Forum II/3

Anketa


Prestiž je když...

"Prestiž vysoké školy patří mezi největší aktiva, zejména pro získávání pregraduálních studentů, dále různých grantů, odměn a podobně. Zejména mezi nevysokoškolskou populací je prestiž vysoké školy univerzálním parametrem umožňujícím jednotlivé školy porovnat, preferovat nebo naopak zavrhovat..."

Agentura FACTUM NON FABULA provedla v listopadu 1994 průzkum veřejného mínění na téma prestiž Univerzity Karlovy u obyvatel České republiky. Průzkum byl realizován technikou standardizovaného řízeného interview s reprezentativním souborem 1076 občanů starších 18 let vybraných kvótním způsobem. Ze závěrečné zprávy, vypracované doc. Ing. Václavem Urbánkem, CSc., z Centra pro studium vysokého školství, jsme pro vás vybrali některé zajímavé výsledky.

Například pro srovnání se světovými univerzitami byla zvolena otázka:

Která univerzita dává podle vás absolventům největší perspektivy?

Volba občanů bez rozlišení jejich sociodemografických charakteristik vypovídá o poměrně vysokém mínění o uplatnění absolventů UK - z nabídnutých možností ji předčila pouze Oxfordská univerzita (Sorbonna a Cambridge zůstaly v resumé hodně pozadu). Tabulky vypovídají i o tom, že vysokoškoláci se ke svým perspektivám ve srovnání se světovými vysokými učeními staví poněkud realističtěji a zařazují UK sice až za Cambridge a Sorbonnu - ale stále ještě před Yale a další známé vysoké školy.

V domácím prostředí nemá UK zjevně žádnou vážnou konkurenci. U mladší populace mírně oslabuje dominantní postavení Univerzity Karlovy příklon k Vysoké škole ekonomické, zatímco u technicky zaměřené části starších lidí je to preference ČVUT.

Pro instituci, jakou je nejstarší vysoké učení v zemi, je jistě velmi podstatné zjištění, zda je považována za středisko národní vzdělanosti. Údaje z průzkumu vypovídají o tom, že míra zpochybnění tohoto výroku je poměrně velmi nízká, i když poměr odpovědí "rozhodně ano" a "spíše ano" se může stát předmětem polemik. Poměrně vysoké je také zastoupení názorů, které oceňují dobrý zvuk Karlovy univerzity ve světě - součet kladných odpovědí činí 89 procent! Přes celkově pozitivní odezvu se veřejnost poněkud rozpačitěji staví k úrovni profesorů a absolventů. Součet odpovědí "rozhodně ano" a "spíše ano" na výrok:

Karlova univerzita je proslulá úrovní svých profesorů činí 60 % - o vysoké úrovni absolventů UK je přesvědčeno 70 % respondentů.

Závěry: V období, kdy vážnost téměř všech institucí, včetně vzdělávacích, je u veřejnosti z různých důvodů značně zpochybněna, zůstává Univerzita Karlova relativně neotřesitelným bodem národní hrdosti a požívá značně vysokou míru prestiže.

Do značné míry to ovšem znamená, že tato vysoká prestiž je založena na podobných atributech, jako je například vztah ke korunovačním klenotům nebo k Národnímu divadlu. Síla národní hrdosti a úcty k tradicím tak saturuje vztah obyvatel silněji, než argumenty striktně racionální...

Zkrácení závěrečné zprávy průzkumu veřejného mínění: redakce Forum


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK