Forum II/11 - Studentské forum

Cena Edvarda Beneše

K řadě cen, které mají za cíl stimulovat studentskou aktivitu a usměrňovat jistým způsobem zájmy studentů, přibývá cena další, zajímavá pro ty, kteří se zabývají hlouběji historií nebo sociologií 20. století. Cenu zřídil Městský úřad v Sezimově Ústí, jehož starosta Jaroslav Schneider nás požádal o publikování informace o jejím udílení. Zásady udílení Ceny Edvarda Beneše již rozeslal odbor pro studium a záležitosti studentů rektorátu UK děkanátům všech fakult UK, jejichž studenti by se mohli svými pracemi o cenu ucházet.

(Ju)

Městský úřad v Sezimově Ústí
zřizuje
Cenu Edvarda Beneše

Ve snaze o podchycení zájmu studentů vysokých škol o výzkum a odborné zpracování témat ze sociologie a historie 20. století rozhodlo Městské zastupitelstvo Sezimova Ústí, že bude počínaje rokem 1996 udělovat každoročně nejlepším studentským pracím z uvedených oborů Cenu Edvarda Beneše. Cena bude udělována vždy k 28. říjnu příslušného roku. S udělením ceny je spojena odměna v úhrnné částce 30000,- Kč, která může být rozdělena mezi více oceněných prací. Zásady pro udělení Ceny Edvarda Beneše:
 1. V uvedených vědních oborech jsou preferovány tyto tematické okruhy:
 2. Historie 20. století
 3. vnitřní a zahraniční politika Československa
 4. hospodářský vývoj Československa v teorii a praxi
 5. právní aspekty vývoje Československa
 6. Společnost národů
 7. věda, kultura, sport.
 8. Sociologie
 9. sociologické dílo Edvarda Beneše
 10. dějiny české sociologie
 11. sociologie politiky
 12. sociologie mezinárodních vztahů
 13. sociologie války
 14. sociologie deviantního chování a alkoholismu
 15. sociologie masových médií (zejména tisku).
 16. Oceněny mohou být práce vzniklé na vysokých školách v České republice v běžném školním roce. Cenu mohou získat všichni posluchači těchto škol.
 17. Přihlášku do soutěže o Cenu Edvarda Beneše podává uchazeč spolu s vyjádřením vedoucího katedry či ústavu, kde práce vznikla. Návrhy je nutno zaslat Radě Městského úřadu v Sezimově Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí, do 30. června roku, v němž byla práce dokončena.
 18. Posouzení došlých návrhů provedou komise ustavené samostatně pro obory sociologie a historie, jmenované k tomu účelu Radou Městského úřadu Sezimova Ústí. Komise předloží své návrhy k ocenění Radě Městského úřadu Sezimova Ústí. Na základě jejího rozhodnutí bude Cena Edvarda Beneše předána odměněným autorům na slavnostním zasedání zastupitelstva Městského úřadu v Sezimově Ústí vždy k 28. říjnu.
 19. Podrobnosti sdělí a dotazy zodpoví za obor historie 20. století prof. PhDr. Věra Olivová, Ústav českých dějin FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 a za obor sociologie prof. PhDr. Miloslav Petrusek, děkan FSV UK, Smetanovo nábř. 6/995, 110 01 Praha 1.

Jaroslav Schneider,
starosta Sezimova Ústí


Co nabízí Klementinum?

Seriál (4.)

Audiovizuální středisko Národní knihovny plní v současnosti dvě úlohy. Osvětovou činnost a zpracovávání audiovizuálních dokumentů.

Osvětovou činností se v současnosti myslí především poskytování informací o veškerých službách, které Klementinum nabízí. V audiovizuálním středisku mají pro tento účel pořízený téměř hodinový dokument, jehož projekci knihovna nabízí bezplatně. Jedinou podmínkou je přítomnost minimálně dvanácti diváků. Nejčastěji tuto službu využívají studenti posledních ročníků středních škol a vysokoškoláci. Tento dokument není jediný, který lze ve středisku zhlédnout.

V blízké budoucnosti by se však audiovizuální středisko mělo přetransformovat na oddělení public relations, jehož činnost již v současné době částečně supluje. Bude tedy zajišťovat kontakt s veřejností, médii a i lepší komunikaci a spolupráci mezi pracovníky knihovny, kterých je v současné době přes pět set.

Druhou úlohou střediska - a od té především je odvozen jeho název - je nákup a zpracovávání audiovizuálních dokumentů. Od osmdesátých let platí pro české vydavatele zvukových i obrazových nosičů povinnost zaslat knihovně jeden povinný výtisk od každého vydaného titulu, který by se měl stát součástí národního konzervačního fondu. Z počátku se tato povinnost vztahovala především na gramofonové desky, dnes však knihovna dostává zejména kompaktní disky. Zachovávání kulturního dědictví příštím generacím však komplikují malá vydavatelství či vydavatelství s krátkou existencí, která zákon o povinném výtisku často ani neznají. Rovněž finance na nákup české produkce zahraničních vydavatelů má knihovna velmi omezené. Přesto však návštěvník střediska může vybírat z asi devíti set titulů videokazet, více než patnácti set kazet a minimálně šesti tisíc kompaktních disků. Všechny exempláře si lze půjčit pouze prezenčně (do studovny), gramofonové desky a kazety jsou většinou přetočeny na uživatelskou kopii. Půjčování domů omezuje zákon o autorských právech, kterým se knihovna, právě proto, že tyto nosiče dostává bezplatně, musí řídit. Audiovizuální středisko je pro veřejnost otevřeno od pondělí do pátku od devíti hodin ráno do tří odpoledne.

Lenka Nádvorníková


Sluneční hodiny (Národní knihovna v Praze)

Foto pro Forum: archiv


Zrak není podmínkou

V prostorách Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malostranském náměstí najdete ve třetím patře místnost plnou počítačové techniky - Laboratoř Carolina Centra pro podporu studia zrakově postižených studentů UK. Centrum vzniklo před třemi roky na základě smlouvy mezi UK a MŠMT. Existuje díky pomoci celé univerzity, především vedení MFF UK. Zcela nezanedbatelná je pomoc studentů této fakulty. Jako správce Centra pro podporu studia zrakově postižených studentů UK (organizačně je centrum začleněno pod Kabinet softwaru a výuky informatiky) pracuje Mgr. Josef Gruncl, který práci na tomto speciálním univerzitním pracovišti převzal po odchodu Pavly Valníčkové-Francové (ta nyní studuje v USA). Mgr. Josef Gruncl pracuje v Rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro zrakově postižené v Praze 6, kde učí nevidomé dovednostem nutným pro každodenní život.

Absolventovi katedry výchovy a vzdělávání dospělých FF UK (nyní katedra andragogiky a personálního řízení) se v praxi výborně hodí studium založené na komunikaci mezi lidmi. Při příležitosti jeho nedávného nástupu do funkce v Centru Carolina si s ním přišla povídat redakce našeho časopisu.

Pokud mluvíme o cílech Centra Carolina, vzniklého z potřeby zpřístupnit nevidomým oblast počítačové techniky a informací, které jsou jejím prostřednictvím přístupné, definuje je Mgr. Gruncl takto: "Počáteční idea byla, aby centrum sloužilo zrakově postiženým studentům UK, ale zjistilo se, že jich na univerzitě tak velký počet není. V současné době jich studuje deset. Těmto studentům by počítače měly pomáhat ve studiu. Ovšem vzhledem k tomu, že technika je značně nákladná a chceme, aby byla dostatečně využívána, otevřelo centrum své brány i pro ty, kteří na vysoké škole nestudují. To znamená možnost výuky také pro středoškoláky i další zájemce, kteří mají důvod nebo zájem s počítači pracovat." Lidé zrakově postižení se o existenci a službách Centra Carolina dozvídají různými způsoby, například v časopise pro nevidomé Zora. Když se do stejného kurzu přihlásí více zájemců, jsou daná kritéria jasná: přednost mají vysokoškoláci a teprve potom středoškoláci a další zájemci. Nevidomí mají sice možnost získat v současné době počítač od státu, problém ovšem bývá v jeho plnohodnotném užití. V instruktáži napomáhá Centrum Carolina a jeho umístění v budově Matematicko-fyzikální fakulty má velké výhody také v tom, že se mohou ze zdejších studentů (s perfektní znalostí počítačové techniky) získávat lektoři. "Já k jejich zkušenosti přidávám, co vím o zrakově postižených," pokračuje ve výkladu své zvláštní pracovní náplně Mgr. Josef Gruncl. "Potom se může vypracovat specializovaný program se zvukovým výstupem nebo zvětšeným písmem - ten dokáže studenty učit. Programy pro nevidomé softwarové firmy nevyrábějí (tato cílová skupina je příliš malá), proto je přínos práce studentů tak potřebný. Je to velká radost, když mladý člověk vidí, jak se může stát počítač pro nevidomé praktickým a velkým pomocníkem. A ještě musí být splněna malá podmínka - aby se u odborného zázemí, které je k dispozici, sešli správní lidé ve správný čas - a na správném místě."

V současné době je o Centrum Carolina největší zájem studentů z Filozofické a Právnické fakulty UK. Kromě nich sem chodí také starší lidé. V Praze pracuje nyní asi šest podobně vybavených center. "Problém je v tom, že střediska nejsou stejná a zatím se nenašel nikdo, kdo by snahy jednotlivých spolků, vedených různými motivy a lidmi, propojil," hovoří o problémech, které před Carolinou stojí, Mgr. Gruncl. "To je jedním z našich nejdůležitějších úkolů - ve věku informatiky bych chtěl být nápomocný při vytvoření systému, kde by informace byly v celé šestici center všem snadno přístupné..."


Nevidomí s počítačem pracují pomocí klávesnice s Braillovým písmem a někteří dokonce píší na normálních klávesnicích, protože umí psát zpaměti, všemi deseti. Pro to, jak dostat informace z počítače, existují dva způsoby: jedním je braillský řádek, na kterém naskakují písmenka zobrazená na obrazovce. Je to způsob velmi výhodný pro psaní textů, protože umožňuje celkem snadnou orientaci. Druhý způsob je hlasový výstup (ten čte, co je na obrazovce napsáno). Pro slabozraké existují také zvětšovací programy - na těch se dá písmeno zvětšit až do velikosti obrazovky. Nevidomý se naučí ovládat počítač asi za tři měsíce (podle individuálních dispozic). "Pro naše mladé klienty je velmi důležité získat k práci pozitivní motivaci, aby přesně věděli, jak jim jejich počítačový pomocník dokáže v nejrůznějších situacích pomoci," říká Mgr. Josef Gruncl. A o jaký druh informací mají lidé zájem? "Existují různé databanky informací pro nevidomé, kde jsou například noviny, časopisy s tematikou určenou zrakově postiženým a nevidomým občanům, kulturní přehledy, programy televize, návody k použití a někdy i celé knihy," vypočítává správce Carolina. "Lidé si také mohou nechat nejrůznější materiály, které potřebují nascannovat - a ty potom v počítači zůstávají i pro potřeby ostatních."

Zuzana Jiroušová

Kontakt:
MFF UK
Centrum pro podporu studia zrakově postižených
Malostranské nám. 25, Praha 1
Telefon: 21191 43321
(otevřeno úterý 16.30 - 18.30,
středa 14.00 - 17.00,
čtvrtek 16.30 - 18.30 hod.)
E-mail: Gruncl@braille.mff.cuni.cz

Cena Jana Opletala udělena

Nadace Jana Evangelisty Purkyně při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy udělila letos poprvé Cenu Jana Opletala. Cena byla zřízena za účelem stimulace a podpory vědecké práce adeptů medicíny a je určena pro studenty, kteří prokazují výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení a publikovali samostatně nebo ve spolupráci výsledky své studentské vědecké či diplomové práce. Cena je udělována ve výši 20000 Kč. Letošními oceněnými jsou Mgr. Jaroslav Bohata za publikaci Gangliosidy u hepatocelulárního karcinomu indukovaného N-nitrosomorfolinem u potkana kmene Lewis a Mgr. Marek Moša za publikaci Singlet oxygen and lipid peroxide radical. Předání ceny se zúčastnili zástupci vedení Univerzity Karlovy, České pojišťovny - donátora ceny, Nadace J. E. Purkyně a 1. LF UK. Na snímku zprava Ing. Josef Kubíček - místopředseda nadace a kvestor UK, doc. MUDr. Petr Hach, CSc. - děkan 1. LF UK při předávání ceny Mgr. Jaroslavu Bohatovi.

Foto Forum: Michaela Vlčková