Forum II/11 - Fakultní forum

Zájem o studium na fakultách UK - radost nebo starost?

Prvním výrazným momentem v přijímacím řízení, na kterém závisí další postup, je bezesporu zjištění počtu podaných přihlášek ke studiu. Každá fakulta netrpělivě (a přiznejme si otevřeně, že v posledních letech též s obavami) očekává, jakou přízeň jí zájemci o studium projeví.

Dlouho předtím, než podatelny zamknou dveře za poslední přijatou přihláškou, se na fakultách diskutuje o předpokládaném počtu uchazečů. Každý má nezvratný argument, proč jich bude více - nebo naopak méně - než v uplynulém roce. Div, že se neuzavírají sázky. Vzduchem lítají závratné cifry, které, jak se nakonec ukáže, spíše připomínají sen zaměstnance univerzity o výplatní pásce, než celkový počet nashromážděných přihlášek.

Zatím máme k dispozici jen velmi hrubou statistiku o uchazečích přihlášených k přijímacímu řízení na fakulty UK pro školní rok 1996/97, neboť na fakultách dosud probíhá třídění a registrace došlých přihlášek. Přesto ji pro všechny zvědavé uvádíme. Na našich fakultách letos čeká na svůj velký den celkem 43406 přihlášek, z toho 40047 na denním a 3359 na externím studiu. V porovnání s loňskou (oficiální) statistikou, je počet přihlášených o 8415 vyšší. Děkani fakult předpokládají, že budou moci vyhovět zhruba necelým 6000 uchazečů.

Tradičně největší zájem je o Filozofickou, Pedagogickou a Právnickou fakultu UK. Je otázkou, zda jim závidět nebo je litovat. Organizovat přijímací zkoušky pro více než 8000 potencionálních zájemců a celý proces administrativně včas a řádně zajistit je pro jedinou fakultu opravdu tvrdý oříšek.

Přestože uvedená čísla jsou zatím jen předběžná a neoficiální, něco říkají. Co? Přinejmenším to, že se všichni máme určitě na co těšit!

JUDr. Gabriela Bilíková,
odbor pro studium a záležitosti studentů RUK

Příznivce statistik jistě potěší informace o počtu podaných přihlášek ke studiu na UK na školní rok 1996/1997

FF8188PedF7261
PF6432FSV4489
1. LF22362. LF 1175
3. LF 1553LF Pl 1508
LF HK 1687FaF 942
PřF 3281MFF 1823
FTVS 2261KTF 219
HTF 240ETF 110
Celkem 43406

O kreditu naší sinologie

Mezi knihami, které se nejlépe prodávaly ve vybraných knihkupectvích v celé České republice, se koncem dubna objevil také jeden z četných překladů prof. PhDr. Oldřicha Krále, CSc., ředitele Ústavu Dálného východu FF UK - Kniha proměn I-ťing (Maxima). K překladům se v posledních letech, po návratu na alma mater, dostává prof. Oldřich Král jen sporadicky - jde spíše vždy o reedice z doby, kdy v sedmdesátých letech musel opustit své místo. V té době se stávalo překládání pozitivní motivací. Jak říká prof. Oldřich Král, šlo o "sugestivní zkušenost". V překladech se našemu vynikajícímu sinologovi podařil skutečně gigantický kousek; dokázal přeložit celou řadu základních filozofických, básnických a románových textů čínské literatury, například román Sen o červeném domě (z pol. 18. stol.), rozsáhlý jako Proust - říká se o něm s jemnou nadsázkou, že jde o "čínskou přehlídku ztraceného času".

Zesílené signály

Profesora Oldřicha Krále jsme však v jeho napěchovaném časovém programu nezastavili v redakci pouze kvůli úctyhodné překladatelské činnosti, ale abychom se ho zeptali na pokračování zesílených signálů zájmů o spolupráci s Univerzitou Karlovou z čínské strany. Již v minulém čísle časopisu Forum jsme čtenáře informovali o přijetí Jeho Excelence, velvyslance ČLR pana Yan Penga, rektorem UK. Pan velvyslanec ohlásil na půdě Univerzity Karlovy dar čínské strany, Velký slovník čínského jazyka (dvanáctidílný) a celou řadu učebnic používaných v Pekingském institutu pro výuku cizinců. Předání daru se uskutečnilo na čínském velvyslanectví v druhé dekádě dubna. Celé přijetí mělo nesmírně vstřícný charakter, naznačující, že ČLR stojí nejen o stávající vztah, ale také o další rozvoj vztahů mezi čínskými univerzitními centry a UK. Čínský velvyslanec při přijetí zdůraznil zájem ČLR na další intezifikaci (po období poměrně komplikovaných vztahů), jasně se také projevilo i očekávání výsledků oficiální cesty čínského ministra zahraničních vztahů Čchien Čchi-čchena, který byl během své dubnové návštěvy Prahy přijat nejvyššími českými představiteli (od premiéra Václava Klause, ministra zahraničí Josefa Zieleniece, ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého až k prezidentovi ČR Václavu Havlovi). Pochopitelně, že ČLR trvá na své politické linii, kterou mimo jiné limituje otázka Tchaj-wanu. Akademické styky a stávající dohody o spolupráci by ovšem tato okolnost neměla nijak zasáhnout. Existující kontakty mezi ČLR a Univerzitou Karlovou jsou dobré, především v rovině výměny studentů je dosavadní stav na přijatelné úrovni. Jeho Excelence velvyslanec Yan Peng se několikrát pochvalně zmínil o úrovni výuky oboru sinologie na Univerzitě Karlově. A přitom obor sinologie nemá dlouhou historii, ustavil se na UK až po druhé světové válce osobní zásluhou prof. Jaroslava Průška. To on položil základy čínských a japonských studií, která se velmi rychle dostala na evropskou úroveň. Pomohl mu zájem o sinologii, tehdejší spontánní společenská podpora, vyplývající z kulturního zájmu české společnosti o čínské země a jejich tradice. K ojedinělé úrovni čínských a japonských studií přispívá i okolnost, že v Praze se nalézají jedny z největších evropských sbírek čínského umění, že je zde vynikající čínská knihovna.

Kredit pražské sinologické školy

Prof. Oldřich Král udělal přijímací zkoušky (1949) na FF UK původně na obor anglistika a komparatistika, stal se však žákem Jaroslava Průška a po studiích zůstal na UK jako jeho asistent. Později přešel jako aspirant do AV ČR. V rámci aspirantury navštívil poprvé také Pekingskou univerzitu. "V padesátých letech byly vztahy mezi ČLR a Univerzitou Karlovou na velmi slušné úrovni," konstatuje prof. Oldřich Král, "a prof. Průšek toho využil jednak pro výměnu studentů i k nakoupení obrovských knižních fondů (většinou jsou uloženy v Čínské knihovně Orientálního ústavu)". Od roku 1969 nesměl prof. Oldřich Král přednášet, o dva roky později odchází z fakulty a vrací se sem až téměř po dvou desítkách let. "Měl jsem víc času překládat," konstatuje prof. Oldřich Král, "v posledních letech často vycházejí opravené a rozšířené reedice anebo dokončuji a vydávám to, na čem jsem celá ta léta pracoval". Při porovnání situace ve vydávání překladů v posledních třiceti letech jsou zřetelné rozdíly: "Zatímco v osmdesátých letech se překlady tiskly ve vyšších nákladech (především Odeon), musí být dnešní nakladatel opatrnější, i tak známá a čtenářsky úspěšná díla jako je Kniha mlčení, nebo dílo mistra Suna O válečném umění, vycházejí nanejvýš v pětitisícovém nákladu," říká prof. Oldřich Král.

V posledních několika letech se podařilo dnes šestičlennému týmu sinologů Ústavu Dálného východu obnovit kredit pražské sinologické školy, což se projevuje bohatým spektrem kontaktů nejenom se zeměmi Dálného východu a jejich univerzitními centry (Peking, Tchaj-wan, Honkong), ale také s partnerskými centry evropskými a americkými. Česká republika se stala v roce 1994 organizátorem dosud největší mezinárodní konference Evropské asociace čínských studií - s účastí dvou set padesáti sinologů z celého světa.

Studium čínštiny je koncipováno na FF UK jako obor sinologie - tedy nejen studium jazyka, ale také literatury, dějin, filozofie a kultury. Studuje se jednooborově i dvouoborově (jednooborové studium převažuje). Nyní je vyučováno asi padesát studentů; podle informací prof. Krále si studenti často přibírají další obor, "který by studijní program sinologie rozšířil". Kromě toho seminář organizuje kurzy jazyka pro nesinology. "Vloni", říká prof. Král "jsme zahájili zvláštní třísemestrální kursy čínštiny pro studenty medicíny". To všechno zvládá výkonný "minitým" necelé desítky učitelů Ústavu Dálného východu, podle možností posilovaný zahraničními lektory a hostujícími profesory. "Ve školním roce 1996/97 odejdou z našeho oboru tři studenti do Pekingu a čtyři studenti na Tchaj-wan", konstatuje prof. Oldřich Král. Poměrně malý počet studentů vysílaných do Pekingu je výsledkem nové situace v rozdělování stipendijních míst. Potěšující zájem i jiných než sinologických oborů a rozvoj výuky čínského jazyka mimo Prahu (Olomouc) při zachování stávajícího počtu míst vede k tomu, že studenti pražské sinologie přijdou zkrátka (ačkoli pro ně je to organická součást studia).

A co se uplatnění těchto absolventů UK týče? Ředitel ÚDV a vedoucí Centra komparatistiky (CKOM) vidí v jejich seberealizaci v posledních deseti letech změny: "Přijímáme každoročně 10 - 15 nových studentů. Dříve v našem oboru převažoval živel kulturní, nyní se absolventi mnohem více uplatňují v hospodářské a politické sféře, a k tomu je studium plně kvalifikuje," tvrdí prof. Král, "nejde o věc dočasnou, spíše o přirozený posun k rovnováze zájmů a k rovnováze šancí..."

Michaela Zindelová


Velký slovník čínského jazyka - nejcennější část knižního daru čínského velvyslance v ČR Univerzitě Karlově


prof. PhDr. Oldřich Král, CSc.

Foto Forum: Michaela Vlčková


Tiskový odbor Čínského velvyslanectví nám poskytl fotografii z neformálního setkání na půdě ambasády ČLR, při kterém byl předán také dar pro Univerzitu Karlovu. Na snímku vedle rektora UK prof. JUDr.Karla Malého, Jeho Excelence Yan Peng s chotí. Za vedení Univerzity Karlovy byli přítomni také prorektoři UK prof. Pavel Klener a prof. Jaroslav Vacek.

Foto pro Forum: z archivu


Země = dobré místo pro náš život

Redakce časopisu Forum se zúčastnila mezinárodního semináře o ekologickém vzdělávání ve střední a východní Evropě, který ve dnech 15. a 16. dubna 1996 pod názvem Zkušenost a výzva pořádal Kabinet ekologické výchovy Pedagogické fakulty UK. Termín "dobré místo" se objevil v úvodním vystoupení hosta konference, prorektora UK prof. RNDr. Zdeňka Pertolda, který uvedl, že "Univerzita Karlova se svou rozmanitostí pěstování teoretických a praktických disciplín na mnoha fakultách a katedrách je dobrým místem pro ekologické vzdělávání". Dále zdůraznil, že závažnost environmentálních problémů je jasná a nese v sobě výzvu pro teoretická zkoumání i pro praktická řešení.

Účastníci se přímo na místě konání semináře mohli seznámit s konkrétními úkoly, které plní Kabinet ekologické výchovy PedF UK, s vybavením pracoviště počítačovou a laboratorní technikou a s vybavením speciální studovny. Diskusní příspěvky zahraničních odborníků z oblasti environmentální výuky, například Chrise Oultona z University of Bath v Anglii nebo Petera Schmida z eindhovenské University of Technology ukázaly, že zahraniční přístupy k této výchově jsou velmi komplexní a vyznačují se jistou filozofičností celého problému. Představili mnoho programů, charakteristických značnou kreativností a určitou nepředpojatostí. Chris Oulton si například položil otázku, zda "učitel je vlastně tím správným nebo jediným činitelem ve výchově mladé generace", čímž naznačil, jak důležité je neustálé přezkoumávání leckdy evidentních pravd. Našim odborníkům je dnes již jasné, že ekologická výchova je interdisciplinární záležitost a že od ochrany přírody přes ochranu životního prostředí vede cesta k promýšlení a zavedení obecněji - a samozřejmě také náročněji - koncipované výuky tématu trvale udržitelného rozvoje. Tento trend zdůraznila ve svém diskusním příspěvku RNDr. Eva Lišková, CSc., vedoucí Kabinetu ekologické výchovy. Několik dalších diskusních příspěvků zdůraznilo nutnost složitějšího promýšlení předmětu ekologická výchova na školách. Vyžaduje to spolupráci všech, kteří se nějakou formou na environmentálním vzdělávání podílejí jak na univerzitních pracovištích tak i ve všech vládních i nevládních organizacích. Dobré místo, jak řekl děkan Pedagogické fakulty UK prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., musí v tomto smyslu mít i kurikulum environmentální výchovy.

Na závěr můžeme dodat, že finančně a organizačněse na semináři podílel program PHARE ve spolupráci s VŠB TU Ostrava a mnoho dalších, kterým promyšlený systém a z něho vycházející praktické jednání umožní, aby se Země stala skutečně dobrým místem pro náš život...

Text a foto: Karel Janků

Kontakt:
Centrum ekologické výchovy
katedry biologie a ekologické výchovy PedF UK
M.D.Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: 81911334
24915617
Fax : 24911817
E-mail: Eva.Liskova@pedf.cuni.cz


Mezi početnými zahraničními i domácími účastníky semináře byl Chris Oulton z výzkumného střediska environmentální výuky z Univerzity of Bath z Anglie. Předmětem jeho diskusního příspěvku byla příprava tutorů pro oblast ekologické výchovy a vzdělávání


Volby v demokratickém státě aneb 3. konference Politologického klubu

Další konference Politologického klubu na téma nadcházejících parlamentních voleb se konala 18. dubna 1996. Vzhledem k tomu, že se jednalo o akci na akademické půdě a pořádanou politologickou organizací, hovořilo se o volbách spíše v teoretické rovině. Tomu odpovídal i výběr účastníků.

O čistě teoretických problémech hovořili v 1. bloku doc. Ing. Jiří Patočka, CSc., proděkan Fakulty národohospodářské a PhDr. Lubomír Brokl, zástupce ředitele Sociologického ústavu AV ČR. Zejména vystoupení doc. Patočky na téma elit bylo velmi zajímavé, protože přednášející zde upozornil na obrovský rozdíl mezi velkou (celostátní) a malou (komunální) politikou, daný jiným žebříčkem priorit na obou úrovních - projevuje se také v jiném personálním složení obou systémů.

Poněkud praktičtěji rozebrali volby Ing. Barbora Tachecí z ČT a Vladimír Mlynář z Respektu ve svém příspěvku Politici a sdělovací prostředky. Na toto téma se také rozvinula ostrá debata o novinářské etice, o ovlivňování médií politiky...

Odpolední blok zahájil doc. PhDr. Roman Prorok, CSc., tajemník České společnosti pro politické vědy, vystoupením o politické kultuře a volbách. Téma Politické strany před parlamentními volbami si za svůj referát zvolil PhDr. Zdeněk Zbořil z Ústavu politologie FF UK. Ten se zaměřil zejména na historické souvislosti vzniku českých stran a zároveň na některé nečisté finanční praktiky politických stran v předvolebním boji.

Celou konferenci zakončil RNDr. Jan Herzmann, CSc., ředitel agentury Factum, jenž obeznámil přítomné jak s metodikou výzkumu veřejného mínění, tak i s případnými výsledky voleb.

Lukáš Valeš,
předseda Politologického klubuNa snímku zprava Ing. Barbora Tachecí, redaktorka ČT a Vladimír Mlynář, šéfredaktor časopisu Respekt, při debatě o vztahu sdělovacích prostředků a politiků

Foto Forum: Martin Bartůněk


Sekce postgraduálního studia v biomedicíně informovala časopis Forum o výsledcích své mezinárodní aktivity v posledních dvou letech. Koordinační radě sekce se podařilo získat v roce 1994 grant programu TEMPUS, financovaný Evropskou unií (umožňuje provoz a pedagogickou činnost sekce). V rámci projektu se například podařilo finančně zabezpečit výměnu studentů a učitelů se šesti zahraničními univerzitami. Ve školním roce 1994-95 vycestovalo celkem dvanáct učitelů a jedenáct studentů. Naopak, Univerzitu Karlovu navštívilo 14 pracovníků na dobu celkem 14 týdnů. Ve školním roce 1995-96 do Manchestru, Bruselu, Kodaně, Lyonu, Marseille a Barcelony vycestovalo na celkovou dobu 30 týdnů 22 učitelů, a 11 studentů na celkovou dobu 45 měsíců.

Chvála lidského nadšení

Od 27. března 1996 probíhala v Praze v prostorách Týnské školy v Melantrichově ulici v Praze 1 konference o pražském školství (za organizaci odpovídal především Magistrát hlavního města Prahy). V rámci konference se konaly nejrůznější akce, odborné přednášky, koncerty - na jedno z předních míst lze zařadit ty, zajištěné Týnskou školou - Nadací Collegium Marianum. Na akcích spolupracoval Ústav hudební vědy FF UK, Ústav pro dějiny umění téže fakulty, dále pak katedry hudební výchovy a výtvarné výchovy PedF UK. Ve čtvrtek 28. března 1996 byla v prostorách zmíněné školy zahájena výstava zaměřená na historický vývoj a provázanost středního a vysokého školství na Starém Městě pražském - na její realizaci se kromě již uvedených institucí podílel nemalou měrou i Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv UK. Úvodní slovo přednesl před zahájením výstavy prof. PhDr. Josef Petráň, ředitel Ústavu dějin UK. Mimo jiné řekl: "Týnská škola, jak známo, patřila k nejstarším farním středověkým školám u nás. Jejím posláním bylo vzdělávat a vychovávat dorost budoucích kleriků, s tím souvisela její úloha při chrámové liturgii, především zpěvu. Měla nesporně vysokou úroveň, jak vyplývá mimo jiné z toho, že v počátcích pražské univerzity mohl její učitel převzít stolici svobodných umění. Vztah k univerzitě vydržel i v časech vzniku městských partikulárních středních škol. Ještě mnohem užší sepětí s univerzitou měla ovšem husitská Rečkova kolej - Collegium sanctissimae Mariae, k jejímuž odkazu se hlásí dnešní nadace. Kulturně se tak obnovená Týnská škola s Nadací Collegium Marianum hlásí k duchovnímu odkazu české církevní reformy, jež patří k světským místům obecné historie."

Pořadatelé výstavy si nekladli za cíl podat vyčerpávajícím způsobem celkový přehled dějin školství na Starém Městě pražském, ale snažili se poukázat na některé etapy historického vývoje staroměstských škol - Univerzity Karlovy jakožto vrcholu vzdělanosti - a Týnské školy, zastupující nižší stupeň vzdělání, který prošel v dějinném vývoji mnoha změnami. Zajímavé byly i pasáže expozice, dokumentující dávnou tradici spolupráce mezi univerzitou, Týnskou školou a jednou z nejslavnějších studentských staroměstských kolejí - Rečkovou kolejí s názvem Collegium sanctissimae Mariae. Právě tato idea má nejblíže k systému nižších a vyšších kolejí, který až podnes zachovává školský systém Velké Británie.

Působení Týnské školy se zaměřuje na praktické studium staré vokální a instrumentální hudby, sbormistrovství chrámové hudby a na péči o církevní a kulturně historické památky a jejich prostředí. K jejich historii, dávné i té nejnovější, se vrátíme v dalších číslech časopisu Forum.

(Ju)


Pohled na strop sálu Týnské školy

Foto: archiv Týnské školy


Doteky přírody

Školicí centrum základní rehabilitace zrakově postižených FTVS UK nás informovalo o volném pokračování výstavy přírodnin Fenomény a impulsy - Doteky přírody, kterou fakulta spolupořádala s Pražskou botanickou zahradou a Zoologickou zahradou. Výstava probíhala v týdnu od 6. do 12. května 1996 ve výstavní síni Pražské botanické zahrady (Nádvorní 134, Praha 7 - Trója). Celá poutavá expozice se stala součástí zajímavého projektu, v jehož rámci bude Pražská botanická zahrada zpřístupněna všem lidem, postiženým i nepostiženým. Část exponátů se stane základem putovní sbírky přírodnin, určené především pro zrakově postižené. Letošní výstava Doteky přírody se konala za přispění Výboru dobré vůle Olgy Havlové.

O minulosti Patejdlovy boudy

Patejdlova bouda ve Špindlerově Mlýně patří mezi oblíbená univerzitní rekreační zařízení. Není to dáno pouze její atraktivní polohou v lůně krkonošské přírody (byť silně poškozené), ale milým domáckým prostředím, o které se už mnoho let stará pan správce Honců s rodinou a personálem.

Zjistila jsem však, že o minulosti Patejdlovky se na univerzitě ví pramálo. Obrátila jsem se proto na erudovaného znalce krkonošské historie pana Ing. Theodora Lokvence, autora monografií o dějinách Krkonoš a pilného přispěvatele časopisu Krkonoše, kde čtenáře informuje nejen o uplynulých dobách, ale také o současném lesním hospodářství atd. Pan Lokvenc odepsal s nevšední ochotou, a tak na následujících řádkách předkládám výsledky jeho výzkumu.

Patejdlova bouda (č. 83) stojí v Labském dole na svahu asi 500 m nad tokem Labe, mezi Dvorským a Medvědím potokem (960 m n. m.). S údolím je spojena odbočkou z cesty stoupající od silnice v Medvědím kolenu k Medvědí boudě. I když leží poblíž Bradlerových bud, necelý kilometr pod Medvědí boudou, nebyla k nim počítána.

Bouda byla postavena kolem roku 1710 po ukončení územních sporů o Sedmidolí, na vrchlabském panství u hranice s panstvím jilemnickým. Postavili ji Eichlerové, kteří do Krkonoš přišli v 17. století ze Schlackenwaldu u Vídně jako dřevorubci. Využívala pro své budní hospodářství nejkvalitnější louky v Sedmidolí na svazích levého břehu Labe. Byla, na rozdíl od většiny ostatních letních bud, obývána celoročně již od svého založení. Patřila k ní menší letní bouda na západním okraji Dívčí louky, kterou zničila v roce 1879 vichřice. Bouda obhospodařovala celkem šest hektarů luk.

V roce 1938 ji od svého nevlastního otce převzal Josef Eichler, zvelebil ji a přizpůsobil pro poskytování pohostinství turistům. Za druhé světové války byl odveden do německé armády a již v  roce 1941 byl na východní frontě zraněn a byla mu amputována noha. V příštím roce se vrátil domů jako invalida a boudu vedl až do roku 1945.

Ve válečném období byla bouda využívána jako vojenská zotavovna německé armády. Stejně jako většina bud v Sedmidolí byla i Patejdlova bouda koncem války přeplněna uprchlíky před frontou ze Slezska.

Po roce 1945 byla prvním správcem Patejdlem přejmenována na Patejdlovu boudu.

Ivana Čornejová,
Theodor Lokvenc