Forum II/4 - Studentské forum

Studentské forum

Hlávkovy ceny potřetí

O udělování Ceny Josefa Hlávky rozhodlo Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových před třemi lety. V roce 1993 ji získalo 39 kandidátů, o rok později 40. Letos bylo ze všech pražských vysokých škol vybráno opět 39 kandidátů - studentů a absolventů, kteří během studia dosahovali mimořádných výsledků. Univerzita Karlova jich navrhla dvanáct. Cena Josefa Hlávky je spojena s finanční odměnou 20 000 Kč - její držitelé ji využívají k financování dalšího studia či k úhradě nákladů na zahraniční cesty.

Cenu Josefa Hlávky převezmou navržení laureáti 16. listopadu: se jejich jmény a stručnou charakteristikou práce vás seznámíme nyní. V některém z dalších čísel časopisu Forum najdete informaci o vlastním průběhu slavnostního aktu.

Pedagogická fakulta UK

Mgr. Romana Peterová

Navržená absolventka se orientuje na vytváření pojmů u sluchově postižených dětí a v souvislosti s tím si osvojuje psychologii mentální reprezentace. V kognitivní psychologii patří toto téma k nejobtížnějším. Zájmem o výchovu sluchově postižených chce otevřít cesty k vzájemnému obohacení slyšících a neslyšících. Svou pedagogickou přípravu rozšířila také o specializované studium výtvarné výchovy.

Mgr. Zdeňka Kavková

Zabývá se dosud nezpracovanými českými slangy - kulturistickým a motoristickým. Diplomová práce přinesla cenná zjištění o stavu současné slovní zásoby v uvedených oborech a její hodnota je i v zaměření na potřeby současné praxe. Autorka prokázala hluboký zájem o český jazyk a dokázala se vyrovnat jak s odbornou literaturou, tak i náročným sběrem materiálu.


Fakulta sociálních věd UK

Mgr. Miriam Laššáková

Ve své diplomové práci se navržená absolventka zabývala analýzou a srovnáním politiky zaměstnanosti v České a Slovenské republice od roku 1989. Kvalita a obsažnost práce je zárukou pro širší uplatnění formou dalších publikačních aktivit jak odborných tak popularizačních.

Mgr. Jana Kovaříková

Po celou dobu studia měla mimořádné studijní výsledky a dokončila je - jako jediná - v nejkratším možném termínu. Obhájila diplomovou práci Několik tváří Železné Rudy k aktuálním otázkám česko-německé problematiky. Výzkum k diplomové práci si financovala z  vlastních skromných prostředků.


1. lékařská fakulta UK

MUDr. Jaroslav Živný

K udělení ceny je doporučena jeho studentská vědecká práce A Single 9-Amino Acid Peptide Induces Virus-Specific, CD8+ Human Cytotoxic T Lymphocyte Clones of Heterogeneous Serotype - Specificities, která se zabývá analýzou prezentace virového antigenu a jeh o rozpoznávání cytolytickými CD8+ lymfocyty. Tato část imunologie patří k nejaktuálnějším oblastem s významnými potenciálními následky v oblasti vakcinací a imunoterapie nádorů.


2. lékařská fakulta UK

MUDr. Jan Trnka

Od 4. ročníku se věnoval složité problematice kontraregulačních hormonů u diabetických dětí a osvojil si i programování umělého pankreatu Biostatoru. Studuje postgraduálně a věnuje se především detekci strukturálních chromozomálních aberací u akutních lymfoblastických leukémií. Výsledky jeho práce mají už v současné době klinické využití.


Přírodovědecká fakulta UK

Mgr. Milada Zachlederová

Diplomovou prací se spolupodílela na vědeckovýzkumném řešení grantového projektu Molekulární mechanismy fertilizace u hospodářských zvířat a u člověka. Pozoruhodné výsledky své práce připravuje nyní pro vědeckou publikaci.

Mgr. Filip Uhlík

Od samého počátku studií začal aktivně řešit vědecké problémy a v renomovaných mezinárodních časopisech vyšlo 34 jeho odborných prací. Ačkoli je čerstvým absolventem, nepochybně je možno jej řadit k zralým vědeckým pracovníkům a zcela mimořádným talentům.


Matematicko-fyzikální fakulta UK

Mgr. Stanislav Keprta

Jeho předložená diplomová práce představovala jednu z nejlepších v oboru matematické statistiky, která byla v posledních letech na fakultě obhajována. Na jejím základě byly připraveny dva články, jeden z nich pro přední zahraniční časopis. Od září 1995 pokračuje postgraduálním studiem v Kanadě.

Mgr. Jan Lang

Studium zakončil originální prací o stopách funkcí ze Sobolevových prostorů. V současné době pracuje na aplikacích prostorů funkcí na některé aktuální problémy v parciálních diferenciálních rovnicích (jednoznačné pokračování řešení eliptických rovnic). Je hodnocen jako neobyčejně schopný matematik.


Farmaceutická fakulta UK

Anna Čermáková

Studuje s vynikajícím průměrem, v oboru farmacie se orientuje chemickým směrem. Na katedře anorganické a organické chemie připravuje svou diplomovou práci o látkách, se kterými se počítá jako s akceleranty transdermální aplikace léčiv. Pracovala ve výboru Spolku českých studentů farmacie.


Evangelická teologická fakulta UK

Vlaďka Mrázková

Je doporučena za vzornou edici českého anonymního traktátu Hádání pravdy a milosrdenství - podařilo se jí s největší pravděpodobností objevit dosud neznámý spis Mistra Jana Husa. Badatelům bude zpřístupněn publikací v Listech filologických.

(zd)


Z loňského předávání Cen Josefa Hlávky


Hlávkův lužanský zámek

Foto pro Forum: archiv Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK