Forum II/5 - Historia universitatis

Historia universitatis

Na půdě rektorátu Univerzity Karlovy se schází komise historiků s vedením univerzity nad přípravami 650. výročí založení Univerzity Karlovy. Připadá vám rok 1998 příliš vzdálený? Vzhledem k tomu, že - podle vyhlášení vedení UK - půjde o velmi významnou kulturní událost, a to nejen evropského významu, nastal právě čas program oslav upřesňovat a definovat všechny náležitosti. Na tiskové konferenci k zahájení akademického roku (30. října 1995) dostali novináři první informace o přípravách jubilejního roku Univerzity Karlovy. Posuďte sami, zda by král Karel IV., zakladatel Univerzity Karlovy, mohl být spokojen.

Kresba pro Forum: Miloslav Jágr


Jubilejní rok Univerzity Karlovy - 1998

Vedení Univerzity Karlovy a komise pro přípravu oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy mají sice v řadě otázek o průběhu a náplni jubilejních slavností pevnou představu, definitivní program však bude vypracován a schválen teprve koncem letošního a počátkem příštího roku. I pak bude nutno počítat s určitými korekturami a některými změnami, které si nepochybně vyžádají nepředvídatelné okolnosti.

Pevně je stanoven program vlastních univerzitních slavností, které proběhnou ve dnech 6. - 9. dubna 1998.

6. dubna

 • představitelé akademické obce položí věnec k rakvi zakladatele univerzity, na pietní akt naváže ekumenická mše v chrámu sv. Víta
 • vernisáž výstavy o vývoji a významu UK
 • 7. dubna

 • slavnostní shromáždění akademické obce a hostů ve Vladislavském sále Pražského hradu
 • slavnostní koncert České filharmonie
 • 8. dubna

 • promoce čestných doktorů v Karolinu
 • 9. dubna

 • slavnostní shromáždění akademické obce v Karolinu spojené s udílením pamětních medailí univerzity, provedení vokální skladby Petra Ebena věnované univerzitě
 • Jubilejní rok univerzity pravděpodobně bude zahájen již dříve, na podzim v roce 1997.

  V říjnu až prosinci proběhne výstava současného českého výtvarného umění.

  Dne 17. listopadu dojde setkání rektora se studenty, k odhalení pamětních desek Jana Opletala a Jana Palacha v Karolinu.

  Výstava o vývoji a významu Univerzity Karlovy (v suterénu a přízemí Karolina) potrvá po dobu osmi měsíců, přičemž část věnovaná rozvoji moderní české vědy a současnosti bude variabilní a bude obměňována vždy po dvou měsících.

  V jubilejním roce proběhne v Praze, Hradci Králové a v Plzni řada vědeckých sympózií a konferencí, z nichž některé budou zařazeny mezi oficiální univerzitní akce, jiné budou pořádány jenom v rámci fakult a z jejich rozpočtu. Minulosti bude věnována mezinárodní konference o roli UK ve střední Evropě, pořádaná mezinárodní komisí pro dějiny univerzity. V podstatě všechny ostatní konference budou zaměřeny na problematiku současné vědy.

  FSV UK připravuje mezinárodní konferenci o české společnosti po roce 1989, 2. LF mezinárodní konferenci věnovanou výuce medicíny, PřF mezinárodní vědeckou konferenci o genetice a molekulární biologii kvasinek, MFF konferenci o fyzice hadronů a leptonů v oblasti TeV, PedF konferenci na téma učitel a jeho univerzitní vzdělání na přelomu tisíciletí. Dále se počítá se sympózii o asymptotické statistice, o zahraniční bohemistice, o vrozených srdečních vadách dospělých atd. LF HK pořádá celkem sedm mezinárodních setkání, z nichž jenom jedno bude mít charakter celouniverzitní.

  Připravuje se mezinárodní setkání studentů s přednáškami zahraničních odborníků na společenskovědní témata.

  K jubileu se připravuje rovněž řada publikací, především čtyřsvazkové dějiny univerzity, z nichž první díl je již vytištěn, druhý v tisku a do jubilea budou vydány zbývající dva díly a stručná anglická verze těchto dějin. Vydávány budou ještě další publikace, např. soupis cimélií, diplomatář apod. Vedle toho se připravuje ražba medaile, měla by být vydána pamětní mince a poštovní známka. Koncem roku 1998 bude uspořádáno akademické mistrovství světa v judu. Jubilejní rok bude ukončen vánočním koncertem. S předstihem bude vydán kalendář všech akcí.

  (Stav příprav 650. výročí k 30. 10. 1995)


  Seznam rubrik
  Skok na českou domácí stránku UK