Forum II/2

Ad hoc


Evaluace UK 94

Ve druhé polovině r. 1994 a začátkem r. 1995 proběhla na fakultách UK rozsáhlá akce sběru dat, pod pracovním (a nepřesným) názvem Evaluace UK. Hlavním cílem této akce bylo a nadále zůstává zjištění skutečného stavu fakult - jistá zevrubná inventura. Vycházelo se z toho, že v nových společenských podmínkách je nejen chování university jiné, ale především její činnost je v mnoha směrech změněná. Zadaný úkol by bylo možné jednoduše formulovat jako odpovědi na dvě základní otázky - co se na fakultě dělá ? a jak se to dělá ?, posuzováno z pohledu hlavních činností, t.j. výuky a odborné činnosti. K popisu stavu fakulty byla dosti složitým způsobem vybraná řada deskriptorů tak, aby byly postiženy prakticky všechny eventuální činnosti každé fakulty UK v uvedených oblastech.

Úvodem nutno podotknout, že v takovém rozsahu byla celá akce realizovaná poprvé a zkušenosti jiných škol nebo institucí byly sice při přípravě užitečné, ale převzít celou proceduru z jednoho zdroje nebylo ani možné, ani účelné. Kritika a obavy, vyslovované ze strany fakult byly proto pochopitelné a většinou i oprávněné. Po prvotních rozpacích a vyjasnění zásadních problémů především technického charakteru proběhla teda za průběžného odstraňování obtíží kompletace a vyčištění dat, jejich roztřídění a zpracování. Tak vzniknul materiál založený na věcných skutečnostech, nabízející základ pro hledání korelací nejrůznějšího druhu a poskytující platformu vedení fakult pro rozhodování o efektivnějším využívání zdrojů. Neméně důležitou byla i nutnost věcné argumentace pro vedení UK v diskusích s představiteli státu o tvorbě koncepce vztahu stát - vysoké školy.

Pro vypracování zpráv o jednotlivých fakultách bylo vytvořeno celkem 7 pracovních skupin. Každá skupina posuzovala stav nejméně dvou příbuzných fakult, s možností eventuálního srovnání. Tak byly posuzovány 2.LF a LF Plzeň, 3.LF a LF Hr. Králové, 1.LF a FaF, MFF a PřF, PedF a FTVS, FF s FSV a PF a konečně tři TF. Složení těchto pracovních skupin bylo takové, že obsahovaly vždy jednoho kompetentního pracovníka fakulty a dále pouze odborníky daných oborů, působících mimo UK. Zařazení fakult, jakož i složení skupin bylo před definitivním jmenováním projednáno vždy s vedením příslušných fakult. Celkově ve skupinách pracovalo 27 % pracovníků ústavů AV, 48 % z jiných vysokých škol a 25 % z jiných institucí . Tyto skupiny obdržely kompletní sebraný materiál týkající se fakult hodnocených skupinou, s možností navrhnout jeho další zpracování. Avšak základem informací byly schůzky pracovních skupin s vedením fakult a diskuse s akademickými funkcionáři a vedoucími pracovišť. Do července t.r. vznikly tak zprávy o stavu fakult (až na dvě výjimky), které dostaly k vyjádření vedení příslušné fakulty a vedení UK. Nutno zmínit, že přestože pracovní skupiny zvolily v rámci své kompetence různou míru "hloubky" analýzy, představují předložené zprávy jak pro vedení fakult, tak i vedení UK hodnotný materiál pro další strategické rozhodování.

Kromě toho byl získaný materiál v době prázdnin přepracován do vzájemně srovnatelných ukazatelů pro všechny fakulty bez výjimky. Takto přepracovaný soubor indikátorů byl rozeslán k prostudování všem děkanům UK se všemi zprávami pracovních skupin. Nad tímto materiálem se děkani a vedení UK sešli k dvoudennímu zevrubnému jednání.Diskuse byly vedeny v několika tematických okruzích a hlavním rysem těchto širokých rozhovorů byla především věcnost argumentace všech zúčastněných. Všichni se zaměřili na dobře míněný hlavní cíl - vytipování rezerv jednotlivých fakult buďto samotných o sobě, anebo ve srovnání s jinými. Spěje se tak ke konkrétnímu efektivnímu rozhodování při realizaci těch strategických cílů, které byly stanoveny orgány UK již dříve.

Dalším nezanedbatelným výsledkem bude zpráva o UK. Pracovní versi zprávy připraví vedení UK na základě proběhnuvších jednání. Tento návrh zprávy projednají a odsouhlasí nejdříve děkani v rámci kolegií. Takto vypracovaná zpráva bude k disposici AS fakult, vědecké radě a AS UK. Po projednání v těchto orgánech by měla být konečná zpráva začátkem roku 1996 k disposici veřejnosti nejen akademické.

doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,
prorektor UK pro rozvoj


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK