáda situaci ve společnosti a nebylo možné popsat celý protektorát v jedné publikaci - například domácí odboj a jeho tiskoviny, z nichž autoři čerpají, byly po atentátu rozprášeny. "Je však velmi pravděpodobné, že zpracujeme i poslední dva válečné roky", dodává Kuklík.

Text a foto Forum: (vlč)


Ex libris

Vydavatelství Karolinum

Knihy

Karel Beránek, Ivana Čornejová (editorka), Ludmila Hlaváčková, Zdeněk Hojda, Marie Pavlíková, Petr Svobodný: Dějiny Univerzity Karlovy II 1622-1802
Druhý díl Dějin Univerzity Karlovy zachycuje vývoj vysokého učení v pobělohorském období a časech tereziánsko-jozefinských reforem, na závěr dospívá na práh 19. století, v němž se zrodila moderní podoba vysokých škol. Sleduje nejen vnitřní osudy univerzity a všech jejích fakult, ale zabývá se také rolí, kterou tato instituce sehrála při rekatolizaci českých zemí a rozvoji obecné vzdělanosti.
288 str. - váz. - 510,- Kč

Jan Kuklík ml.: Vznik Československého národního výboru a Prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci v letech 1939-1940
Publikace je určena všem zájemcům o počátky československého zahraničního odboje v období druhé světové války. Zajímá se nejen o organizační a právní stránku československé emigrace ve Francii a Velké Británii, ale i o politické a osobní spory jejích vedoucích představitelů, zejména Edvarda Beneše, Štefana Osuského a Milana Hodži. V závěrečné části autor popisuje vznik, význam i problémy Benešovy teorie kontinuity a počátky vydávání dekretů prezidenta republiky.
198 str. - brož. - 95,- Kč

Václav Veber: Stalin - stručný životopis
První česká historická práce, kriticky se vyjadřující k životním osudům Stalina. Autor vychází z obrovského množství literatury i z podrobné znalosti české meziválečné sovětologie. Podává objektivní nový pohled na tuto osobnost světových dějin.
204 str. - brož. - 99,- Kč

Josef Alan, Miloslav Petrusek: Sociologie, literatura a politika
V této publikaci se autoři zaměřují nejen na analýzu literárního procesu a jeho společenské působení, ale i procesy sociologické či filosofické povahy. Čtenář je upozorňován na kontext, který by mu jinak mohl zůstat utajen. Práce se vyznačuje znalostí popisovaného tématu, osob, prostředí i souvislostí.
208 str. - brož. - 120,- Kč

František Šmahel: Husitská revoluce 2, Kořeny české reformace
Krizové jevy české společnosti před rokem 1420 měly více příčin. Jednou z nich byla zesvětštělá schizmatická církev. Čím více ztrácela mocenskou oporu v králi i ve šlechtě, tím širší odezvu nalézaly reformní podněty v laických vrstvách. Zhruba šedesát let pak uplynulo mezi prvními projevy náboženského opravného hnutí a revolučním vzplanutím pod korouhvemi kalicha.
Druhý svazek čtyřdílné monografie plynule navazuje na díl předcházející a pokračuje v analýze kořenů ideových a mocenských konfliktů husitské epochy.
368 str. - váz. - 225,- Kč

J. Kunc (editor): Demokracie a ústavnost
Podnětem k publikaci, která je dílem širokého autorského kolektivu a obsahuje původní studie k problematice konstitucionalismu a demokracie, byl mezinárodní projekt East European Constitutionalism Project Americké rady vědeckých společností (ACLS). Kniha je určena především pro učitele v ČR a pro posluchače pedagogických fakult, v otázkách, které se týkají podstatných charakteristik naší demokracie, však přispěje i k širší informovanosti zainteresované veřejnosti.
264 str. - brož. - 95,- Kč

Sborníky

Acta Universitatis Philosophica et Historica 3 - 1994
Studia historica XL
Československo a střední Evropa v meziválečném období
Věnováno 75. životnímu jubileu prof. PhDr. Alice Teichové, Dr. h. c.
Věd. redaktor: doc. PhDr. Jaroslav Pátek, CSc.

Sborník Československo a střední Evropa v meziválečném období je věnován 75. výročí narození významné evropské historičky Alice Teichové, která se zabývala hospodářskou problematikou středoevropského prostoru po celý život. Autoři sborníku vycházejí z toho, že ekonomický tržní systém dosáhl v meziválečném období určitého stupně přirozeného vývoje ve struktuře ekonomiky, koncentraci výroby a kapitálu, rozšíření domácího i zahraničního trhu a v neposlední řadě i v nových formách podnikání. Na základě toho se pokoušejí analyzovat integrační a dezintegrační tendence v hospodářském životě střední Evropy.
223 stran, - brož. - ISSN 0567-8293

Skripta

H. Geizerová a kol.: Epidemiologie - vybrané kapitoly pro seminární a praktická cvičení
Cena 68,- Kč, ISBN 80-7184-179-X

P. Klener a kol.: Základy vnitřního lékařství pro bakalářské studium
Cena 82,- Kč, ISBN 80-7184-121-8

A. Růžek a kol.: Trestní právo procesní
Cena 69,- Kč, ISBN 80-7184-207-9