Forum II/5 - Fakultní forum

Fakultní forum

Gaudeamus podruhé

Od 18. do 21. října 1995 se v Domě techniky na brněnském Výstavišti konal veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 95.

Vloni se Univerzita Karlova účastnila prvního ročníku, a to prostřednictvím rektorátu UK a několika fakult. Na letošním Gaudeamu se univerzita prezentovala jako celek. Kromě UK zde vystavovalo dalších 29 vysokých škol, jednotlivých fakult, či vyšších odborných škol (zúčastnila se i Univerzita Komenského v Bratislavě). Veletrh zahájil náměstek ministra školství prof. Ing. Emanuel Ondráček, CSc.

Na ploše asi 36 m2 čelili po několik dnů zástupci rektorátu a některých fakult UK náporu tisíců zájemců o informace o studiu na Univerzitě Karlově. Informace mohli studenti - maturanti, ředitelé škol, pedagogičtí poradci, učitelé, zástupci školských a pracovních úřadů získat i na přednáškách, během nichž jednotlivé školy prezentovaly studium na svých fakultách. Pokud se týká UK, ve čtvrtek 19. října vystupovali a na dotazy odpovídali proděkani FF, PedF, MFF, PřF, FTVS a HTF. Zájemcům se dostalo i informací o studiu na FSV a PF.

Představitelé lékařských fakult a FaF UK se setkali se zájemci o studium 20. října.

Podle počtu návštěvníků a usípaných hlasů těch, kteří podávali informace, lze tvrdit, že studium na Univerzitě Karlově je stále v popředí zájmu středoškoláků. Namítá se sice, že Univerzita Karlova nemá zapotřebí hledat studenty, o tom hovoří i těch letošních 36 tisíc podaných přihlášek. Účast zástupců UK na veletrhu ale může prospět a přispět k ovlivňování a směrování zájmu středoškoláků a hlavně k uvádění jejich iluzí a představ na správnou míru. Ještě budou mít čas zvážit a případně změnit rozhodnutí, na kterou školu podají přihlášku.

(Škoda, že veletrh ignorovali zástupci některých fakult, o které je projevován opravdu mimořádný zájem. Informace o studiu na těchto fakultách byly podávány pouze zprostředkovaně.)

Gaudeamus 95 skončil. Již v jeho průběhu se začal připravovat další ročník. Tak - ať žije Gaudeamus 96!

(Ju)


LIBTECH '95

Ve dnech 5. a 6. září 1995 se konala v Hatfieldu ve Velké Británii na půdě University of Hertfordshire již po jedenácté konference LIBTECH '95.

Organizátorem konference a seminářů určených pro knihovníky a informační pracovníky především akademických a vědeckých knihoven byla Library Association, ASLIB, Institute of Information Scientists a další organizace.

Konference byla doplněna rozsáhlou výstavou knihovnické techniky a software, databází on line a produktu na CD ROM. Díky finanční podpoře British Council a UK se konference účastnily pracovnice odboru vědy RUK Mgr. Marie Paráková a PhDr. Hana Urychová.


Slavnostní shromáždění ETF UK

Evangelická teologická fakulta UK se přestěhovala z Jungmannovy ulice do nově adaptované budovy v Černé ulici č. 9, na Novém Městě. Po více než čtyřiceti letech provizorního umístění tak konečně získala odpovídající prostory pro posluchárny, pracovny pedagogů a administrativy a především pro knihovnu.

Pro všechny zájemce o seznámení s novou budovou pořádala ETF UK v pátek 17. listopadu 1995 Den otevřených dveří.

Slavnostní shromáždění k otevření nové budovy s poděkováním investorům a sponzorům celé akce se bude konat v neděli 3. prosince ve 14 hodin, ve velké posluchárně fakulty (Černá 9, I. patro). V pondělí a úterý (4. a 5. 12.) bude v prostorách fakulty uspořádáno symposium na téma Česká teologie na konci 20. století.

Nová adresa: Evangelická teologická fakulta UK, Černá 9, Praha 1 - Nové Město, PSČ 115 55. Tel/fax 24 91 20 66, 24 91 19 57 (v nejbližší době ovšem očekáváme změnu telefonních čísel).

(jh)


Krok správným směrem

V rámci celouniverzitní Iniciativy za zlepšení studijních podmínek pro studenty s těžkým zdravotním postižením se 23. října 1995 konala na RUK porada za účasti členů pracovní skupiny, zástupců fakult a studentů s TZP.

Cílem jednání bylo získat informace o názorech, potřebách a zkušenostech studentů s TZP na fakultách. O získaných poznatcích se diskutovalo a stanovily se další postupy v činnosti iniciativy.

Ze studentů se porady zúčastnili P. Valníčková a Š. Sýkorová (FF), K. Halámková (KTF), J. Koutná (PF), P. Ostatková, Ing. J. Dachovský a J. Karásek (PedF), P. Martínek a Mgr. M. Kovář (FTVS), I. Peták (ETF) a MUDr. M. Bártíková (LF Plzeň).

S politováním musím konstatovat, že porady se zúčastnil pouze malý počet zástupců fakult.

Jednání probíhalo v dobré atmosféře, na které měli podíl zúčastnění studenti. Skutečnost, že se sešli za jedním stolem sluchově, zrakově i tělesně postižení sice poněkud zkomplikovala vzájemnou komunikaci, ale tato okolnost vyvážila získání komplexních informací a respektování specifických potřeb a nároků jednotlivých postižení.

Studenti se představili jako lidé s vyhraněnými a přesně definovanými názory a pevnými životními cíli. Přinesli mnoho cenných podnětů a projevili ochotu spolupracovat.

Obsah jednání lze velmi stručně shrnout do několika okruhů:

 • mezilidské vztahy - mezilidské vztahy a atmosféra na některých fakultách (katedrách) vytváří jednu z překážek úspěšnosti studia
 • informace - byl zdůrazněn význam informací u studentů, pedagogů, ale i na studijních odděleních, u vrátných ap.
 • bariéry - zpřístupnění budov, učeben, menz, WC, dále dostupnost informací (vývěsky) aj.
 • služby - jeví se naléhavá potřeba zorganizovat a poskytovat některé služby, jako průvodcovské, studijní (zapisování přednášek, načítání textů, shánění studijní literatury)
 • poradenství - studijní otázky, sociálněprávní problematika, zaměstnání po absolvování atd.
 • Náměty na další činnost

 • zapojit studenty s TZP (a zájemce o problematiku) do činnosti iniciativy a Informačního a poradenského centra UK
 • vyzvat k diskusním setkáním a založit sdružení studentů a zaměstnanců s TZP
 • uvažovat o spolku absolventů s TZP
 • připravit informační materiály z hlediska jednotlivých postižení a fakult (oborů).
 • Dalšími kroky budou jednání pracovní skupiny a studentů s TZP podle druhů postižení, dále pak jednání na jednotlivých fakultách. Vyzýváme tímto všechny další studenty a kolegy, kteří by se chtěli připojit, o navázání kontaktů.

  doc. Dr. Jaroslav Potměšil
  FTVS UK

  Kontakt:
  doc. Dr. Jaroslav Potměšil,
  FTVS, tel. 337 2090, 337 2011
  nebo Jaroslava Jokešová,
  RUK - odbor pro studium a záležitosti studentů
  tel. 24491 623


  Účastníci porady z řad studentů. Zprava Ing. J. Dachovský, P. Martínek, P. Ostatková a D. Franc

  Foto pro Forum: Michaela Vlčková


  Novinky a zprávy - MFF UK

  Od září 1995 je do sítě škol MŠMT ČR zařazeno všeobecně zaměřené soukromé čtyřleté gymnázium Bernarda Bolzana (V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8), jehož zřizovatelem je Bolzanova nadace při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Od 1. září 1996 budou otevřeny dvě třídy 1. a 2. ročníku.

  Škola bude používat oddělené prostory v budově MFF UK a bude využívat zázemí zřizovatele (speciální posluchárny, laboratoře, knihovny, počítačové učebny, vysokoškolská menza).

  Gymnázium pořádá návštěvní dny ve svých prostorách, z nichž nejbližší se koná v úterý 11. prosince 1995 od 17.00 hodin. Informace lze také obdržet na tel. čísle 85 76 25 70 vždy v pondělí od 16.00 do 17.00 a v pátek od 8.00 do 9.00 hodin.

  Kontakt:
  Mgr. Bílková, ředitelka gymnázia
  tel.: 31 64 024

  V podatelně MFF UK (Ke Karlovu 3, Praha 2) lze zakoupit publikace Studijní programy; Seznam předmětů na MFF UK; Matematika, fyzika a informatika na MFF UK; Sbírka příkladů z M, F a I. Bezplatně je možné vyzvednout Informace o studiu a přijímacím řízení (včetně podmínek pro přijímací zkoušky).


  Den otevřených dveří se konal 6. listopadu 1995 (dopolední program v Národním domě na Vinohradech, odpolední program v budovách fakulty).


  Přihlášky k dennímu, externímu a kombinovanému studiu se podávají do 28. 2. 1995 (přílohou je potvrzení o zaplacení administrativního poplatku Kč 150,-; číslo účtu 38330-021/0100, var. symbol 1, Komerční banka), do poloviny května 1996 budou uchazeči písemně vyrozuměni o podrobnostech přijímacího řízení. Termín přijímacích zkoušek: druhá polovina června.


  Přihlášky k rozšiřujícímu studiu se podávají do 30. 6. 1996 (včetně potvrzení o zaplacení poplatku Kč 150,-), zvláštní přijímací zkouška se nekoná.

  Kontakt:
  MFF UK,
  Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
  nová telefonní čísla:
  2191 1111, 2191 1262, 2191 1263
  Seznam rubrik
  Skok na českou domácí stránku UK