Forum II/3

Ex libris


Almanach plzeňského jubilanta

" 50 let Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni " je název publikace, kterou vydává plzeňská fakulta k 50. výročí svého založení. V úvodním článku se děkan fakulty prof. Valenta zabývá historií vzniku fakulty a problematikou její současné činnosti. Organizační aktivity, vedoucí k založení fakulty, podrobně popisují doc. Paichl a prof. Slípka. Prof. Vencovský se věnuje historii vývoje psychiatrické kliniky. V dalších článcích hodnotí proděkani pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost fakulty. Doc. Kreuzberg krátce popisuje činnost akademického senátu fakulty. V přehledu jsou uvedeni akademičtí funkcionáři, kteří působili na fakultě od jejího založení. Samostatná kapitola je věnována portrétům významných osobností, které se podílely na budování fakulty a na rozvoji teoretických i klinických oborů. Hlavní náplní publikace je přehled činnosti ústavů a klinik fakulty. Seznam absolventů LF UK v Plzni z let 1985-1994 navazuje na seznam z let 1946-1984, který byl uveřejněn v publikaci "40 let Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni". Závěrečnou kapitolou je seznam osob, které pracovaly na fakultě ke dni 1.4.1995. Publikace je doplněna obrazovou dokumentací.

prof. MUDr. Pavel Sobotka, DrSc.


Kniha o vynikajícím plzeňském lékaři

V letošním roce, kdy slaví Lékařská fakulta UK v Plzni své zlaté jubileum a současně město Plzeň 700 let od svého založení a 50 let od svého osvobození, vydalo nakladatelství Karolinum pro naši fakultu zajímavou publikaci. Jde o knihu Jany Boříkové Sen života a bouře skutečnosti s  podtitulem Vyprávění o Otakaru Kutvirtovi, profesoru Univerzity Karlovy. Autorka v ní představuje velkého plzeňského rodáka, vědce a zakladatele moderní české otorhinolaryngologie a člověka s ryzím charakterem a bohatým uměleckým nadáním. Ve své celé práci snažila stavět fakta vedle sebe tak, jak se jí je podařilo nalézt v písemné pozůstalosti Kutvirtově. Nic uměle nedotvářela a nepřikrašlovala. Dala přednost Kutvirtovu psanému slovu a užila i vzpomínek tak významných osobností jakými byl Jaroslav Kvapil a další.

V nástinu života od narození v  r. 1867 až do smrti v r. 1929 se čtivým způsobem snaží popsat nejen Kutvirtovu dráhu vědeckou, ale přiblížit nám ho i po stránce lidské. O jeho citlivé povaze přináší nezvratné důkazy častou citací jeho básnické tvorby, která řadí Otakara Kutvirta mezi lékaře-básníky.

Po více než stu letech se tak veřejnost může seznámit s literárním odkazem, neznámým i jeho nejbližším spolupracovníkům.

Kniha Jany Boříkové je velmi záslužný autorský počin , který přichází právě včas - v době, kdy se zamýšlíme nad bohatou historií jubilujícího města a jeho Lékařské fakulty a kdy si připomínáme jeho vklad do kulturní historie české a evropské.

prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.


Na našem snímku autor článku (vepředu) spolu s prof. MUDr. Františkem Kotyzou, DrSc. - který stál u zrodu LF v Plzni.
Foto pro Forum: Marek Vaneš

Příjemný anglický počin 1. LF UK

Novým přírůstkem do rodiny propagačních publikací je od počátku školního roku barevná reprezentativní brožura 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (FIRST FAKULTY OF MEDICINE CHARLES UNIVERSITY PRAGUE). Dlouhá léta ignorovaný styk s veřejností, práce s médii a budování image - souhrnně označováno jako public relations - měl podobně jako na jiných fakultách za následek nedostatečnou informovanost veřejnosti a minimální povědomí o fakultě v zahraničí.

Nejstarší lékařská fakulta ve střední Evropě, která je součástí almae matris již od roku 1348, se zde však právem prezentuje jako špičkové vysokoškolské pracoviště srovnatelné svým intelektuálním a produktivním potenciálem s předními evropskými klinickými, akademickými či výzkumnými zařízeními. Bohatá obrazová dokumentace spolu se základními faktografickými údaji představuje všech třiadvacet fakultních ústavů a pracovišť, informuje o různých formách a oborech studia, všímá si vědecké práce na fakultě i zahraničních kontaktů.

Anglická verze publikace slouží nejen k prezentaci zahraničním návštěvám, nebo na kongresech a sympóziích, ale i jako propagační materiál k získávání nových zahraničních studentů. Vždyť právě příjem ze školného od těchto adeptů medicíny je vítanou injekcí do fakultní pokladny.

Při blížícím se 650. výročí Univerzity Karlovy by neměla být investice do podobných propagačních publikací zbytečným nákladem pro žádnou fakultu.

(bar)


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK