Forum II/5 - Infoforum

Infoforum

V reprezentačních místnostech Karolina přijal 30. října prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., rektor UK, spolu s prorektory UK pana Hanse Zehetmaiera, bavorského ministra vzdělávání, školství, kultury, vědy a umění, místopředsedu vlády a poslance bavorského parlamentu (na našem snímku). Během setkání se hovořilo o spolupráci Univerzity Karlovy s univerzitami v Bavorsku a obě strany se shodly na tom, že současné formy spolupráce by měly pokračovat v konkrétních projektech.

Foto Forum: Michaela Zindelová


Tiskovka plná dotazů

"Univerzita Karlova svým rozměrem přesahuje rámec České republiky a 650. výročí se jistě stane významnou kulturní událostí nejen evropského významu. Tyto dimenze by měly také naše oslavy mít, ale zatím máme před sebou jeden a půl roku tvrdé práce", řekl v úvodní poznámce na tiskové konferenci, která se konala v malé aule Karolina dne 30. října dopoledne u příležitosti zahájení akademického roku, rektor UK prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.

Novináři svými dotazy nezůstali pouze u omílaného tématu školného. Průběh tiskové konference svědčil o širším zájmu o Univerzitu Karlovu. Při odpovědích se ke slovu dostali také zúčastnění prorektoři, na přetřes přišla i problematika vnitřní evaluace UK, prestiže UK, akreditačních komisí, chystané výstavy z restaurovaných uměleckých děl Karolina (bude se na ní prezentovat také unikátní sbírka portrétů rektorů, datovaná od 17. století, která je i výpovědí založila tradici výpovědi o vývoji portrétního umění.

Nápor promocí v létě příštího roku zvládne na čas zpřístupněné Karolinum, podzimní akce však budou probíhat jinde. Bakaláře bude hostit Právnická fakulta UK, čestné promoce a doktoráty se - po dohodě s primátorem hl. města Prahy - budou realizovat v Brožíkově síni Staroměstské radnice, využívat se budou i další prostory - Betlémská kaple, Žofín. Zajímavé byly dotazy novinářů na existenci důstojné studentské reprezentace, či takové, které se týkaly "přijímací turistiky" uchazečů o vysokoškolské studia.

Text a foto Forum: Michaela Zindelová


Premiéra TV odvysílala šot z tiskové konference v den jejího konání odpoledne, na našem snímku rektor UK při přípravě rozhovoru s moderátorkou Karlou Kačerovou.


Plné desetiletí pracuje Simons Foundation, která má za cíl pomáhat projektům "obohacujícím kvalitu života na naší planetě - dnes i v budoucnu". Prezidentka Nadace Dr. Jennifer Allen Simons, vitální zajímavá žena, začala navazovat kontakty mezi svou organizací a Karlovou univerzitou krátce po listopadové revoluci. Prvním krokem se stal podpis smlouvy o spolupráci mezi Simons Foundation, Karlovou Univerzitou, Centrem pro teoretická studia UK a Akademií věd ČR. Paní Jennifer nechyběla samozřejmě ani na otevření nových prostor CTS UK v Jilské ulici (na jaře loňského roku). Koncem října 1995 ji v Karolinu přijal prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc., prorektor pro zahraniční vztahy (na našem snímku zcela vpravo). Spolu s ním se schůzky s Dr. Jennifer Simons zúčastnil doc. Ing. Ivan Havel, ředitel CTS UK.

Foto Forum: Michaela Vlčková


Coimbra Group a Univerzita Karlova

Coimbra Group vznikla na základě iniciativy University Louvain, která vyzvala ke spolupráci tradiční univerzitní učení z celého světa. Cílem snažení Coimbra Group od počátku je ustavení kulturních meziuniverzitních vztahů a definování společných objektů zájmu.

Charta Coimbra Group byla podepsána v září 1987 v Pavii a členy sdružení byly od počátku tyto univerzity z těchto míst: Leuven, Louvain, Aarhus, Caen, Poitiers, Göttingen, Heidelberg, Würzburg. Thessaloniki, Galway, Trinity Dublin, Bologna, Pavia, Siena, Leiden, Coimbra, Granada, Salamanca, Edinburgh a Oxford.

Vytvořená integrační síť začala budovat specifické akademické a kulturní vztahy i moderní kanály umožňující výměnu informací. Prioritami Coimbra Group zůstává realizace a podpora studentských a pedagogických výměn, dosažení bezplatného studia pro každého přijatého studenta a stanovení společných programů rychlé mobility, podpora kulturních a sportovních aktivit i poskytnutí širších možností studentům z neevropských zemí.

Členem řídícího výboru by měl být alespoň jeden zástupce členských univerzit. Do roku 1991 se ke sdružení přidaly univerzity z Barcelony, Bristolu, Gröningenu a Cambridge a v roce 1991 se členy staly univerzity z Budapešti, Jeny, Krakova, Montpellieru (I, II, III), Uppsaly a pražská Univerzita Karlova. V roce 1995 se přidaly další univerzitní místa: Basel, Bergen, Götingen, Graz a Turku/Ăbo. V rámci organizace se velmi aktivně rozvíjí projekt Erasmus a je naděje, že by se do programu mohly zapojit také členské země - zvláštní zájem věnuje Erasmus inovaci vzdělávacích systémů (program Humanities), Alfa se pak zaměřuje na Latinskou Ameriku. Pro nás se tak vytvářejí významné možnosti v rámci rozvíjení systému transferu klasifikačních kreditů v rámci Evropské unie (ECTS). Zajímavým programem Coimbra Group pro nás je také Lectures (návštěvy významných specialistů členských univerzit se specifickými přednáškami). V roce 1995 došlo k události velmi významné pro Univerzitu Karlovu - prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc., prorektor pro zahraniční vztahy, se stal členem řídící komise Coimbra Group.


Informace o programech Evropského společenství

Stručný přehled historie programů Evropského společenství z pohledu vysokoškolského vzdělávání

1952

 • založení ECSC (European Coal and Steel Company - Evropská uhelná a ocelářská společnost)
 • 1958

 • založení EEC (European Economic Community - EHS)
 • založení EAEC (European Atomic Energy Committee - Evropská společnost pro jadernou energii)
 • podpis římských dohod - 6 členů (Francie, Německo, Holandsko, Belgie, Itálie a Lucembursko)
 • programy byly určeny pro praktický výcvik, nikoli pro vzdělávání.
 • 1960

 • vytvořen ESF (Evropský sociální fond) na podporu zaměstnanosti a mobility
 • 1963

 • zahájení společného postupu při uskutečňování praktického výcviku (školící programy)
 • 1957-70

 • vzdělávání nebylo předmětem jednání a řešení bylo ponecháno na národní úrovni
 • 1971

 • první setkání ministrů školství členských zemí Rady

 • 1972

 • summit EHS "Budoucností EC není jen rozvoj ekonomiky"
 • 1973

 • EHS - 9 členů: připojuje se Dánsko, Irsko a Velká Británie
 • vzdělávání zařazeno pod komisi EHS DG XII spolu s vědou a výzkumem
 • ustavena komise pro vzdělávání; výměna informací
 • 1974

 • Zahájení výzkumné a rozvojové politiky EHS
 • první vzdělávací programy EHS
 • 1979

 • první přímé volby do Evropského parlamentu
 • 1981

 • EHS: 10 členů - připojení Řecka
 • vzdělávání a výchova zařazeny pod komisi EHS DGV spolu se zaměstnaností a sociálními otázkami
 • vzdělávání a výchova jsou nahlíženy jako součást ekonomické strategie
 • 1984

 • slavnostní vyhlášení Evropské unie
 • koncepce "Evropy národů"
 • první rámcový program výzkumu a rozvoje
 • 1985

 • zavedení evropských pasů
 • 1986

 • EHS: 12 členů - připojení Španělska a Portugalska Evropské společenství dosahuje počtu 321 milionů
 • program COMETT - technická výchova
 • 1987

 • zákon o jednotné Evropě
 • program ERASMUS - univerzitní spolupráce
 • druhý rámcový program výzkumu a rozvoje
 • 1989

 • politické změny ve střední a východní Evropě
 • vytvoření Komise pro lidské zdroje, výchovu, vzdělávání a mládež
 • 1990

 • ustavení programu PHARE - pro VŠ vzdělávání TEMPUS
 • program LINGUA
 • třetí rámcový program výzkumu a rozvoje
 • 1987-93

 • vytvoření deseti vzdělávacích a výchovných programů ES
 • 1991

 • Maastrichtská dohoda a vytvoření Evropské unie
 • v rámci TEMPUSU pro bývalý SSSR založen program TACIS
 • 1992

 • program MED-CAMPUS - spolupráce univerzit se státy středozemní oblasti, které nejsou členy EU
 • 1993

 • iniciativa ES-USA v oblasti univerzitní spolupráce
 • 1994

 • čtvrtý rámcový program výzkumu a vývoje
 • ALFA - na podporu spolupráce s univerzitami Jižní Ameriky
 • 1994-95

 • zracionalizování vzdělávacích a výchovných programů EU z 10 na 2: SOCRATES pro vzdělávání, LEONARDO pro výuku a výcvik
 • probíhají jednání o asociačních dohodách s ČR, Polskem, Maďarskem, Bulharskem, Rumunskem a Slovenskem
 • 1995

 • EU: 15 členů - připojení Rakouska, Finska a Švédska
 • ustavena evropská ekonomická oblast (EEA), zahrnující 15 členů EU + Island, Norsko a Švýcarsko
 • při TEMPUS Office v Turíně ustavena Evropská školicí nadace pro střední a východní Evropu
 • vytvořena nová komise EU DGXXIV pro výchovu, vzdělávání a mládež.
 • Zpracovatelky: Ing. Ivana Halašková, Mgr. Jana Klepetářová - OZS RUK

  (V příštím čísle časopisu najdete obecnou charakteristiku stávajících a perspektivních programů EU pro střední a východní Evropu)


  Seznam rubrik
  Skok na českou domácí stránku UK