Forum II/12 - Ex libris Karolinum

První komentář české ústavy

Dne 21. května 1996 přijal prezident republiky Václav Havel autorský kolektiv a nakladatele dvousvazkové publikace Ústava a ústavní řád České republiky, jež v letech 1994 a 1996 vydalo nakladatelství Linde Praha, a. s. (1. díl - Ústavní systém, 2. díl - Práva a svobody).

Tato práce vznikla na právnické fakultě UK a jejími autory jsou převážně interní i externí učitelé této fakulty. Vedoucím autorského kolektivu je prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., vedoucí katedry ústavního práva. Spolu s JUDr. Jiřím Hřebejkem z téže katedry se autorsky podíleli na obou dílech prof. JUDr. et PhDr. Viktor Knapp, DrSc. a JUDr. Jan Kostečka, CSc., oba z Ústavu státu a práva AV ČR a JUDr. Zdeněk Sovák, soudce Nejvyššího soudu, jsou spoluautory 2. dílu.

Prof. Pavlíček uvedl prezidentu republiky předávané dílo a představil autory. Zdůraznil, že i právní teorie bývá či může být jen apologetikou politické moci, a to zejména tehdy, není-li věda svobodná. Ujistil však hlavu státu, že autoři chtěli ve svém systematicky zpracovaném komentáři naplnit ideu svobody a objektivnosti vědy a mít na zřeteli základní obecné principy ústavnosti České republiky. Ústava však může vstoupit v život a stát se základnou demokratické společnosti také tehdy, budou-li ji občané znát a rozumět ji. Základní principy našeho ústavního státu jsou založeny na společně sdílených hodnotách západní demokracie a lidských práv, kdy ústavní stát v této hranici respektuje princip, že ani zákonodárce nemůže vydávat zákony libovolně, ale je omezen ústavou s přirozenými právy člověka, vyjádřenými též v mezinárodních smlouvách.

Prezident republiky Václav Havel uvítal vznik tohoto díla a poděkoval za jeho předání. V další, neformální části přijetí živě diskutoval s autory o některých ústavně právních problémech vztahujících se k Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod, zejména o svolávání Poslanecké sněmovny po volbách ve vztahu k zákonu o jejím jednacím řádu, o problematice procesu jmenování vlády po volbách do Poslanecké sněmovny a o postavení a úloze Senátu v ústavním systému ČR. Závěrem Václav Havel vyzval autory, aby neustali ve zkoumání ústavy, jejích vnitřních vazeb i jejího dopadu do naší společnosti.

JUDr. Jiří Hřebejk