Forum II/2

Artes et musae


Umění map

Výstava s tímto názvem má vyznavačům krásy, sběratelům a také odborníkům připomenout díla starých kartografických mistrů, která nejen obdivujeme, ale také uchováváme pro příští generace. Snahou pořadatelů je ukázat tvorbu především umělecky hodnotnou, i když se tak vědomě dostávali do rozporu se zásadami historické kartografie. Dokladem je Seutterův plán Prahy, který jako mapové dílo nepředstavuje nic výjimečného, avšak dokumentuje určité období vývoje našeho hlavního města. Kromě toho vedutu Prahy v plánu zhotovil známý český grafik a rytec Václav Hollar. Ke zhotovení jiných map a atlasů přispívaly vedle umělců také významné osobnosti vědy, které se věnovaly matematickým řešením, konstrukcím kartografických zobrazení, technologickým postupům přenosů obrazu a sémantickým a syntaktickým otázkám kartografické tvorby. Převážnou většinu výstavních exponátů tvoří mapy a atlasy z 16., 17. a 18. století, signované kartografickými velikány Mercatorem, Orteliem, Hondiem, Blauem, Delislem, Homannem, ale také představitelem našich kartografů Müllerem. Atraktivním exponátem je Cellův nafukovací globus z  roku 1831, pro tuto výstavu speciálně restaurovaný. Spolupořadatelem výstavy je vedle Správy Pražského hradu také Mapová sbírka Univerzity Karlovy. Vznikla na Přírodovědecké fakultě v roce 1920. Záměrem jejího zakladatele, profesora Václava Švambery, bylo vybudovat mapovou sbírku srovnatelnou se sbírkami největších kulturních center světa. Soustředil v ní fondy tehdejšího Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty UK, tři desítky tisíc mapových listů z válečného archivu ve Vídni (připadly Československé republice po rozpadu Rakousko-Uherska) a kartografické archiválie z různých knihoven. Sbírka se stala vědeckým a konzervačním pracovištěm, zaměřeným zejména na české kartografické památky. Profesor Švambera své dílo tak miloval, že poslední vůlí určil, aby jeho popel byl uložen ve zdi sbírkového sálu. Jeho pokračovateli byli profesoři Bedřich Šalamon a zejména Karel Kuchař. Pod jeho redakčním vedením vydala Sbírka v letech 1931 až 1938 dílo Monumenta cartographia Bohemiae - vědecký atlas reprodukcí historických národních map:
Klaudyánovy, Crigingerovy, Aretinovy, Stichovy, Vogtovy a Müllerovy. Spolupracovala na tvorbě Pantoflíčkova Atlasu Republiky československé a podílela se na výstavě světové kartografie v  roce 1935. Vydávala časopis Kartografický přehled a jiné neperiodické kartografické publikace. Od roku 1993 je Sbírka opět v péči Přírodovědecké fakulty UK Praha. Její archivní fondy zahrnují originály a faksimile kartografických výtvorů od 8. století našeho letopočtu až po dnešek.

doc. Ing. Dalibor Moravec, DrSc.Z norimberské dílny J. B. Homanna vyšla mědirytová kolorovaná mapa Johanna Gabriela Doppelmayra (1677 - 1750). Jednotlivá souhvězdí pojednává jako lidské postavy, zvířata nebo jako konkrétní předměty. Vyznačeny jsou obratníky Raka a Kozoroha, světový rovník, dráha zdánlivého slunečního pohybu, ekliptika. Nechybějí ani dráhy komet. Mapové zpracování hvězdného globu je ukázkou krásné výstavy Umění map, kterou můžete až do konce roku vidět v  Tereziánském křídle Starého královského paláce (denně kromě pondělí 10-16 hodin). Na přípravě výstavy se významným dílem podílela Přírodovědecká fakulta UK.

Uvidět 4. rozměr

(sympózium o výtvarné výchově)

Ve dnech 19. až 21. října 1995 uspořádá česká sekce INSEA (Mezinárodní organizace pro výchovu uměním, založená pod patronací UNESCO) ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze ve velké síni kláštera sv. Anežky v Praze a v budově Pedagogické fakulty UK v Celetné ulici sympózium s názvem Uvidět 4. rozměr - výtvarná výchova pro začátek příštího tisíciletí. Účelem sympózia bude prodiskutovat společně s hosty - filozofy, uměleckými teoretiky a historiky i výtvarnými umělci (Miroslav Petříček ml., Tomáš Vlček, Zdeněk Sýkora, Vladimír Kokolia) důsledky proměny současného diskursu pro proměnu výtvarné výchovy s cílem dosáhnout jejího podstatnějšího účinku a s tím souvisejícího společenského rozšíření. Po zahajovacích referátech bude sympózium probíhat ve třech diskusních částech:

Výtvarná výchova pro každého

Hledání způsobu, jak šířeji představit výtvarnou výchovu a získat o ni zájem v kruzích, kam dosud výrazně nezasáhla.

Hlubina smyslů

Vizualita v celku osobnosti

Magické oko

Zkoumání gnozeologických a sociálních aspektů moderních vizuálních mediálních prostředků - reklamy, videa, TV, multimédií pro využití ve výtvarné výchově.
Kontakt: Marie Fulková, katedra výtvarné výchovy PedF UK, Rettigové 4, 116 39 Praha 1
E-mail: Marie.Fulkova@pedf.cuni.cz

CZECH PRESS PHOTO - letos poprvé

Po úspěchu světové výstavy WORLD PRESS PHOTO, pořádané už šest let v Praze pod záštitou pražského primátora a ministra kultury ČR, vzniká právě v těchto dnech česká obdoba této soutěže a výstavy pod názvem CZECH PRESS PHOTO.

Soutěž vzniká jednak z touhy prezentovat kvality našich fotografů a konfrontovat je s kvalitou zahraničních kolegů, jednak z vnitřní potřeby našich lidí ukázat svět nejen v dramatech katastrof a násilí, jak převážně činí World Press Photo, ale také ve světle humanity. Cílem výstavy Czech Press Photo je rovněž motivovat naše fotografy v každodenním stereotypu práce k osobním přístupům. A dát jim (i veřejnosti) možnost zveřejňovat i to, co vzdor svým přednostem nenachází z nejrůznějších důvodů v našich médiích uplatnění.

Czech Press Photo 95 jde v časovém závěsu za uvedením výstavy World Press Photo 95 v Praze, konané v Karolinu od 15. září do 8. října 1995. Obě akce se konají pod záštitou pražského primátora a ministra kultury ČR. Obě mají stejné soutěžní kategorie. Czech Press Photo je nadáno zajímavými cenami firem Nikon CS a Konica CS (zboží těchto firem podle vlastního výběru ve výši 200.000 Kč) a grantem primátora.

Czech Press Photo má i zajímavého sponzora - je jím Podnik výpočetní techniky, a. s. "Jsme hrdi na to, že můžeme přispět k realizaci tak závažné akce, jakou je Czech Press Photo", prohlásil Ing. Jiří Fabian, generální ředitel PVT, a. s.

Výstava Czech Press Photo bude zahájena v listopadu v Karolinu.


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK