Forum II/12 - Grantové agentury

Malá bilance práce GA UK

4. kolo výběrového řízení interního grantového systému UK

Dne 25. dubna 1996 proběhlo zasedání Grantové komise, která na základě podkladů oborových rad zhodnotila předložené nové i pokračující projekty a rozhodla o přidělení finančních prostředků nejúspěšnějším z nich. Následovalo zpracování přehledů o čerpání finančních prostředků podle fakult pro ekonomický odbor RUK, pro vedení fakult i jejich vědecká oddělení a odeslaly se dopisy úspěšným i neúspěšným navrhovatelům a řešitelům. Tím bylo vlastně uzavřeno 4. kolo naší interní grantové soutěže. V letních měsících bude zapotřebí doplnit databáze oponentů, zpracovat přehledy o závěrečných zprávách řešitelů, poněkud pozměnit znění statutu a ještě mnoho dalších úkolů.

Můžeme se v současném okamžiku za uplynulými pěti měsíci ohlédnout a zvýraznit také některé důležité skutečnosti, s nimiž se GA UK při řízení setkala.

Především forma evidence a zpracování nových grantových přihlášek doznaly zásadní změny. V úzké spolupráci s ÚVT (dr. Boubelíková), kterému touto cestou děkujeme za spolupráci, vznikl program, který grantové agentuře napomáhá v práci, zejména při tvorbě potřebných výstupů. Tím, že byl vlastně použit za pochodu, v prosinci 1995, bude nutné během nejbližších měsíců v něm některé prvky ještě dopracovat tak, aby plně vyhovoval provozním potřebám GA UK i požadavkům vedení univerzity.

Za pozitivní se dá považovat skutečnost, že téměř třetina úspěšných navrhovatelů projektů je mladší 40 let. Naplňuje se tak postupně snaha vedení univerzity i VR UK dosáhnout toho, aby v interním grantovém systému získaly co největší podporu kvalitní projekty mladých vědeckopedagogických pracovníků na UK.

Z podaných 365 nových projektů jich bylo přijato celkem 172 (oproti 193 nepřijatým), což znamená 47% úspěšnost. Největší zájem se soustředil v letošním roce na lékařské vědy a fyziku, u projektů z oblasti společenských věd nebyl patrný výrazný nárůst.

Z administrativně organizačního úhlu pohledu s potěšením konstatujeme, že se zlepšila a stále zlepšuje organizace práce v Grantové komisi i oborových radách. Jednotliví členové sami přicházejí s iniciativními návrhy na zlepšení administrativního průběhu výběrového řízení, navrhují nové koncepce a aktivně se účastní všech jednání. I oponenti letos přistoupili ke svému úkolu objektivně zhodnotit zadaný grantový projekt zodpovědněji, než v uplynulých letech. To se týká nejen oponentů z řad pracovníků fakult a součástí UK, pro něž už GA UK za tři roky existence zdomácněla, ale i externistů z jiných VŠ či ústavů AV ČR. V letošním roce bylo i méně problémů s opatřováním oponentních posudků a to i přes nárůst počtu nových grantových projektů o téměř celou stovku. Věříme, že je to tím, že si všichni vyzvaní oponenti váží jména Univerzity Karlovy a vypracováním oponentních posudků tak mají snahu podpořit činnost její grantové agentury.

Zasedání oborových rad B, C a D měla standardní průběh. Oborová rada společenských věd začala pracovat po vzoru přírodních věd rovněž v sekcích, což značně urychlilo a zintenzívnilo její práci.

Na závěr bychom se chtěli zmínit i o obsahu oponentních posudků. S potěšením konstatujeme, že pokud jsou k projektům nějaké připomínky, jsou konkrétně a jasně formulované. Posudky často obsahují i doporučení, aby se řešitel raději věnoval uvažované problematice z toho či onoho hlediska, nebo aby se obrátil se svými požadavky na jinou grantovou agenturu, u níž by měl s ohledem na zaměření svého projektu větší naději na úspěch.

Problematikou 4. kola výběrového řízení se zabývala porada proděkanů pro vědu dne 16. května 1996. Samozřejmě též uvítáme všechny konstruktivní podněty od řešitelů, vedení fakult a celé univerzitní veřejnosti.

Grantová agentura UK

Příznivci statistik jistě ocení tabulky o financování grantů na jednotlivých fakultách UK, tabulku s počtem grantových projektů a přehled o věkové struktuře řešitelů přijatých grantů.

Přehled financování grantů UK pro rok 1996
rok 1994rok 1995rok 1996celkem za r. 94-96
neinvesticez toho mzdyneinvesticez toho mzdyneinvesticez toho mzdyneinvesticez toho mzdy
FF1073200133900174420020147022281002583005045500593670
PedF3917004070085400078000261000210001506700139700
FSV840009000520000610001840002500078800095000
1.LF1995000229400327000029420028906102428008155610766400
2.LF2500001500082350083000709000805001782500178500
3.LF377000370007055008300014380001370002520500257000
LF Pl84500010300053830062300393000370001779300202300
LF HK103620015050050500048000486000484002027200201900
FaF37950043000111900011530016940001794003192500337700
PřF2553100266600299384035340033137602421008860700862100
MFF1844000195500219579018420038425003855007881990765200
FTVS590005000224500278001430002300042650055800
ETF--10200012000500002000015200032000
CTS--7000008500080001550008000
ÚVT4200004000019500014500--61500054500
ARCHIV--540006000--540006000
LF HK----60000130006000013000
celkem113077001223600159143301624170177779701721000450000004568770


Přehled o počtu grantových projektů
949596celkem
počet grantůpočet přijat. grantůzávěr. zpr. v 96nepři- jato počet grantůpočet přijat. grantůzávěr. zpr. v 96nepři- jato počet grantůpočet přijat. grantůzávěr. zpr. v 96nepři- jato počet grantůpřijaténepřijatézávěr. zpr.
A27216-5241927534-41154964315
B705811174677015493-612982186218
C392613-41374013645-912161089117
D----6600----66--
celkem136105301173151202365172-19319342819650

Věková struktura řešitelů nových přijatých grantů r. 1996
věk
sekcedo 40 let41-60 letnad 60 let
A10177
B31548
C13257
celkem549622