Forum II/11 - Spolek absolventů

Před novými úkoly

I když se 4. dubna 1996 na Valném shromáždění Spolku absolventů a přátel UK sešlo v Zelené posluchárně RUK téměř šedesát jeho členů, nebyli zdaleka všichni přítomni - Spolek absolventů a přátel UK má totiž 3250 přihlášených členů. Ovšem z pozornosti a z živého zájmu o průběh setkání bylo patrné, že ti, kteří byli přítomni, mají o současný život univerzity eminentní zájem.

Nebudeme podávat vyčerpávající zprávu o jednání spolku. Zájemce o zevrubnější informace odkazujeme na kontaktní adresu, kterou uvádíme na konci tohoto článku. Pouze sdělíme, že prof. MUDr. Zdeněk Dientsbier, DrSc., úvodem komentoval Zprávu o činnosti Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy - Carolinum za období od dubna 1995 do dubna 1996 a sdělil, že došlo k dalšímu nárůstu členů, že Spolek absolventů a přátel UK se stal etablovanou součástí univerzity a univerzitního života a že důležitou složkou jeho další práce bude snaha vytvořit podmínky především pro získání ekonomické samostatnosti.

Předseda Spolku absolventů a přátel UK prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., rektor UK, seznámil členy spolku s aktuálním životem a problémy univerzity. Především se zmínil o dokončení procesu evaluace, o vytváření nové koncepce UK, o vzniklém Infomačně-poradenském centru (bude sloužit zájemcům o studium na univerzitě, včetně sociálního poradenství), ale i o aktivitách, jež souvisejí s činností univerzity na mezinárodním poli vědeckém a pedagogickém. Univerzita Karlova má uzavřeno 135 smluv s významnými světovými univerzitními centry. Rektor UK sdělil také svůj názor na podstatu činnosti Spolku absolventů a přátel UK. Podle něj musí dojít k radikálnímu obratu. Spolek absolventů a přátel UK by neměl být ekonomicky závislý na UK, ale naopak by měl finančně UK přispívat nebo i dokonce financovat některé univerzitní projekty. Vlivní členové spolku by měli oslovit některé kruhy, které by se mohly například stát budoucími sponzory oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy. V tomto směru vedení univerzity určité konkrétní kroky již podniká.

Na závěr valného shromáždění byly schváleny nové stanovy spolku a byli zvoleni členové výboru a dozorčí komise.


Jednání spolku bylo důstojně ukončeno týž den večer koncertem Stamicova kvarteta v Rytířském sále Valdštejnského paláce účastí více než 350 absolventů a přátel UK (na našem snímku).

Kontakt:
Carolinum
Spolek absolventů a přátel UK
Mgr. Jana Vopravilová
Rektorát Univerzity Karlovy
Ovocný trh 5,
116 36 Praha 1
Tel.: 24491 326, 24491 327
Fax: 263871
E-mail: rozvoj@ruk.cuni.cz

(jak)

Foto pro Forum: Jan Smit