Forum II/12 - Studentské forum

Připomínáme...

LUBOŠ HOLEČEK (1946 - 1976)


Luboš Holeček patřil v letech 1964 - 1969 ke skupině pražských vysokoškoláků, kteří získali pro svůj politický program podporu nejen všech pražských fakult a vysokých škol, ale výrazně ovlivnili celé československé studentské hnutí šedesátých let. Byl přední politickou osobností studentské opozice a jejího střetu s vládnoucí mocí. Dne 7. května 1996 jsme si připomněli dvacáté výročí jeho tragické smrti. V roce 1964 začal Luboš Holeček studovat na Fakultě strojního inženýrství (FSI) ČVUT v Praze, jako zástupce Studentské akademické rady FSI se dostal do VOVu - Vysokoškolského obvodního výboru, kde rozhodující vliv získávali "pražští radikálové". V roce 1967 byl Luboš Holeček z politických důvodů bez ohledu na špatný zdravotní stav povolán na vojnu a dodatečně byl vyloučen ze studia na FSI ČVUT.

V letech 1968-1970 studoval Luboš Holeček na Filozofické fakultě UK. Umírající Jan Palach pozval Luboše Holečka 19. ledna 1969 ke své nemocniční posteli. Pro Jana Palacha byl Luboš Holeček takovou morální autoritou, že jedině s ním byl ochoten promluvit. V roce 1970 byl Luboš Holeček "vyloučen ústním sdělením" ze studia na FF UK. Zajímavé je znění verdiktu kárné komise, zdůvodňující, proč byl student Lubomír Holeček vyloučen z FF UK tzv. řádnou formou: "Kárná komise filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze po projednání Vašeho případu s přihlédnutím k Vašemu ústnímu a písemnému vyjádření a s přihlédnutím k vysokým požadavkům, které společnost klade na posluchače a absolventy filosofické fakulty, rozhodla

v y l o u č i t

Vás ze studia na zdejší fakultě podle zákona o vysokých školách 19/1966, vyhláška 25, § 22, a to pro Vaši pravicově orientovanou a negativní činnost ve studentském hnutí a ve veřejnosti v letech 1968 a 1969, která ve svých důsledcích vedla k desorientaci studentstva a mládeže a proti konsolidačnímu úsilí našeho lidu."

Začátkem května 1976 přišel třicetiletý Luboš Holeček tragicky o život. Zabilo ho auto, které vjelo na chodník tramvajové zastávky.

dr. Jana Khonová


Česko-slovenské setkání studentů politologie

Od 1. do 3. května 1996 se ve Vysokých Tatrách uskutečnilo setkání Politologického klubu studentů Ústavu politologie FF Univerzity Karlovy v Praze se zástupci studentů politologie z Univerzity Komenského v Bratislavě. Naši studenti diskutovali při neformálním jednání se svými slovenskými kolegy o způsobu studia politologie na jednotlivých univerzitách, o studentských a pedagogických aktivitách, o těžkostech a rozdílech při plnění studijních povinností, o shodách a rozdílech v politické situaci České a Slovenské republiky, a dohodli se na budoucích společných aktivitách. Překvapilo nás, kolik máme se svými bratislavskými kolegy společných starostí a problémů. Ústav politologie FF UK je na tom lépe v personálním obsazení vyučujících, naopak bratislavští studenti mají lepší přístup k výpočetní technice a jsou jim poskytovány kvalitnější knihovnické a administrativní služby. V souvislosti s přípravou českého vysokoškolského zákona je zajímavé, že v akademickém senátu Filozofické fakulty Univerzity Komenského mají dnes převahu vyučující (v tzv. komoře zaměstnanců je jich 25, zatímco komora studentů má pouze 15 členů). Vzhledem k tomu, že se jednalo o úplně první neformální setkání studentů politologie z nejvýznamnějších univerzit obou republik, bylo dohodnuto, že setkání budou pokračovat, a to i v jiných formách - například při pořádání společných konferencí o různých společenských problémech.

Politologický klub FF UK


Významné ocenění

na významné soutěži

Od roku 1991 vysílá do celého světa ve dvou jazykových mutacích (české a anglické) zpravodajství ze všech oblastí života v České republice e-mailový týdeník Carolina. Připravují ho studenti žurnalistiky FSV UK v Praze a v souvislosti s těmito elektronickými novinami jsme se dozvěděli zajímavou informaci.

Cenu Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových získala v květnu 1996 na 31. ročníku významného festivalu Academia film Olomouc bakalářská práce studenta žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK Pavla Beneše, uvedená pod názvem Carolina. Rozhodla o tom mezinárodní porota, v níž zasedli také Jiří Grygar z Fyzikálního ústavu AV ČR nebo filmový historik Pavel Taussig.

Na mezinárodní festival vědeckých, populárněvědeckých a didaktických filmů, televizních pořadů a videoprogramů bylo letos přihlášeno přes 180 filmů ze 13 zemí. Necelá třetina z nich byla vybrána do samotné soutěže. Cena Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových je určena pro začínající tvůrce. Pavel Beneš, autor námětu, scénáře, a režisér oceněného jedenáctiminutového dokumentu o přípravě elektronického servisu z ČR, se po návratu z Olomouce, kde převzal ocenění vyjádřil: "Beru to nejen jako moje ocenění, ale hlavně jako ocenění školy."

(kub-trn)

Pozn. redakce: Na základě našeho setkání s PhDr. Martinem Lokšíkem z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, který projekt Pavla Beneše vedl, nám bylo umožněno snímek Carolina shlédnout. Zajímavý dokument, nezadající si ve svém žánru s mnohými "profesionálními" snímky uváděnými ve veřejněprávních či soukromých televizních stanicích byl - i podle našeho názoru - oceněn v Olomouci zcela právem.

Příběh Jiřiny Průchodné

Naše dobrá kamarádka Jiřina Průchodná se vrátila z ročního studijního pobytu na Faullendorfské univerzitě. Tam celý rok pilně studovala, chodila na přednášky, skládala zkoušky - prostě plnila svůj studijní plán na 100%.

Rok se s rokem sešel a přiblížil se návrat na domácí katedru, kde Jiřinka očekávala vřelé přijetí. Její dobré výsledky ve Faullendorfu ji k tomu plně opravňovaly, no posuďte sami: z předmětů A, B, a C měla známku výbornou, stejně tak z předmětů D a E. Je pravda, že z obávaného předmětu F dostala známku velmi dobrou, ale její tamní spolužáci z něj měli většinou pouze dobrou, a to až na druhý či třetí pokus.

Ale ejhle! Jaké bylo rozčarování, když jí tajemník její katedry oznámil, že zkoušky z předmětů A, B, C, D, E a dokonce i F nebudou uznány s odůvodněním: "Náš studijní plán je přece nejdůležitější, co jste studovala ve Faullendorfu je vaše věc, tady jste v Čechách." Za touto větou se skrývá jednoduché vysvětlení - Jiřina Průchodná bude muset opakovat všechny zkoušky podle plánu své katedry. Tajemníka nezajímalo, že kupříkladu faullendorfský předmět D se shoduje s naším předmětem K a Jiřinka z něj má výbornou od profesora Fachmanna, světové kapacity ve svém oboru a autora učebnice, ze které se u nás předmět K učí.

S pláčem se Jiřina obrátila na své nejlepší kamarádky - na nás dvě. Celou svou historii nám vyprávěla a čekala, že budeme překvapené. My jsme však překvapené nebyly, neboť jsme zažily ještě něco pikantnějšího, my chudinky dvouoborové. Na jednom oboru naší fakulty jsme vykonaly zkoušku z předmětu, který se tematicky a rozsahem neliší od stejného předmětu na druhém oboru stejné fakulty. Doufaly jsme, že tak ulehčíme práci zkoušejícímu z druhého oboru a zkouška z oboru prvního nám bude uznána. Ale, světe, div se, zkoušku jsme k naší velké radosti musely absolvovat po několika týdnech znovu.

A jaké z tohoto celého příběhu plyne poučení? Teď víme my i Jiřina Průchodná, že naše škola není zcela průchodná.

S přáním větší průchodnosti a příjemných prázdnin vás zdraví

Hana a Marie Hájkovy


Téma: reklama ve farmacii

Letos v srpnu proběhne v Hradci Králové a v Praze kongres Mezinárodní federace studentů farmacie, o jehož organizaci se stará Spolek českých studentů farmacie. IPSF (International Pharmaceutical Students' Federation) je celosvětová organizace studentů farmacie, sdružující více než padesát zemí světa. Spolupráce studentů farmaceutických fakult členských zemí má za cíl pozvednout jejich odbornou i etickou úroveň. Organizuje se proto mnoho mezinárodních projektů, mezi něž patří odborná pomoc zemím, kde je úroveň zdravotnictví nižší, zajišťují se zahraniční studentské výměnné praxe a stáže. Spolek českých studentů farmacie je členem této organizace od roku 1990 a do jednotlivých projektů se aktivně zapojuje. Všechny zajímavé programy se vyhlašují a hodnotí na kongresu, který se koná každoročně v jiné zemi a stává se velkou událostí pro všechny členy. Po úspěchu, kterého jsme dosáhli v červnu 1994 s organizací studentského semináře na téma Situace ve farmacii v postkomunistických zemích, jsme byli zvoleni v Hondurasu za pořadatele 42. kongresu IPSF v České republice.

Termín kongresu byl stanoven na 13. až 23. srpna 1996. Jeho první část proběhne v Hradci Králové na místní Farmaceutické fakultě (zde se uskuteční veškerá zasedání a semináře). Zcela charakterizovat průběh kongresu není úplně možné. Studenti jej zajišťují ve spolupráci s výborem IPSF. Na tradiční slavnostní zahájení jsou pozvaní vzácní hosté, hlavní součástí jednání jsou valná shromáždění, kde se schvalují zprávy o činnosti jednotlivých členů výboru, účastníci se seznamují s výsledky projektů a aktivit IPSF, podávají se návrhy na změnu ústavy... Mezi nejzajímavější akce patří nepovinné semináře pro zájemce, kde se diskutuje v užším kruhu především o aktuálních tématech ve zdravotnictví nebo o projektech IPSF, například o studentských praxích.

Tradicí kongresů je pořádání jednodenního sympozia, jehož náplní jsou přednášky a diskuse na téma, které určí pořadatel kongresu. Na chystaném kongresu bude tímto tématem reklama ve farmacii - byla vybrána nejen proto, aby zaujala studenty a účastníky kongresu, ale i profesionální farmaceuty a širokou veřejnost. Jako přednášející jsou zváni špičkoví odborníci z Velké Británie, Rakouska a USA.

Druhá část kongresu (od 21. do 23. srpna) se bude konat v Praze, protože bychom rádi zpestřili program a představili účastníkům naše hlavní město. Přípravy se úspěšně chýlí ke konci, většina akcí je již zajištěna, připravuje se informační materiál pro účastníky, dolaďují se detaily.

Protože Spolek českých studentů farmacie je nevýdělečnou organizací, je na místě poděkovat firmám, které na naši akci přispěly: Slovakofarma (generální sponzor), Galena, Eli Lilly, Ludwig Merckle, Laboratoires Fournier, Lachema, Naturprodukt, Léčiva, La Roche, Berlin Chemie a čokoládovny Opavia.

Kontakt:
Lucie Kutíková, SČSF
Heyrovského 1203
500 02 Hradec Králové
tel: 049/27 181 l.220
fax: 049/5210002
E-mail: kutikol@faf.cuni.cz
www: http://www.faf.cuni.cz/congress42

Organizační výbor kongresu Mezinárodní federace studentů farmacie.

Foto pro Forum: z archivu


Pilulka RU486

Nadace Gender Studies nás požádala o zveřejnění podpisové akce, které se lze účastnit v budově FF UK v Celetné 20, nebo přímo na adrese nadace.
Vážené občanky a občané,

tato podpisová akce je pořádaná nadací Gender Studies v Praze. Akce se týká přípravku RU486, který byl nedávno představen francouzskému trhu a který nahrazuje interrupci v případě, že se jedná o těhotenství ne delší, než 6 až 8 týdnů.

Věříme, že dostupnost této pilulky na českém trhu by znamenala značné usnadnění složité situace žen, které chtějí nebo musí podstoupit interrupci. Pilulka RU486 představuje daleko šetrnější zásah do organismu ženy, než miniinterrupce (kterou lze rovněž provést do 8 týdnů po otěhotnění).

Pilulka RU486 je obecně podporována zástupci lékařů a současně odsuzována křesťanskou veřejností. Ve Francii její uvedení na trh způsobilo bouřlivé diskuse a dá se očekávat, že reakce v České republice budou stejně protichůdné. Jsme si vědomi faktu, že se jedná o otázku složitou, a proto se

obracíme na Vás s žádostí o laskavé projevení Vašeho názoru.

V případě, že souhlasíte s uvedením pilulky RU486 na český trh, budeme Vám velmi vděčni, jestliže připojíte své jméno, bydliště, dnešní datum a podpis na přiložený formulář.

Máte-li zájem o bližší informace o přípravku RU486, lze doporučit například článek v Lidových novinách ze dne 18. 3. 1996 "Pilulka, která otřásá moralisty". Výsledky akce budou předány Ministerstvu zdravotnictví.

Za projevenou podporu Vám upřímně děkují zástupci nadace Gender Studies

Petra Jedličková
Magdalena Kolínová

Kontakt:
Nadace Gender Studies,
Národní dům Smíchov
nám. 14.října 16, Praha 5 (blízko stanice metra Anděl)
Tel/Fax 544 225
E-mail: gender@ecn.gn.apc.org

Co nabízí Klementinum?

Seriál (5.)


Dnes se s Národní knihovnou rozloučíme a proto na závěr malé shrnutí a zmínka o nově vzniklé nadaci související s činností Klementina.

Národní knihovna získává, uchovává a zpřístupňuje domácí i zahraniční bohemika a slovacika. Ze zahraniční literatury má ve fondech literaturu především z oborů přírodních a společenských věd, kultury a umění. Kromě toho je rovněž "bankou" historických i soudobých informací uložených v tištěných a audiovizuálních dokumentech.

V Klementinu je rovněž Slovanská knihovna, která zpřístupňuje unikátní slavistickou sbírku, a Ústřední ekonomická knihovna se sbírkou publikací o ekonomii a sociálních vědách. Hudební nahrávky, dokumentaci a literaturu nalezne čtenář v hudebním oddělení.

Ve fondu Národní knihovny je v současné době asi šest milionů svazků. K nim každoročně přibývá přibližně osmdesát tisíc dalších. Část knih je uložena v novém depozitáři v Praze-Hostivaři. V budoucnu by čtenáři měli mít možnost vypůjčit si knihy přímo zde, zatím se však výpůjčky realizují prostřednictvím Klementina. Knihovních služeb Klementina využije ročně kolem milionu návštěvníků, kterým knihovna zprostředkuje přibližně stejné množství výpůjček, buď z fondů knihovny, nebo v rámci meziknihovních výpůjček. Ročně se zaregistruje kolem 30 tisíc nových čtenářů.

Klementinum se potýká s mnoha problémy. Velké množství knih se nadále nedůstojně skladuje v přepravkách od zeleniny. Mnoho vzácných svazků trpí v nevyhovujících depozitářích. Nedostatek výpočetní techniky ztěžuje knihovně spolupráci se zahraničím a především brzdí urychlení a zkvalitnění služeb čtenářům. Příčina je obvyklá - nejsou peníze.

Nejsou peníze na nákup zahraniční literatury a časopisů, nejsou peníze na výpočetní techniku, nejsou peníze na opravu Klementina, nejsou peníze na pořádné platy zaměstnanců, kteří se po několika tísní v malých komůrkách, zaplněných od podlahy až ke stropu.

Proto vznikla Nadace pro záchranu Národní knihovny, která si klade za cíl pomoci proměně Národní knihovny v instituci ochraňující paměť národa, a v nezávislou instituci, zaručující základní práva člověka na úplné a neregulované informace. Nadace chce zároveň podpořit konkrétní projekty, které Národní knihovně zaručí rovnocenné partnerství ve světovém systému výměny informací. Jejími prioritními projekty jsou úplné zprovoznění depozitáře v Hostivaři, zavedení počítačového systému a celková rekonstrukce Klementina.

Na shledanou v Klementinu!

Lenka Nádvorníková

Kontakt:
Nadace pro záchranu Národní knihovny,
Národní 11, Praha 1
Číslo konta: Česká spořitelna Rytířská 29, Praha 1,
Běžný účet: 129 86 55 - 038

K sousedům na prázdniny

Studentská kapsa nebývá většinou naditá, a proto si každý hledá pro prázdninové období možnost odpočinku, při němž se peněženka příliš nezapotí. Dnešním vysokoškolákům není třeba radit, jak a kam mají jezdit, protože toho mají "sježděného" daleko víc, než kterákoliv generace před nimi. Na léto proto jen několik rad pro ty, kteří budou projíždět a nebo se chystají do sousední Spolkové republiky Německo.

Pokud plánujete cestu, při které chcete využít služby mládežnických ubytoven, měli byste vědět, že letošní cena se pohybuje v Německu od 19 do 22 DM pro juniory, pro seniory v ceně 25 DM, v obou případech se snídaní. Oběd nebo večeři je možné si dokoupit v ceně kolem 5 a 6 DM.

Všichni však musí mít evropský studentský průkaz pro tato zařízení - tím se rozumí členství ve Svazu mládežnických nocleháren (a členská legitimace). Je výhodnější ji zakoupit v Praze než na cestách, protože ceny se v jednotlivých zemích výrazně liší. V České republice za tento průkaz zaplatíte v přepočtu kolem 6 DM, zatímco přímo v Německu stojí až 30 DM.

Mládežnické noclehárny jsou umístěny v nejatraktivnějších místech Německa, všude tam, kam byste se rádi podívali při turistických výletech, sportovních zájezdech, jízdě na kole či prohlídce historických měst.

V dnešní době je v Německu přibližně sedm set mládežnických ubytoven, většina z nich je velmi dobře vybavena, počet lůžek v jednotlivých pokojích se podstatně snížil, takže se ubytování blíží penzionovému typu. Některé z ubytoven jsou zařízeny i pro tělesně postižené a mají tedy bezbariérový přístup, přesto je třeba se o této okolnosti informovat, protože podobné speciální vybavení všechny domy nemají. Pro nejexponovanější letní období je vůbec dobré i trasu předem aspoň částečně naplánovat a telefonicky nebo faxem si ubytování zajistit. Podle oficiálních předpisů pro příslušníky zemí, které nepatří k Evropskému společenství, je možné přivážet zboží a dárky v hodnotě do 115 DM a některé zboží jen do určitého množství, zejména cigarety (200 kusů), tabák (250 g), tvrdý alkohol do jednoho a víno do dvou litrů na osobu.

Kontakt:
Německá centrála pro turistiku
Masarykovo nábřeží 30
Tel.: 2491 5218
Fax: 2491 6189

Výhodná nabídka studentům!

Generální ředitel cestovní kanceláře Globtour JUDr. Vladimír Dolejš nabídl rektorovi UK cenově zvýhodněné lety do Řecka pro studenty Univerzity Karlovy. Specifikace charterových letů v letní sezóně 1996 současně s cenami letenek pro studenty UK budou k dispozici na studijních odděleních fakult a na správách kolejí. Rezervaci těchto letenek je možné provádět vždy tři týdny a méně před požadovaným odletem. Zpáteční let lze dohodnout podle přání a podle možností cestovní kanceláře (záleží na počtu volných míst). Cestovní kancelář může pro studenty zajistit i ubytování a další služby v Aténách a okolí, na ostrovech Mykonos, Santorini a Kós.

Případné rezervace je nutné provést telefonicky u kontaktních osob (Vaňous a Bělová) na telefonech 2481 2005, 2481 2059, 2481 2127, 2481 2068 nebo faxem na číslo 2481 1475.

Protože jde o zajímavý servis absolventa Univerzity Karlovy určený pro současné studenty, je zapotřebí při nákupu letenky předložit index studenta UK.

Věříme, že tato zpráva všechny mladé milovníky turistiky a antických památek potěší.