infoforum.CE

Infoforum

[Reflexy]|[Coimbra Group]|[Spolupráce s Univerzitou Bonn]|[SYLFF]|[Ohlédnutí]

Naše Reflexy citují tentokrát krátkou pasáž z přednášky prof. JUDr. Karla Malého, DrSc., rektora Univerzity Karlovy, který na pozvání Nadace Konrada Adenauera a jejího pražského ředitele dr. Reinharda Stutha, hovořil 22. června 1995 v hotelu Forum na téma Evropské univerzity před globálními a technologickými výzvami.

Rektor UK se soustředil na několik dílčích problémů:

 • univerzity v procesu jednoty a diverzifikace světa,
 • univerzity a rozvoj technologií,
 • univerzity a stát,
 • univerzity a vědecký výzkum.
 • Náš úryvek patří druhé části jeho vystoupení:

  "Moderní svět a příští tisíciletí nás staví před řadu nových skutečností a výzev. Jednou z nich je nepochybně revoluce v komunikaci, v informatice, která usnadní a otevře přístup k informacím v celosvětovém měřítku. Informační dálnice se zřejmě stane nejen pojítkem, ale skutečným zrychlením směrem k novému světu diktátu a infiltrace informací do nejintimnějšího soukromí člověka. Avšak informace k čemu? K poznání nepoznaného a vědeckého objevu? Jak s ní naložit, k čemu ji použít, kde a jak se bude pěstovat a vychová to, co nazýváme etickou, morální normou, kde a jak se vychová nová generace k mravnímu imperativu lidství? A stačí jen technika a exaktní vědy samy o sobě dávat inspiraci k vlastnímu rozvoji?

  Zdá se tedy, že rozvoj technologií, ona výzva zdánlivě překračující omezené možnosti humanitních věd, ve skutečnosti vyžaduje spojení vědy s filozofií, humanizaci exaktních věd, zapojení vědy do přímého kontextu celé kultury'.*) Hrozba, které bychom jinak museli v budoucnu čelit, je nepochybně autokratická diktatura popírající demokracii: 'čím techničtější a účelnější bude věda v budoucnosti, tím více bude třeba dbát na kulturní zdraví a vzdělanost, aby byli lidé z podstaty svého myšlení demokratičtí.'**) Jinými slovy - slovy Karla Jasperse - tu příští univerzita musí plnit úkol nejen odmítání, ale následování dobra.

  Dokonce se mi zdá, že čím větší a rychlejší bude pokrok technických věd, čím více se člověk přiblíží své budoucnosti ovlivněné kosmem, tím naléhavější budou ony výzvy morální, kterými se bude muset čelit nebezpečím zneužití invencí lidských mozků. Neboť člověk si spíše uvědomuje, co všechno může, než to, co by neměl ve prospěch své příští existence dělat."

  ___________

  *) J. Fiala: Obnova ideje univerzity. In: Obnova ideje univerzity, Praha 1993, s. 105

  **) tamtéž


  [Reflexy]|[Coimbra Group]|[Spolupráce s Univerzitou Bonn]|[SYLFF]|[Ohlédnutí]

  Coimbra Group

  V posledních zářijových dnech se vrátil ze služební cesty do holandského Leidenu prorektor pro zahraniční styky prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. V červnu tohoto roku byl totiž zvolen do Hvězdného výboru sdružení nejstarších univerzit v Evropě pod názvem Coimbra Group. Tato organizace byla založena v roce 1987 a sdružuje nejstarší evropské univerzity z 15 zemí - Belgie, Dánska, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Itálie, Irska, Holandska, Polska, Portugalska, Španělska, Švédska, a Velké Británie. Stará se o spolupráci mezi jednotlivými akademickými pracovišti, pořádá mezinárodní workshopy a rozsáhlé projekty. Karlova univerzita se stala členem této prestižní organizace v roce 1991. Jméno Coimbra je odvozeno od španělské univerzity, která byla založena papežem Mikulášem IV v roce 1290 a patří mezi nejstarší univerzity na světě.

  Na podzim tohoto roku bude v Praze uspořádána konference o spolupráci univerzit Střední a Východní Evropy. Budeme o ní v časopise Forum podrobně informovat.


  [Reflexy]|[Coimbra Group]|[Spolupráce s Univerzitou Bonn]|[SYLFF]|[Ohlédnutí]

  Univerzita Karlova navázala přímou vědeckou spolupráci s Univerzitou Bonn (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)


  Koncem června (26. 6. 1995) byla v Karolinu rektorem Univerzity Karlovy prof. JUDr. Karlem Malým, DrSc. a rektorem Univerzity Bonn prof. dr. Maxem Huberem slavnostně podepsána Dohoda o spolupráci mezi oběma univerzitami. Jedná se již v pořadí o devatenáctou partnerskou dohodu, kterou uzavřela UK s německou univerzitou.

  Součástí dohody je pracovní program na rok 1996, který zahrnuje konkrétní vědeckou spolupráci v oblasti práva, matematiky, medicíny, teologie, islámu, indologie a bohemistiky. Obě strany se budou snažit o poskytnutí stipendií pro studenty a každoročně by měla být realizována reciproční výměna dvou studentů na letních kurzech - Letním kurzu němčiny v Bonnu a Letní škole slovanských studií na FF UK v Praze.

  Navíc se Univerzita Bonn pokusí zajistit pro UK každoročně jedno až dvě stipendia pro postgraduanty na letní akademii Transatlantik Summer-Academie - TASA v Bonnu a na letním kurzu věnovaném životnímu prostředí ve Výzkumném centru Bonn-Jülich.

  Studenti se mohou hlásit ke stipendijním pobytům na Univerzitě Bonn také prostřednictvím DAAD; přihlášky byly rozeslány na všechny fakulty UK, termín pro jejich odevzdání končí 31. října 1995.

  zahraniční odbor RUK

  Foto pro Forum: Jan Smit


  [Reflexy]|[Coimbra Group]|[Spolupráce s Univerzitou Bonn]|[SYLFF]|[Ohlédnutí]

  SYLFF (Sasakawa Young Leaders Program)

  Dne 13. června 1995 bylo rektorovi UK na slavnostním shromáždění předáno prezidentem Sasakawa Peace Foundation, panem Johei Sasakawou, potvrzení o složení grantu na realizaci SYLFF u Deutsche Bank Singapore. Program byl ustaven na základě grantu Sasakawa Peace Foundation, jeden milion USD je složen jako kapitál, z úroků se budou poskytovat tuzemská i zahraniční stipendia pro studenty magisterského a postgraduálního studia (postupně 4 + 10 ročně). Program by měl umožnit dlouhodobější i krátkodobější studijní pobyty v zahraničí a v rámci tzv. tuzemských stipendií je využitelný pro studentskou výměnu. Je určen pro perspektivní studenty společenských věd zejména z PF, FF, FSV a PedF. Výběr kandidátů bude zahájen v září 1995.

  Třemi schválenými studijními oblastmi se staly: právo a mezinárodní vztahy, ekonomika a tvorba ekonomické politiky, etnické a socioekonomické vztahy.


  [Reflexy]|[Coimbra Group]|[Spolupráce s Univerzitou Bonn]|[SYLFF]|[Ohlédnutí]

  Ohlédnutí

  Finále akademického roku na UK bylo ve znamení přijímacích zkoušek, velebné tóny varhan ukončovaly v Karolinu novým absolventům čas studia. V reprezentačních místnostech Karolina proběhlo mnoho zajímavých přijetí, udělovaly se čestné doktoráty a ocenění. A ni letní čas nebyl na univerzitě časem absolutního klidu. Je to jen time jiného "tanečního pořádku". O některých událostech vám víc řekne naše fotostrana plná ohlédnutí...

  1. Iberoamerická cena 1995

   Na úplném konci akademického roku, 27. června 1995, byla v Karolinu slavnostně předána Iberoamerická cena 1995. Tato cena byla založena velvyslanectvími iberoamerických zemí (tj.Latinské Ameriky, Španělska a Portugalska) v Praze s jediným cílem - podporovat mezi vysokoškolskými studenty České republiky studijní a badatelskou činnost v oblasti kultury, literatury a historie iberoamerických zemí. Cena byla udělena Kateřině Březinové (1. místo), Marku Halbichovi (2. místo) a Janě Chomátové (3. místo), studentům Filozofické fakulty UK. Ceny předával argentinský velvyslanec pan Abel Parentini Posse, doyen sboru velvyslanců iberoamerických zemí, za přítomnosti velvyslanců a vedoucích misí iberoamerických zemí, rektora UK prof. JUDr. Karla Malého, DrSc., prorektora UK prof. PhDr. Jaroslava Vacka, CSc. a dalších významných hostí.
   Redakce časopisu Forum zastihla předávání 3. ceny.


  2. "Navrhuji, aby prof. PhDr. Vladimíru Kašíkovi, DrSc., byla udělena stříbrná pamětní medaile Karlovy univerzity za zásluhy o vědecký, pedagogický a společenský rozkvět a úspěch UK a zvláště její Filozofické fakulty", stálo v návrhu prof. PhDr. Zdeňka Kárníka, vedoucího semináře sociálních dějin Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. Koncem června rektor UK prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. stříbrnou pamětní medaili emeritnímu profesorovi PhDr. Vladimíru Kašíkovi, DrSc., předal. (Na našem snímku prof. Kašík za ocenění děkuje.)


  3. Ivana Pivoňková, Zdeňka Radějová a Jaroslav Raděj, studenti Lékařské fakulty v Plzni, přijali dne 29. června 1995 z rukou rektora UK prof. JUDr. Karla Malého, DrSc., Mimořádnou cenu rektora Univerzity Karlovy za poskytnutí rychlé první pomoci a záchranu života pana Vojtěcha Johánka ze Staňkova. Studenti svým činem projevili mimořádné lidské a charakterové vlastnosti a přispěli k dobrému jménu nejen fakulty, ale i celé Univerzity Karlovy.


  4. Z rodinného alba LŠSS

   Na schodech Rudolfina, několik kroků od Filozofické fakulty, místa konání XXXIX. běhu Letní školy slovanských studií, jsme zastihli téměř dvě stovky mladých lidí ze všech kontinentů světa. Školu tradičně vedl ředitel LŠSS doc. PhDr. Jan Kuklík, CSc. Měsíc pobytu v Praze zahrnoval kvalitní výukový program (diferencované jazykové kurzy, přednáškové cykly jazykovědy, literární vědy a historie, českých dějin a kultury) doplněný o výlety po České republice, filmová představení a koncerty. Ze slavnostního zakončení XXXIX. běhu LŠSS (24. srpna) odcházelo všech 187 studentů z 31 zemí s osvědčením o úspěšném absolvování.


  5. Vzpomínkové shromáždění

   Ve čtvrtek dne 29. června 1995 se ve velké aule historické budovy Karolina konalo slavnostní vzpomínkové shromáždění konané u příležitosti 580. výročí upálení Mistra Jana Husa. Zásadní projev k významu jeho osobnosti přednesl ředitel Historického ústavu AV ČR prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.


  6. Čestný doktorát kardiologovi

   Na snímku je prof. Naranjan S. Dhalla, ředitel Divize kardiovaskulárních věd Výzkumného střediska St. Boniface General Hospital a prezident International Society for Heart Research, při zápisu do pamětní knihy Univerzity Karlovy po slavnostním udělení čestné vědecké hodnosti doktor honoris causa lékařských věd (4. července 1995 ve velké aule Karolina). Profesor Dhalla má velmi úzké vztahy k naší zemi, které se datují od začátku sedmdesátých let. Stýkal se s řadou našich lékařů, především fyziologů, kteří odešli do emigrace do Kanady. Umožnil ve svých pracovních týmech dlouhodobou vědeckou činnost pěti pracovníkům Fyziologického ústavu tehdejší Československé akademie věd v Praze a dalším šesti pracovníkům Výzkumného ústavu kardiovaskulárních chorob SAV v Bratislavě. Mezi hosty jeho ústavu byl opakovaně i prof. B. Ošťádal, DrSc., ředitel Fyziologického ústavu ČAV a člen vědecké rady 2. Lékařské fakulty UK. Bohaté osobní kontakty s odborníky našeho státu přivedly prof. Dhallu opakovaně do naší republiky při kongresech, sympóziích a návštěvách vědeckých ústavů. Jeho návštěvy u nás byly vždy spojeny s bohatou přednáškovou činností a promítly se v poslední době i do knižní publikace.


  7. Zlatá pamětní medaile UK putovala na Tchaj-wan!

   Za nejvýznamnější evropskou návštěvu posledních desetiletí označil tisk červnovou návštěvu předsedy vlády Tchaj-wanu Lien Chana v České republice. Mezi přijetími premiérem vlády a prezidentem republiky zavítal vzácný host na Karlovu univerzitu, kde jej a jeho manželku očekával rektor Univerzity Karlovy prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. V malé aule Karolina pronesl vzácný host projev.

   Rektor Univerzity Karlovy pak předal ministerskému předsedovi panu Lien Chanovi významné ocenění - Zlatou pamětní medaili UK.


  Text a foto Forum: Michaela Vlčková a Michaela Zindelová

  [Reflexy]|[Coimbra Group]|[Spolupráce s Univerzitou Bonn]|[SYLFF]|[Ohlédnutí]

  Seznam rubrik
  Skok na českou domácí stránku UK