Forum II/3

Ad hoc...


Pátým pádem voláme: koleje!

Letošní rok přinesl mimořádné zvýšení zájmu všech sdělovacích prostředků o problematiku ubytování vysokoškolských studentů na kolejích v České republice. To, jaká je situace v této oblasti na Univerzitě Karlově, má značný význam, vždyť našich už téměř 35 000 studentů představuje zhruba 30 % všech vysokoškoláků v celé České republice, a téměř 9000 studentů UK bydlí na koleji.

V této sféře nedošlo oproti minulým letům alespoň na Univerzitě Karlově k zásadním změnám. Je to spíše větší informovanost o chystaném Zákonu o vysokoškolském vzdělávání, počínající reálné uplatňování Zákona o státní sociální podpoře, i postupné nazrávání mnoha dílčích problémů v systému ubytování, které přitahují pozornost studentů i veřejnosti. Jistě také v důsledku zvýšeného zájmu médií a poslanců v tomto zvolna nastupujícím předvolebním období.

Některé z níže uvedených údajů jsou relativně přesné, jiné jen značně přibližné - způsobené celou řadou okolností. Samý začátek října totiž neumožňuje zahrnout údaje o všech přijatých studentech, na některých ze 16 fakult Univerzity Karlovy probíhaly dodatečné přijímací pohovory ještě koncem září. Dále jsme stanovili datum 6. října, kdy lůžka původně přidělená studentům, kteří je neobsadili, se převádějí na další uchazeče. A konečně, poslední říjen je závěrečné datum pro evidenci studentů, kteří by měli být definitivně zapsáni na fakultách. I po tomto datu se budou vyskytovat studenti, kteří studium přeruší, nebo jej zanechají...

Přesýpání

Ubytování na kolejích je neustálý proces, kdy dochází k soustavnému "přesýpání". Ovšem nejvíce intenzívní je právě v průběhu října, s dozníváním na začátku listopadu. Situace na Univerzitě Karlově jistě není taková, aby byli uspokojeni všichni žadatelé, ne ní však natolik kritická jako na některých jiných školách, zvláště na Vysoké škole ekonomické, kde údajně má být kolem 2000 neubytovaných studentů, a kde se koleje přidělují uchazečům s dojezdovou vzdáleností větší než 170 km.

Pro naše studenty na je 14 kolejích Univerzity Karlovy k dispozici 8257 standardních lůžek. Určitá další kapacita je na základě dohody s Vysokou školou chemicko-technologickou na koleji na Jižním městě. V první polovině září bylo na Univerzitě Karlově kolem 1400 žadatelů o kolej, nyní na samém začátku října jich zbývá něco přes 600. Částečně důsledkem už zmíněného procesu "přesýpání", dílem konkrétními opatřeními, které přijalo vedení Univerzity Karlovy a Správa kolejí a menz bylo instalováno navíc něco přes 400 přistýlek (jejich počet je omezen hygienickými předpisy), po dohodě se Správní radou byla využita část neobsazené kapacity manželské koleje (asi 90 lůžek), operativně se využily některé hostinské pokoje (například rezerva 21 lůžek pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), své výsledky přinesla spolupráce s katedrou regionální geografie Přírodovědecké fakulty při zpracování počítačové mapy časové dojezdnosti, která by byla více objektivní než dosavadní kilometrová pásma vzdálenosti od Prahy, vedení UK navázalo vzájemnou spolupráci s Poliklinikou pro vysokoškoláky, jehož lékaři posoudili naléhavost několika desítek zdravotních výjimek, pozastavilo se přidělování lůžek v necelých 100 případech, kdy pošta vrátila ubytovací dekrety z místa trvalého bydliště s údajem "adresát neznámý" do doby ujasnění skutečného trvalého bydliště žadatele, Správa kolejí a menz Univerzity Karlovy se zapojila do počítačového systému pro porovnávání přidělených ubytování studentům, jež byli přijati současně na více než jednu ze 4 vysokých škol - tak bylo zjištěno, že 225 studentů ubytovaných na Univerzitě Karlově současně obdrželo ubytování i na kolejích Vysoké školy chemicko-technologické, Vysoké školy ekonomické, Českého učení technického. Poslední dva body naznačují některé z konkrétních problémů, které komplikují situaci v ubytování studentů především z hlediska oprávněnosti jejich žádostí. Některé z těchto problémů v posledních letech začaly narůstat do rozsahu, kdy jejich důsledky už nejsou zanedbatelné.

Komplikace

Snad hlavním z nich je problém skutečného trvalého bydliště. Růst osobní svobody v posledních letech asi nebyl provázen odpovídajícím růstem morálky, jinak se dá pouze obtížně vysvětlit, proč oproti dřívější době dochází k poměrně četným změnám bydliště st udentů do vzdálenějších oblastí republiky. (Zákon o státní sociální podpoře ani návrh Zákona o vysokoškolském vzdělávání kromě obecné formulace o tom, že uvádění nepravdivých údajů je trestné, neudávají návod, jak případnou nepravdivost prokázat.)

Jednou problémovou oblastí zůstává také malý zájem studentů o spolupráci se svými kolegy ve Správních radách kolejí (obdoba dřívějších Kolejních rad). Zcela běžně se student, který opakovaně žádá o přidělení místa na koleji diví, že takový útvar studentské samosprávy existuje, netuší, kdo je předsedou, že se mohl podílet na jeho volbě a že Správní rada jeho koleje má při přidělování místa poměrně značnou pravomoc. Malý zájem o studentské dění, o možnost využít svého členství v akademické obci, dávat podněty akademickému senátu či studentské komoře Rady vysokých škol a vůbec malá informovanost pak může kontrastovat s individuálním pragmatismem přímo humorně.

Již několik let se na nejrůznějších úrovních diskutuje problém převedení státních dotací na přímý příspěvek do rukou studentů. Z původních idealistických nadějí některých studentských stoupenců "peněz na dlaň" se postupně ukazuje, že by mohlo jít nejvýš o několik set korun měsíčně. Když se pan ministr Pilip v těchto dnech na tiskové konferenci zmínil o částce "která se má pohybovat okolo sedmi set korun" (MF Dnes, 3.10.), mělo to vskutku zajímavou odezvu - na Správu KaM se den nato dostavil jeden (zatím?) student se slovy: "Dobrý den, já si jdu pro těch sedm set, a za září jsem ještě nedostal."

Mezi podobné snahy v několika případech patří i ojedinělé pokusy podnikavců nepoužité lůžko pronajmout (dokumentováno archivovanými inzeráty ze studentských vývěsek i z novin). Tomu mimo jiné má zabránit zmíněný počítačový systém překrývání přidělovaných lůžek 1 studentovi, který studuje v Praze více než na jedné vysoké škole.

Uvedené případy jsou v protikladu s aktivní činností studentských Správních rad kolejí. Ty nejen že posuzují jednotlivé žádosti o ubytování, ale ve spolupráci s vedoucími kolejí, v jejichž kancelářích jsou k dispozici osobní počítače, přímo vedou základní evidenci a na disketách ji předávají do centrální databáze Správě kolejí a menz Univerzity Karlovy. Kvartálně se opakují schůzky (především začátkem letního semestru), kde se sjednocují požadavky na rezervování volných míst pro nadcházející studenty 1. ročníků, určitý počet míst se rezervuje pro jazykové lektory atd.

Student a zákon

Zvláštní kapitolou je problém vyplývající z formulace pojmu student v současném vysokoškolském zákoně. Student zůstává studentem i ony dva roky, které mu zákon dává na složení státních závěrečných zkoušek po tom, co uzavřel poslední ročník studia běžnými zkouškami a zápočty a odevzdal index (!). To komplikuje možnost vypovědět z koleje studenty (zvláště zahraniční), kteří se rozhodnou využít tyto dva roky po svém, a nikoli jen přípravou na státní závěrečné zkoušky. Téměř výlučně jde o určité zahraniční studenty, kteří se ani nechtějí navrátit do země, která je k nám vyslala na základě dnes už často ukončených mezivládních dohod, a tedy přestali pobírat stipendium. Tvrdí, že nemají na cestovné, a způsob jejich obživy nemusí být vždy po celé dva roky legální. Na ubytování na koleji není sice právní nárok, ale vzhledem k tomu, že z formálního hlediska nedošlo u takového studenta ke změně statutu, bývá obtížné jej z koleje vystěhovat - zvláště přes intervence zastupitelských orgánů. Pokud tento problém nebude řešen Zákonem o vysokoškolském vzdělávání, bude jej třeba nejspíše upravit ve statutu Univerzity Karlovy.

Některé potíže vyvolává i rozložení přijímacích zkoušek pro zahraniční studenty a doktorandy a ne zcela přesné dodržování rozhodujících důležitých termínů ze strany jednotlivých fakult. Může se pak stát neřešitelným problémem, když fakulta žádá důstojné ubytování pro zahraničního studenta, který byl přijat v kritickém období začátkem října a jeho místo na koleji nebylo objednáno. Doktorandi, jež mají plná práva řádných studentů jsou ubytováváni pokud možno tak, abych měli poněkud lepší podmínky.

Jak bylo naznačeno v úvodu, ještě nějaký čas nebudou k dispozici definitivní údaje o počtech studentů. Přesto je možné předběžně hodnotit situaci ubytování na kolejích Univerzity Karlovy jako nijak mimořádnou. Tomu nasvědčuje mimo jiné i jen mírný, asi 10%, nárůst počtu studentů přijatých do prvních ročníků oproti předchozímu roku. Pokles neubytovaných z 1400 na cca 660 od září do října odpovídá průběhu z minulých let a dá se předpokládat, že koncem října poklesne opět pod 200. Jedná se pak většinou o stude nty, kteří si přejí být ubytováni jen na určité koleji a jiné odmítají. Určitou "zkouškou pravdy" je i to, zda je student ochoten akceptovat dojíždění na Kolej Houšťka v Brandýse nad Labem, kde i v nejkritičtějším období je vždy několik míst volných.

Materiální řešení problematiky kolejí může přinést jen výrazné finanční pokrytí na rekonstrukci a renovaci objektů, které jsou někde na hranici havarijního stavu. To snižuje počet použitelných lůžek a v několika případech i celých pokojů. Obecné řešení se očekává od legislativy, zvláště Zákona o vysokoškolském vzdělávání a jeho provázanosti na Zákon o státní sociální podpoře. V tomto ohledu bude asi třeba dalšího dopracování prvního z nich, v jehož návrhu se zatím celá problematika odsouvá do podoby pouhé " vyhlášky o stipendiích". Tou by pak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zákon vlastně měly jen doplnit, přičemž zatím panuje nejasnost o důležitých souvisejících otázkách - jakými jsou zvláště školné a studentské půjčky.

Sociální péče o studenty se stane v blízké budoucnosti jedním z klíčových aspektů každé univerzity. Vedle jejich jednotlivých složek, mezi něž náleží péče o zdravotně postižené studenty, nabídka pracovních možností pro absolventy, organizace půjček, ale i podmínky pro rekreační tělovýchovu, sport a zdravý způsob života, jsou to především studijní a základní životní podmínky studentů, bez nichž není možné vytvoření celkového společenského a kulturního klimatu univerzity.

prof. PhDr. Petr Blahuš, DrSc.,
prorektor UK pro studijní záležitosti

Foto Forum: Michaela Zindelová


Vysokoškolského studenta nečeká na startu studia jen slavnostní imatrikulace v Karolinu, ale také nejedna starost - mezi ty často skloňované patří také ubytování...


Poznámka redakce:

Letos na podzim slaví půlstoleté jubileum hned dvě fakulty Univerzity Karlovy, LF UK v Hradci Králové oslavila půlstoletí v říjnu a v těchto dnech vrcholí přípravy na oslavy padesátého výročí vzniku Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni (od 9. do 11. listopadu 1995). Jak prohlásil jeden z gratulantů v Hradci Králové, padesátka je známka zrání i mladosti. Adresujeme tedy stejně pěkné přání do jubilující Plzně - a o plzeňské fakultě bude řeč téměř ve všech rubrikách tohoto čísla časopisu Forum...


Na snímku je pamětní medaile Lékařské fakulty UK v Plzni


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK