Forum II/4 - Anketa

Anketa

Proč vlastně lidé sportují?

V grantovém úkolu MŠMT ČR provedla výzkumná agentura AMASIA, spol. s r. o., empirické sociologické šetření vybraného souboru dospělé populace ČR, které bylo zaměřeno na zjištění postojů a názorů obyvatelstva na tělesnou výchovu a sport.

Výzkum měl za cíl zjistit:

Výsledky tohoto šetření vydala nyní tiskem Fakulta tělesné výchovy a sportu UK pro potřeby MŠMT ČR.

V šetření se objevily otázky typu:

Neméně potřebné je vědět, co lidé soudí o podmínkách k provozování těchto významných aktivit, nakolik jsou ochotni podílet se na jejich optimalizaci, co očekávají od státních a místních orgánů, jaký je jejich názor na činnost sportovních organizací, na výchovný vliv škol v této oblasti apod. Na podobné otázky se v mezích svých možností snaží odpovědět uvedený empirický sociologický výzkum.

Dotazování reprezentativního souboru obyvatel bylo provedeno v druhé polovině září 1994. Respondenti byli vybráni podle principů kvótního statistického výběru, výzkumné rozhovory provedli nezávislí tazatelé tazatelské sítě agentury AMASIA. Po kontrole bylo do zpracování zahrnuto celkem 1828 dotazníků.

Výsledky empirického šetření a zejména pak jejich obsáhlejší analýza opětovně potvrdily, že stále mnohostrannější přítomnost tělesné výchovy a sportu v sociální realitě dvacátého století se projevuje jako něco nesporného a lidmi dokonce vnímaného jako naprostá samozřejmost. Jestliže je tato sféra společenského dění zafixována v obecném povědomí široké veřejnosti a dá se tedy označit za součást obecně akceptovaných hodnot společenského a individuálního života, je také nezbytné jí věnovat všestrannou pozornost.

Poznávání něčeho tak závažného a přitom složitého, jako je postavení a úloha sportu a tělesné výchovy v současné měnící se společnosti, zajisté provedeným sociologickým výzkumem nekončí. Jde o poznání faktické úlohy tělesné výchovy a sportu v životě celé společnosti i jednotlivce. Účast na ní je - bezprostředně vzato - jistě záležitostí především individuální, uskutečňuje se nepochybně v sociálním kontextu. Proto by bylo zcela nesprávné pohlížet na oblast sportu a tělesné výchovy jako na něco pouze privátního, co se týká jen zainteresovaného jedince, a co tedy leží mimo zorné pole specializovaných institucí, samosprávných orgánů a konec konců moderního demokratického státu a jeho správy. To považujeme za nejpodstatnější závěr, který ze sociologického výzkumu vyplývá a který určitě není jenom jeho výsledkem.

Nepřejeme si nic jiného, než aby obecný názor, který z výzkumu vyplývá, pronikl do povědomí celé akademické obce Univerzity Karlovy.

doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.,
děkan FTVS UK


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK