Forum II/5 - Grantová agentura

Grantová agentura

Prorektor Univerzity Karlovy v Praze
vyhlašuje
výběrové řízení na udělení interních grantů
Univerzity Karlovy pro rok 1996
(4.kolo)

 1. Vědecká rada Univerzity Karlovy se na základě doporučení KR UK dne 26.10.1995 usnesla na těchto zásadách grantové politiky UK pro rok 1996:
 2. Na základě rozhodnutí Akademického senátu Univerzity Karlovy budou v souladu s rozpočtem Univerzity Karlovy vyčleněny pro GA UK potřebné finanční prostředky, a to v nejbližším možném termínu - během 1. čtvrtletí 1996.
 3. O udělení interních grantů má právo se ucházet každý pracovník nebo pracovní kolektiv Univerzity Karlovy (tvořený i pracovníky více fakult nebo různých oborů), a to prostřednictvím odpovědného řešitele.
 4. Přesná výše finančních prostředků, které je možno přidělit jako jednotlivý interní grant, není stanovena.
 5. Grantová přihláška na každý projekt nový i pokračující se předkládá
  písemně na formulářích (předepsanou formou)
  ve třech vyhotoveních Grantové agentuře UK, RUK, Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1. (1x pro evidenci GA UK, 2x pro oponentní řízení)
 6. Formuláře grantových přihlášek pro nově podávané projekty i pro další řešení projektů, které pokračují od r. 1994 (2.kolo grantové soutěže) nebo od r. 1995 (3. kolo) jsou žadatelům k dispozici v Grantové agentuře UK a na odděleních vědy jednotlivých fakult UK.
 7. Konečný termín pro podání grantových přihlášek: pro nové projekty 1. prosinec 1995,
  pro pokračující projekty 15. prosinec 1995.
  pro závěrečné zprávy (včetně vyúčtování) 30. prosinec 1995.
 8. Grantové přihlášky s neúplnými údaji nebo jinak formálně nevyhovující, případně předložené po konečném termínu, nebudou moci být do výběrového řízení zahrnuty a budou žadatelům vráceny.
 9. Projekty budou po oponentním řízení vyhodnoceny oborovými radami a Grantovou komisí UK. Schválené projekty budou zveřejněny v příslušných lhůtách dle navrženého harmonogramu (viz příloha).

V Praze dne 27. října 1995

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.,
prorektor pro vědu a výzkum


Vážené a milé řešitelky,
vážení a milí řešitelé,

dovolujeme si oznámit, že Grantová agentura UK Vám předkládá harmonogram úkonů a úkolů, které postihnou ji, oponenty, oborové rady, Grantovou komisi, ale v první řadě a hlavně Vaše projekty přihlášené v GAUK, v období listopad 1995 - květen 1996.

Je třeba mít v paměti, že termíny v harmonogramu uvedené považujeme za maximální a budeme se snažit, aby vše proběhlo podstatně rychleji, bude-li to ovšem možné.

Jsou však věci, které i při dobré vůli a snaze neovlivníme, zejména kázeň oponentů a služby našich pošt.

Velkou neznámou bude i objem práce, která nás čeká. Bude nových řešitelů sto či tisíc? V prosinci Vám to sdělíme. Budeme Vás také v naší pravidelné rubrice informovat o všech eventuálních změnách v harmonogramu a o důvodech těchto změn, čímž samozřejmě nemyslíme diferenci několika málo dnů.

Těšíme se na spolupráci.
Vaše GA UK
Mošnová, Potočná, Šímová


Harmonogram GA UK

Nové a pokračující granty

1995
listopad

do 1. 11.

zasedání Grantové komise UK, novelizace Statutu a dalších norem GA UK (včetně formulářů přihlášek), projednání na VR UK, stanovení priorit pro 4. kolo, realizace závěrů, resp. pozměňovacích návrhů

do 1. 11.

vyhlášení podmínek 4. kola, dopisy fakultám

prosinec

1. 12.

konečný termín pro odevzdání přihlášek (granty nové)

15. 12.

konečný termín pro odevzdání přihlášek (granty pokračující 94 + 95)

do 30. 12.

závěrečné zprávy řešitelů grantů končících v roce 1995

do 30. 12.

zápis, přehledy nově předložených projektů

1996
leden

30. 12. - 10. 1.

zařazení návrhů (s předsedy oborových rad)

1. 1. - 30. 1.

1. zasedání oborových rad, zadání nových projektů, průběžných a závěrečných zpráv k oponentnímu řízení

únor

do 5. 2.

rozeslání návrhů projektů a zpráv oponentům se žádostí o vypracování posudků

březen

do 15. 3.

všechny oponentní posudky zpět GA UK, zpracování, zapsání, roztřídění, přehledy

10. 3. - 30. 3.

2. zasedání oborových rad s vyhodnocením výsledků včetně projektů 94 a 95

duben

do 5. 4.

3. zasedání oborových rad (v případě potřeby), definitivní pořadí projektů

do 15. 4.

zasedání Grantové komise

do 30. 4.

vyhlášení výsledků 4. kola

květen

do 5. 5.

přehledy financí na EO UK, fakulty, oznámení výsledků řešitelům
Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK