Forum II/11 - Jubilea

Časopis Forum připomíná významná červnová jubilea.

Gratulujeme, docenti a profesoři!

50

1. 6. doc. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. (PřF)
2. 6. prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. (3. LF)
3. 6. prof. MUDr. Alena Macurová, CSc. (FF)
12. 6. doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc. (MFF)
16. 6. doc. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. (HTF)

55

7. 6. doc. MUDr. Petr Hach, CSc. (1. LF)
11. 6. doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc. (1. LF)
25. 6. doc. PhDr. Jana Petrová, CSc. (PedF)

60

6. 6. doc. MUDr. Zdeněk Ouda, CSc. (LF Pl)
15. 6. doc. PhDr. Rudolf Vlasák (FF)
19. 6. doc. MUDr. Josef Kohout, CSc. (LF Pl)
19. 6. prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc. (MFF)
24. 6. doc. Ing. Petr Byčkovský, CSc. (PedF)

65

2. 6. prof. RNDr. Karel Hůrka, DrSc. (PřF)
25. 6. prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc. (FF)
28. 6. prof. ThDr. Zdeněk Sázava (HTF)

70

10. 6. prof. MUDr. Jaroslav Slípka, DrSc. (LF Pl)

Profesor Ing. Jiří Gasparič, DrSc. (70)

V těchto dnech se dožívá sedmdesáti let významný vědec a vynikající pedagog, profesor Jiří Gasparič. Máme příležitost ke krátké bilanci jeho dlouholeté práce, která je z velké části spojena s Univerzitou Karlovou.

Profesor Gasparič se narodil 23. dubna 1926 v Praze. Již během středoškolského studia se začínal formovat jeho zájem o chemické vědy, a to pod velkým vlivem učitele Dr. Bohumila Součka. V té době však do jeho života tragicky zasáhla těžká válečná léta a střední školu mohl ukončit až po válce. Vysokoškolské studium absolvoval na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a v roce 1950 byl promován inženýrem chemie.

Ještě jako student pracoval Ing. Gasparič ve výzkumném oddělení firmy Spofa a v chemických závodech v Záluží u Mostu. Zabýval se zde analýzou dvojmocných fenolů v hnědouhelném dehtu. Po absolvování základní vojenské služby přešel v roce 1952 do analyticko-fyzikálního oddělení Výzkumného ústavu organických syntéz v Pardubicích-Rybitví. Jeho odborná práce byla tehdy zaměřena na identifikaci organických sloučenin a na určování struktury průmyslově významných organických látek, zejména barviv. V roce 1958 získal hodnost kandidáta věd na základě obhajoby práce Identifikace organických sulfidů. V té době začalo jeho působení jako vysokoškolského učitele. Zpočátku přednášel na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích předmět konstituční analýza organických sloučenin. Zde se také v roce 1968 habilitoval v oboru analytická chemie. Další pedagogické působení profesora Gaspariče je spojeno s Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Od roku 1973 zde působil jako vedoucí katedry fyzikální chemie. V roce 1976 získal vědeckou hodnost doktora věd na základě obhajoby disertační práce Určování struktury azobarviv. V roce 1981 byl jmenován profesorem fyzikální chemie. V roce 1991 odešel profesor Gasparič do důchodu, nadále však působí na Farmaceutické fakultě UK jako emeritní profesor a přednáší na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové.

Během své bohaté a úspěšné vědecké práce se profesor Gasparič věnoval široké oblasti organické analýzy. Mezi jeho největší odborný a vědecký přínos patří práce v oblasti chromatografických metod a v poslední době práce v oblasti studia chromogenů barevných reakcí organických látek.

Velké zásluhy má profesor Gasparič na budování Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Podílel se na rozvoji fakulty po stránce odborné a koncepční, stejně jako po stránce praktické výstavby.

Publikační činnost profesora Gaspariče je rozsáhlá, publikoval na 130 původních prací a 30 přehledných článků, 5 monografií a na celé řadě dalších se podílel svým příspěvkem. Přednášel na mnoha konferencích u nás i v zahraničí. Ve svém oboru je světově uznávanou autoritou.

Spolupracovníci i studenti znají profesora Gaspariče jako skromného člověka a výtečného odborníka a pedagoga. Studenti oceňují srozumitelnost a přehlednost jeho přednášek, svědčící o hlubokých znalostech a širokém odborném rozhledu. Všichni pak obdivujeme jeho smysl pro humor. Rád bych mu za sebe i jménem všech studentů a spolupracovníků popřál hodně zdraví a spokojenosti a mnoho let další tvůrčí práce.

doc. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.,
vedoucí katedry biofyziky a fyzikální chemie FaF UK