Forum II/3

Fakultní fórum


Tři dny trvaly oslavy 50. výročí založení Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové (5.října - 7. října 1995). Od sportovních turnajů přes slavnostní koncert Filharmonie, Den otevřených dveří vybraných pracovišť, vernisáž výstavy, až po shromáždění zaměstnanců fakulty. Centrum pozornosti všech se soustředilo k vyvrcholení oslav - k Slavnostnímu shromáždění k 50. výročí založení konaném ve velkém sále Aldisu na Eliščině nábřeží v pátek 6. října. Plný sál přivítal v zahájení prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., prorektor UK pro vědu a výzkum, který pro služební zaneprázdnění zastupoval rektora UK, prof. Karla Malého. Ten k půlstoletému jubileu ve svém osobním dopise vyslovil hrdost na to, že LF UK v Hradci Králové patří do svazku univerzity. Vedoucí kanceláře prezidenta republiky ČR, Luboš Dobrovský, přečetl přítomným dopis Václava Havla. V závěru svého poselství vyzvedá prezident ČR jako jednu z nutných priorit činnosti LF UK v Hradci Králové "výchovu spolehlivých a moudrých nástupců".

Půlstoleté jubileu LF UK v Hradci Králové je věkem "mládí i zralosti", jak vzletně o kulatém výročí hovoří další z mnoha oslavných gratulací. Je ovšem jisté, že se Lékařské fakultě UK v Hradci Králové "podařilo v historicky krátké době stát špičkovou institucí..."


Oslavy se stoprocentně vydařily a největší aplaus právem získal ve velkém sále Aldis projev emeritního profesora LF UK v Hradci Králové MUDr. Antonína Fingerlanda, Dr.Sc., (rok narození 1900!), který stál u zrodu fakulty před padesáti lety - a slouží hradecké medicíně nepřetržitě plných 66 let. Ve stoje přítomní v sále aplaudovali i promluvě prof. Fingerlanda po udělení Zlaté pamětní medaile UK (na našem snímku).

Text a foto Forum: Michaela Zindelová


SEMT'95

Ve dnech 28. srpna až 1. září 1995 pořádala Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze již třetí mezinárodní konferenci zaměřenou na vyučování matematice pro věk 6 až 11 let a na přípravu učitelů pro tento věk. Po odborné i organizační stránce byla konference zajištěna pracovníky katedry matematice dětí ve věku 6 až 11 let a didaktiky matematiky. Logo konference SEMT je zkratkou názvu International Symposium on Elementary Maths Teaching. První SEMT se konal v roce 1991, druhý v roce 1993. Na konferenci SEMT '95 bylo zaregistrováno 63 účastníků z 18 zemí: Austrálie, České republiky, Dánska, Itálie, Kanady, Kuvajtu, Litvy, Německa, Norska, Nového Zélandu, Polska , Portugalska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Švýcarska, USA a Velké Británie. Jednacím jazykem konference SEMT '91 byly angličtina a francouzština - od SEMT '93 probíhají všechna oficiální jednání pouze v angličtině.

Programový výbor konference SEMT'95 pracoval ve složení: L. Cannizzaro (Itálie), C. Gaulin (Kanada), B. Janvier (Kanada), G.Littler (Velká Británie), M.Hejný, M. Kaslová, M.Koman, J. Novotná (Česká republika). Organizační výbor tvořili pracovníci katedry matematiky a didaktiky matematiky PedF UK. Na hladkém průběhu konference měli podíl také studenti z PedF UK , MFF UK a FF UK.

Hlavními tématy SEMT'95 byla geometrie a řešení slovních úloh. Vědecký program konference zahrnoval čtyři plenární zasedání se šesti hlavními přednáškami a osm zasedání v sekcích . Ve sborníku konference, který byl účastníkům předán již při prezentaci , je celkem šedesát příspěvků, z toho šest prací je studentských. Na katedře matematiky a didaktiky matematiky PedF UK jsou k dispozici videozáznamy i zvukové záznamy všech hlavních přednášek. Je zde také možno zakoupit několik zbylých výtisků sborníku z konference.

Při hodnocení konference účastníci konstatovali , že program se zabýval aktuálními otázkami a přinesl účastníkům mnoho podnětů pro výzkum i pedagogickou činnost. Diskuse dala také podněty pro novou mezinárodní spolupráci.

Konference SEMT'97, která se bude konat v srpnu 1997 opět v Praze, bude zaměřena na problematiku vyhodnocování a diagnostiky žáků, učitelů, učebních technologií, kurikula a učebních textů v oboru matematika pro věk 6 až 11 let.

Jarmila Novotná,
KMDM PedF UK


Kurz Public Administration

Po více než dvou letech příprav byl 26. září 1995 na PedF UK zahájen dvousemestrový postgraduální kurz Public Administration. Jedná se o společný projekt Pedagogické fakulty s Manažerskou školou Vysoké školy ekonomické sv. Aloise (Management School EHSAL) v Bruselu. Projekt se realizuje pod záštitou vlámské vlády a v rámci spolupráce se zeměmi střední a východní Evropy.Jeho cílem projektu je přispět k urychlenému zlepšení manažerských vědomostí a dovedností pracovníků veřejné správy, ředitelů školských úřadů, kteří představují po MŠMT nejvýznamnější článek správy ve školství. Slavnostního zahájení kurzu se zúčastnilo mnoho významných osobností - velvyslanec Belgického království v ČR M. Dooms, ředitel Management School EHSAL A. Chiau, koordinátorka projektu v Bruselu I. Vandenbulcke, dr. V. Kříž, ředitel správy regionálního školství MŠMT ČR, prof. Z. Helus, děkan PedF UK a doc. J. Jarník, proděkan PedF UK, zabývající se zahraničními styky.

(švec)


Program vzdělávání seniorů

Na základě úspěšného průběhu minulého běhu, nazvaného "Zdraví a tělesná aktivita", se Fakulta tělesné výchovy a sportu UK rozhodla pokračovat ve vzdělávacím programu Univerzity 3. věku.

Podmínkou přijetí ke studiu bylo dosažení důchodového věku, ukončené středoškolské vzdělání a dobrý zdravotní stav, který byl vyžadován v souvislosti s určitými fyzickými nároky při praktické výuce. Ke studiu na FTVS UK se přihlásilo celkem 61 zájemců.

Tématicky je toto čtyřsemestrové studium zaměřené na "Kvalitu života a pohybovou aktivitu ve vyšším věku". Jeho posluchači se během studia teoreticky (přednáškovou a seminární formou) seznámí s anatomicko-fyziologickými základy důležitých systémů, s dietologií, životosprávou a s psychologickými a hygienickými problémy svého věkového období. Budou mít možnost si prakticky prověřit tělesnou zdatnost, schopnost poskytování první pomoci, naučí se využívat některé regenerační procedury jako např. masáž, automasáž apod. Praktická výuka bude zahrnovat i několik bloků zdravotní tělesné výchovy, včetně různých forem pro tento věk vhodných aktivit jako je tanec, plavání a turistika.

Cílem tohoto studia je, vedle jiných potřebných informací, seznámení posluchačů se smysluplným vyplněním volného času přiměřenými tělovýchovnými aktivitami. Získané poznatky by měly vést jak k vlastní aktivizaci tělesných a psychických schopností, tak i k případnému předávání nabytých znalostí a zkušeností organizováním tělovýchovných aktivit mezi staršími osobami.

Výuka bude probíhat pravidelně každou středu od 14.00 - 17.30 převážně v areálu Fakulty tělesné výchovy a sportu, Martího 31, Praha 6 - Veleslavín. Garantem tohoto typu studia je MUDr. Kvapilík z katedry Zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství. Věříme, že i tento běh bude mít stejně nadšené posluchače jako je měl v minulosti.

doc.MUDr.S.Bartůňková, CSc.,
proděkanka FTVS UK


Ze slavnostní imatrikulace seniorů

Foto pro Forum: Filip Láb

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Den otevřených dveří
6. listopad 1995 (pondělí)

Co chystáme dopoledne?

6. 11. v dopoledním hodinách (od 8.00 do cca 12.00) bude v prostorách Národního domu na Vinohradech (nám. Míru 2) připraven program, v jehož rámci se uskuteční přednášky, bude fungovat informační centrum, proděkan pro studijní záležitosti odpoví na dotazy týkající se studia na naší fakultě a návštěvníci si budou moci vyzvednout či zakoupit informační publikace. Další dotazy je připraveno i v jiné dny zodpovědět studijní oddělení děkanátu na telefonním čísle 02/2191 1263.

Co následuje odpoledne?

Ve většině budov fakulty proběhne také odpolední program (zhruba od 13.00 do 16.00 hodin) - exkurze anebo volný přístup na pracoviště a do počítačových laboratoří, přednášky, besedy, podávání informací o studiu jednotlivých studijních směrů a specializací, ukázky fyzikálních pokusů, ukázky. Ve využití počítačů ve výuce a další akce na řadě kateder a ústavů fakulty.

V budovách Ke Karlovu 3 a 5 bude program zaměřen na obory fyzika a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (matematika, fyzika, informatika, deskriptivní geometrie),program zaměřený na fyziku bude probíhat také v Tróji (V Holešovičkách 2), v budově na Malostranském náměstí 25 bude probíhat program orientovaný na matematiku a informatiku.

Korespondenční semináře a letní tábory

Také letos organizujeme Matematický korespondenční seminář (15. ročník), Fyzikální korespondenční seminář (9. ročník) a Korespondenční seminář z programování (8. ročník) pro středoškoláky. Korespondenční soutěže jsou vhodnou přípravou pro předmětové olympiády a mohou řešitelům pomoci při začátcích studia na vysoké škole (náročnost úloh v našich seminářích je obvykle vyšší než náročnost přijímacích zkoušek na VŠ). Proto mají své místo i na Dni otevřených dveří. O letošních letních prázdninách jsme pořádali také tři matematicko-fyzikální tábory a v této nabídce budeme pokračovat i v příštím roce. Řešení netradičních fyzikálních a matematických problémů netradičními způsoby (s použitím počítačů i bez nich) - to je hlavní náplň těchto akcí.

Zajímavosti z rozvoje fyziky, matematiky a informatiky

Informace o zajímavostech a novinkách v našich oborech budou tvořit páteř velké části programu. Přitom fyzika, matematika, informatika a vlastně všechny obory vědy i humanitní discipliny se stávají ve svém rozvoji závislé na síťových počítačových službách. Proto chceme těm zájemcům, kteří s jejich používáním nemají žádné zkušenosti předvést jejich možnosti, zejména možnosti získávání informací o vysokých školách a nejrůznějších předmětech zájmů v informačním systému World-Wide Web (WWW). Těm, kteří již tako vé zkušenosti mají, chceme poradit, jak tyto služby používat efektivněji. Všechny pak chceme seznámit s tím, jaké informační služby nabízí nebo bude v brzké budoucnosti nabízet naše fakulta.

Beseda se středoškolskými pedagogy

Součástí programu Dne otevřených dveří bude také besedovat s pedagogy ze středních škol, kde se s nimi chceme poradit o tom, jaké informace z naší strany postrádají oni a jejich studenti, jaké aktuální problémy při výuce předmětů pěstovaných na naší fakultě pociťují, jaké aktivity při popularizaci vědy, podpoře učitelského povolání a výchově středoškolských studentů bychom mohli dělat společně.Momentka Filipa Lába je z letošního již třetího ročníku Běhu Terryho Foxe, nad kterým převzal záštitu rektor Univerzity Karlovy prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. Výtěžek z akce - konala se první říjnový víkend konala v Praze pod heslem Přijďte také, běžíme všichni, každý jak může, nezávodíme - bude použit na výzkum rakoviny.


Jak novely školských zákonů změní život našich škol?

(Kulatý stůl 14. září 1995)

K diskusi o této otázce se sešli zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v čele s náměstkem ministra pro základní a střední školství M.Bartoškem, odborníci z vysokých škol, zástupci učitelů a jejich asociací, pracovníci ČMOS a další.

S úvodním slovem vystoupil M.Bartošek, který přiblížil motivy vzniku novel (tj. školského zákona a zákona o státní správě a samosprávě ve školství) a zároveň uvedl nejvýznamnější změny, které jsou novelami umožněny: plnění povinné školní docházky na základní škole, prodloužení 1. stupně základní školy na pět let, nové stanoven délky studia na gymnáziu (čtyřleté, šestileté a osmileté), vymezení studia na středních školách maximálně na čtyři roky. Ruší se pomaturitní studium a jako jediná možnost postsekundárního nevysokoškolského studia jsou zavedeny vyšší odborné školy (dvou a tříleté), které mohou poskytovat vzdělání za částečnou úplatu. Zavádí se nový druh speciální školy - tzv. praktická škola - v délce jeden až tři roky,a to pro absolventy speciálních základních škol nebo pro žáky, kteří sice absolvovali základní školu, ale ukončili ji ročníku nižším, než devátém. Pokud jde o školu jako instituci, její uznání je podmíněno zařazením do sítě škol stanoví se taxativně i dokumentace, kterou jsou školy povinny vést. Upřesňují se rovněž procedurální otázky přijímacího řízení.

Pro povinnou školní docházku se zavádí pojem spádový obvod základní školy, který umožňuje přesněji vymezit povinnosti obcí (podmínky, uhrazování nákladů). Významnou změnou je stanovení povinnosti zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti výroční zprávy o činnosti škol. Podobnou povinnost mají i školské úřady i samotné ministerstvo, které bude výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy předkládat Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky. K posílení samosprávných kompetencí ve školství má napomoci upravený statut okresních školských rad tak, aby se staly akceschopnými orgány. Ten zároveň poskytuje možnost ustavit radu školy jako samosprávný orgán s významnými funkcemi poradenskými a kontrolními. Novela rovněž upravuje kompetence České školní inspekce a odlišuje její kompetence - jednak v oblasti správní (podle zákona o státní kontrole), jednak v oblasti vlastní školské inspekce.

Obě novely vytvářejí podmínky pro demokratizaci školství, pro posílení odpovědnosti žáků a rodičů za studium, zamezení anarchie v systému školství zpřísněním pravidel pro zařazování škol do sítě škol atd. Lze je chápat jako další krok k novému školskému zákonu.

Diskuse, která následovala, se zaměřila na tyto okruhy problémů: na novou situaci, která vzniká pro střední školy s opětovnou povinností absolvovat povinnou školní docházku na základní škole, na zrušení pomaturitního studia a zavedení vyšších odborných škol, dále pak také na změny, které novely přinesou do vnitřního života školy.

Dr. Jana Švecová
Středisko vzdělávací politiky


Na naší fotografii zářijový předsednický kulatý stůl: (zleva: prof. Dr. Zdeněk Helus, DrSc., děkan PedF UK, prof. Dr. Jiří Kotásek, zástupce ředitele Střediska vzdělávací politiky PedF UK, Dr. Jaroslav Kalous, ředitel Ústavu rozvoje školství PedF UK a Dr. Miroslav Bartošek, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy (pro základní a střední školství).

Foto Forum: Michaela Zindelová

Cerge oznamuje

V tomto akademickém roce organizuje CERGE UK ve spolupráci s Národohospodářským ústavem AV ČR sérii veřejných diskusí, věnovaných problémům vstupu ČR do Evropské unie. První veřejná diskuse, kterou moderoval předseda ČSÚ Ing. Edvard Outrata za účasti odborníků z Maďarska, Holandska a Francie, se uskutečnila ve čtvrtek 5. 10. 1995. Diskuse byla věnována otázkám budování profesionální veřejné správy.

Další ze série diskusí se uskuteční 7. prosince 1995 (téma: Harmonizace legislativy), 29. února 1996 (téma: Společná agrární politika) a 26. dubna 1996 (téma: Financování strukturálních změn).


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK