Forum II/12 - Infoforum

Velvyslankyně Pákistánu na UK

Začátkem května uvítal rektor UK prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., na půdě Univerzity Karlovy Její Excelenci velvyslankyni Pákistánské islámské republiky, paní Fredu Sham (na našem snímku). Rektor UK hovořil o snaze vedení UK rozšiřovat univerzitní spolupráci také směrem na východ (ČLR, Korea). "Pákistánská studia, tedy jazyk urdú, kterým hovoří sto miliónů osob," konstatoval rektor UK, "není zatím předmětem studia na UK..." Kromě důležitého centra pro zahraniční studenty Filozofické fakulty upozornil rektor UK na možnost studia mladých Pákistánců i na našich lékařských fakultách. Dále pohovořil o rozšíření výměny studentů, podal také stručnou informaci o fakultách UK, kde mohou zahraniční studenti studovat v anglickém jazyce. Zároveň připomenul Ústav jazykové a odborné přípravy UK, který umožňuje po jediném roce přípravy studium na UK v českém jazyce. Paní velvyslankyně vyslovila potěšení nad přijetím na Univerzitě Karlově a ocenila velmi dobré česko-pákistánské vztahy. V Pákistánu je velká poptávka po vzdělání, ale zatím existuje malá nabídka - studenti musí studovat v zahraničí, a to v anglickém jazyce. Na závěr se rektor UK s Její Excelencí Fredou Sham shodli na tom, že by se v rozhovorech o možnostech studia pákistánských studentů mělo pokračovat.


Foto Forum: Michaela Vlčková


Sangyo University v Praze

Důkazem toho, že jsou snahy Univerzity Karlovy po spolupráci s univerzitami celého světa myšleny vážně, bylo i další z četných přijetí zahraničních hostů, které se uskutečnilo na Univerzitě Karlově 13. května 1996. Prorektoři Univerzity Karlovy prof. J. Vacek a doc. I. Wilhelm přijali vedoucího delegace ze Sangyo University z japonské Ósaky, prof. Hideaki-Nakayamu. Ten vyslovil přání japonské univerzity navázat užší spolupráci s Univerzitou Karlovou a sdělil, že Sangyo University je ochotna uhradit našim vybraným studentům i finanční výlohy studia. Tlumočil zároveň pozvání pro rektora UK k návštěvě jejich univerzity. Na snímku z jednání prof. Nakayamu (vlevo) spolu s prorektorem UK doc. I. Wilhelmem.


Foto Forum: Michaela Vlčková


První bilance spolupráce

Prof. Venceslas Kruta, francouzský profesor českého původu, přednáší archeologii na pařížské Ecole pratique des Hautes Etudes (EPHE), s níž UK podepsala v říjnu 1995 dohodu o spolupráci. Vzhledem ke svým znalostem českého jazyka a českého prostředí byl v rámci EPHE jmenován koordinátorem, zprostředkujícím vzájemné styky mezi oběma univerzitami.

Při dubnovém pobytu prof. Kruty na UK došlo k první bilanci výsledků spolupráce. Ze strany EPHE je nabídka relativně velkorysá - mnoho vědeckých pracovníků FF UK bylo pozváno k měsíčním přednáškovým pobytům. Jak se stanoví v textu dohody, předpokládá se rovněž výměna studentů, realizace společných výzkumných projektů, možnost dvojího česko-francouzského vedení doktorských prací, společná organizace kolokvií, seminářů a konferencí. Možnost pro rozvíjení těchto forem spolupráce předpokládá však v první řadě vytvoření výzkumně-vzdělávacích sítí, což jsou projekty stanovené vždy s určitým konkrétním tématem, které ze strany EPHE dovolují, po schválení francouzským ministerstvem školství, výrazně rozšířit možnosti vzájemné výměny studentů, vědeckých pracovníků atd. V této době již byly vytvořeny dva takovéto projekty: Keltové v oblasti Středomoří ve spolupráci prof. Kruty a prof. Bouzka (Ústav pro klasickou archeologii FF UK) a Vznik evropských hlavních měst ve spolupráci prof. Leniauda a prof. Wittlicha (Ústav dějin umění FF UK). Vytváření dalších projektů bude jistě jen otázkou času.

Ecole pratique des Hautes Etudes je ve francouzských podmínkách ojedinělým ústavem, v němž mají své místo především úzce zaměřené humanitní obory. Vzhledem k obdobné struktuře, která je typická pro FF UK, je partnerství v tomto smyslu jistě oboustranně výhodné a jak sdělil prof. Kruta, pro EPHE může znamenat (v souvislosti s perspektivou rozšíření spolupráce formou trojdohody s univerzitou v Budapešti) i šanci pro záchranu některých vědních oborů, které jsou - pro svou úzkou specializaci - v současné Francii poněkud opomíjeny. Styčné body nalezly EPHE i UK především v archeologii, dějinách umění, urbanismu, romanistice, hudební vědě, klasické filologii a oborech orientalistických.

K. Česalová,
zahraniční odbor RUK


Prof. Venceslas Kruta během přijetí v reprezentačních místnostech RUK

Foto Forum: Michaela Vlčková


Mnichov v Praze

Koncem dubna přicestovala do Prahy při příležitosti oslav 5. výročí podepsání dohody mezi UK a LMU v Mnichově delegace, vedená rektorem prof. Dr. A. Heldrichem. Rektor LMU v Mnichově přednesl dopoledne (29. dubna 1996) na Právnické fakultě přednášku na téma Vom Weltbild der Juristen, a to za přítomnosti rektora UK prof. Karla Malého a děkana PF UK prof. Dušana Hendrycha. Během přijetí na RUK byla rektorem UK předána také tři stipendia na LŠSS pro slavisty z LMU v Mnichově. Byla projednána probíhající spolupráce mezi oběma univerzitami a přípravy společného lékařského sympozia v Mnichově ve dnech 30. a 31. října 1996.

Dvě bronzové medaile UK

Nabitý program vědecké rady UK dne 25. dubna 1996 začal ve znamení slavnostního předání dvou bronzových pamětních medailí UK. První z nich (doporučená VR 1. LF UK) byla udělena MUDr. Boženě Syllabové-Slámové "za celoživotní dílo v oboru gynekologie a porodnictví a za občanskou statečnost". Možnost rychlé habilitace Dr. Syllabové ukončila léta druhé světové války, a její dlouholeté profesní zařazení jako řadové lékařky způsobilo demonstrativní odmítnutí vykonání trestu nad Dr. Jarmilou Horákovou. Přes všechna příkoří totalitního systému nepožádala MUDr. Syllabová nikdy o rehabilitaci...

Vědecká rada 1. LF UK projednala na svém zasedání také návrh na ocenění celoživotního díla doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc. Kolegium rektora UK s návrhem vyjádřilo souhlas a udělilo doc. MUDr. J. Skálovi bronzovou pamětní medaili UK "za zásluhy o rozvoj poznání v oboru prevence a léčby toxikomanií, zejména alkoholismu".


Setkání nejbližších

Poprvé se s druhým dílem Dějin Univerzity Karlovy - ediční chloubou Vydavatelství Karolinum i univerzity samé - mohly některé pozvané osobnosti seznámit začátkem dubna 1996 u příležitosti slavnostního rozšířeného zasedání vědecké rady UK. Poněkud komorněji proběhlo setkání 25. dubna 1996. Šlo sice o stejné dílo - Dějiny Univerzity Karlovy II, 1622 - 1802, tentokrát se ovšem setkali ti, kteří s ním při jeho přípravě přišli do styku co nejužšího: autoři, redaktoři, odborní recenzenti, jazykoví korektoři, grafici, fotografové a výtvarníci. Několik let práce skončilo a každý konec většinou vždycky přináší určité napětí. I zde byly jisté emoce i napětí cítit. Vždyť kdo jiný by měl být více rozrušen, než ti, kteří vědí, že od tohoto okamžiku se jejich úsilí vydalo po cestách, které už nikdy neovlivní.

K zúčastněným promluvil redaktor celého projektu prof. PhDr. Josef Petráň, CSc., ředitel Ústavu dějin UK a Archivu UK. Řekl mimo jiné, že je přesvědčen, že tento svazek bude přijat stejně dobře, jako byl přijat díl první. "Tento díl pojednává o období jiném, složitém, ale ukazuje také, že příliš jednostranný pohled, který dosud na toto historické období převládal, už toto dílo zásadně koriguje a ukazuje na pozitivní vývoj univerzity v období, které někdy ještě bývá stále zafixováno v  historickém povědomí jako období ,temna'. Ukazuje, že UK se v tomto období minimálně vyrovnala s univerzitami středoevropskými a že osobnosti, které zde působily, byli namnoze velmi erudovaní vědečtí a pedagogičtí pracovníci." Prof. Petráň se pochvalně zmínil o práci čelákovických tiskáren, ocenil činnost Vydavatelství Karolinum (pod vedením ředitele PhDr. J. Jirsy), vyzdvihl pomoc sponzorů díla - České spořitelny a.s., která z větší části celé rozsáhlé dílo sponzoruje. "Nemám rád slovo sponzor a sponzorství, raději mluvím o mecenáších. Slovo mecenáš je starožitné, původ má z antiky a je ušlechtilého významu. Osobně bych Českou spořitelnu uváděl nejraději jako mecenáše našeho díla. Protože to je kulturně vžitý pojem, který by měl být používán a České spořitelně by po právu náležel." Profesor Petráň na závěr řekl, že na základě jeho dosavadních informací byl i v zahraničí druhý díl přijat se stejně příznivým ohlasem jako díl první. Redakce časopisu Forum se na některé dojmy z práce na druhém dílu zeptala ředitele Vydavatelství Karolinum PhDr. Jaroslava Jirsy: "Všimněte si, že předmluva je datována 12. února 1996 a knížka byla poprvé představena veřejnosti 3. dubna 1996. Jde o neobyčejně krátký interval a tak rychle nepracují snad ani v Singapuru." Během setkání bylo často vyslovováno jméno PhDr. Ivany Čornejové, především v souvislosti s její činností jako redaktorky celého svazku. PhDr. Ivana Čornejová, pracovnice Archivu UK, dělala tuto práci vedle toho, že sama do díla i autorsky přispěla. Nás ovšem zajímalo, čím byla pro doktorku Čornejovou právě tato práce přínosná. "Zajímavá byla práce s různorodým autorským kolektivem. Nejmladšímu autorovi je 38 let, nejstarší - bohužel vloni již zemřelé autorce, PhDr. Pavlíkové 75 roků. Rozhodně nešlo o generační výpověď, ale redakční kolektiv spojoval víceméně společný pohled na dějiny. Všichni z autorů se této problematice věnovali dlouho, někdy i desítky let. Mojí úlohou bylo dát knize základní směr. Vznikla ovšem v četných diskusích s autory. Po odevzdání rukopisu jsem dělala redakční úpravy, převážně stylistické, ale moji snahou bylo, aby nebyl porušen autorský styl a setřena osobitost výrazu jednotlivých autorů díla. Pro mne osobně, která se v případě vlastní autorské činnosti také setkává s odpovědnými redaktory publikací různých redakcí nebo nakladatelství, přinesla tato práce poznání, že redakční práce je pro kvalitu publikací důležitá, že autor musí respektovat její specifika. Vzájemné porozumění mezi redaktorem a autory, nebo kolektivem autorů, jak to bylo v našem případě, je předpokladem dobrého díla. Doufám, že výsledek takovému porozumění odpovídá."

Karel Janků


"Děkuji všem, kteří se o právě vydané dílo zasloužili," řekl prof. PhDr. Josef Petráň (stojící) na setkání pracovního kolektivu Dějin Univerzity Karlovy II

Foto Forum: Michaela Zindelová


Volba rektora UK

Ke dni 21. května 1996 dostal sekretariát AS UK od akademických obcí fakult právnické, tělesné výchovy a sportu a všech tří teologických návrhy na kandidáta na funkci rektora. Ve všech případech je navržen současný rektor prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., který se svou kandidaturou vyjádřil písemný souhlas. Posledním dnem, do kterého je možné na sekretariát návrhy podávat, je 30. září 1996. K volbě se senát sejde 1. listopadu 1996.

-ps-