Forum II/2

Causa


Zákon o ochraně stále aktuální...

Před koncem letního semestru obdržela redakce k zveřejnění usnesení k projednávání zákona o ochraně veřejného zdraví. Na dotaz redakce, zda se něco nezměnilo do konce září, zazněla negativní odpověď. Na žádost podepsaných otiskujeme usnesení v plném znění.

Níže podepsaní přednostové ústavů hygieny, epidemiologie a kateder preventivního lékařství všech lékařských fakult univerzit České republiky, znepokojeni letitými průtahy v projednávání návrhu Zákona o ochraně veřejného zdraví, přijali dne 31. 5. 1995 následující stanovisko:

  1. Lékařské fakulty a zástupci oborů preventivní medicíny s politováním konstatují, že nebyli přizváni k tvorbě zásad tohoto zákona.
  2. Poslední paragrafované znění návrhu zmíněného zákona v podstatě odpovídá poslání tohoto zákona. Za podstatné pokládáme jeho přijetí v navrhovaném termínu, neboť dosavadní právní úprava neodpovídá dnešním legislativním principům a stává se překážkou efektivní ochrany zdraví.
  3. V současné době je v hygienické službě dostatek kvalifikovaných, zkušených pracovníků. Znepokojuje nás však dohledná budoucnost personálního zajištění příštích zdravotních ústavů. Bakalářská forma vysokoškolského studia se jeví jako potřebná a schůdná cesta odborné přípravy pracovníků budoucích zdravotních ústavů působících v oblasti primární prevence. Doporučujeme, aby byla otevřena možnost navazujícího magisterského studia ve sféře ochrany veřejného zdraví. Jak bakalářské, tak magisterské studium, včetně zajištění postgraduálního vzdělávání příslušných pracovníků, pokládáme pro lékařské fakulty za úkol klíčového významu.
    Obory preventivní medicíny, hygiena, epidemiologie a sociální lékařství mají klíčovou úlohu v kompetentním zajišťování primární prevence při ochraně veřejného zdraví. Rozhodování v zásadních otázkách týkajících se zdraví obyvatelstva musí nepochybně zůstat v rukou kompetentních zdravotnických institucí. V řadě kontrolních, laboratorních a administrativních činností vidíme značný prostor pro uplatnění absolventů výše zmíněného bakalářského a magisterského studia.
  4. Je žádoucí, aby se ekologická problematika stala součástí curricula lékařských fakult. Za vhodnou formu považujeme rozšíření problematiky preventivních lékařských oborů o ekologii člověka, nebo zavedení takto nazvaného povinně volitelného předmětu.
V Hradci Králové 31. 5. 1995
Přednostové ústavů a kateder:
prof. MUDr. Vlastimil Bencko, DrSc. - 1. LF UK Praha
doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc. - 2. LF UK Praha
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. - 3. LF UK Praha
doc. MUDr. Anna Aujezdská, CSc. - LF UK Plzeň
prof. MUDr. Vladimír Srb, DrSc. - LF UK Hradec Králové
doc. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. - LF MU Brno
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. - LF UP Olomouc
Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK