Forum II/5 - Studentské forum

Studentské forum

Ceny a odměny studentům

"Individuální výkony studentů a intelektuální soutěživost jsou podporovány různými cenami", napsal v úvodníku minulého čísla časopisu Forum prorektor prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc. Vzhledem k tomu, že jeho článek se týkal proměn studia v posledních letech, patřila cenám a odměnám studentů pouze malá část jeho úvahy. Oslovili jsme proto děkany jednotlivých fakult UK a na základě jejich podkladů jsme pro vás připravili přehled cen zřízených pro stimulaci a podporu vědecké práce studentů a jiných mimofakultních aktivit. Rádi otiskneme další upřesňující data nebo novinky v této oblasti na základě Vašich informací.

Cenu rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy může každoročně obdržet jeden absolvent magisterského studia v každém z následujících oborů

Cena rektora může být udělena absolventům magisterského studia, kteří byli výbornými studenty a kteří v průběhu studia dosáhli významných výsledků ve vědecké, výzkumné, odborné nebo umělecké činnosti na fakultě. Je stanovena ve výši minimálně 10 000,- Kč.

Rektor Univerzity Karlovy dále zřizuje Mimořádnou cenu rektora Univerzity Karlovy pro studenty Univerzity Karlovy, kteří

Mimořádná cena rektora je udělována ve výši minimálně 15 000,- Kč.

Bolzanova cena - Cena Čs. spořitelny pro studenty právních, ekonomických, matematických a sociálněvědních oborů v pre- a postgraduálním studiu za objevné práce s tvůrčím obsahem, zpracované uchazečem v průběhu studia. cena je udělována ve výši 10 000,- , resp. 15 000,- Kč.

Evangelická teologická fakulta

Cena děkana pro nejlepší studenty za vynikající studijní výsledky. Výše ceny je pohyblivá.

Filosofická fakulta

Cena Kateřiny Krausové pro studenty Ústavu románských studií za závěrečnou diplomovou práci. Výše ceny je pohyblivá.

Lékařská fakulta UK Hradec Králové

Cena děkana obvykle dvěma nejlepším absolventům za Cena je udělována ve výši 3 000,- Kč.

Lékařská fakulta UK PLzeň

Cena děkana pro nejlepšího absolventa magisterského studia za vynikající studijní výsledky po celou dobu studia. Cena je udělována ve výši 5 000,- Kč. Cena děkana pro nejlepšího absolventa bakalářského studia za vynikající studijní výsledky po celou dobu studia. Cena je udělována ve výši 3 000,- Kč. Cena MUDr. Ivo Soběského pro autora nejlepší studentské vědecké práce (3 ceny ve výši 2 000,-, 3 000,- a 5 000,- Kč) Nadace prof. MUDr. E. Vencovského, DrSc. (Podpůrná nadace pro nemajetné, ale úspěšné studenty.) Podpora se uděluje ve výši 6 000,- až 17 000,- Kč.

Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové

Cenu Galena z Pergamu uděluje gen. ředitel a.s. Galena v Opavě nejlepším absolventům fakulty. Výše ceny je pohyblivá.

1. lékařská fakulta

Cena Jana Opletala (ve spolupráci s Nadací J. E. Purkyně) pro 1 - 3 studenty, kteří prokazují výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení a kteří publikovali samostatně nebo ve spolupráci výsledky své studentské vědecké práce nebo diplomové práce. Cena je udělována ve výši 20 000,- Kč.

3. lékařská fakulta

Cena Margaret M. Bertrandové pro nejlepšího studenta 6. ročníku za studijní průměr do 1,2 po dobu celého studia, či propagace dobrého jména fakulty v oblasti vědy, umění a sportu. Výše ceny je určena výší základního vkladu.

Cena Vesmíru je udělována dvěma studentům z každého ročníku za studijní průměr do 1,8 za předcházející školní rok, za mimostudijní aktivity v pedagogické, vědecké, kulturní a sportovní oblasti. Vybraným studentům fakulta hradí roční předplatné časopisu Vesmír.

Studenti lékařských fakult se mohou dále ucházet o Cenu Nadace Medicom International za nejlepší studentské práce v oboru lékařské a farmaceutické vědy. Cena je udělována ve výši 20 000,- Kč.

Cena Gerani je určená k finančnímu pokrytí nákladů na účast nejlepších studentů na mezinárodní vědecké konferenci (do výše 50 000,- Kč).

Cena Nadace Demokracie a rozvoj za nejlepší práci studentů pre- a postgraduálního studia v oboru

Přírodovědecká fakulta

Cena Rhône - Poulanc za vybrané vědecké studentské práce začínajících doktorandů z oboru chemie. Cena je udělována ve výši 50 000,- Kč.

Matematicko-fyzikální fakulta

Výroční cena Bolzanovy nadace při MFF pro studenty a doktorandy za významné výsledky ve vědecké, odborné a pedagogické činnosti. Cena je udělována do výše 20 000,- Kč.

Právnická fakulta

Cena Leopolda Heyrovského pro studenty a absolventy za mimořádné studijní výsledky, mimořádné výsledky v oblasti vědy, projevení mimořádných lidských a charakterových vlastností v neobvyklých situacích, získání mimořádně vysokého ocenění při provozování uměleckých či kulturních aktivit nebo skvělé sportovní výsledky v mezinárodním měřítku. Cena je udělována ve výši 10 000,- Kč.

Fakulta sociálních věd

Cena Josefa Vavrouška pro studenty a doktorandy za vynikající studentskou vědeckou práci. Cena je udělována ve výši 10 000,- , resp. 15 000,- Kč.

Pedagogická fakulta

Fakultní agon za vynikající a mimořádné kulturní, vědecké, umělecké a sportovní výsledky. Cena je udělována ve výši 500,- až 20 000,- Kč.

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových zřídilo fond nazvaný Podpora vědy, kultury, umění a vzdělanosti. O peněžní dar z fondu mohou požádat studenti v řádném či doktorandském studiu, kteří mají vynikající studijní výsledky. Dále zřizuje fond Cenu Josefa Hlávky, o kterou se mohou ucházet studenti, kteří prokazují výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. Cena je udělována ve výši 20 000,- Kč.Pawlíkovu cenu za rok 1994, kterou uděluje Nadace firmy Janssen - Cilag, získal doc. MUDr. Zdeněk Malý, CSc. z Porodnicko - gynekologické kliniky Masarykovy univerzity v Brně, za studii srovnávající konvenční prostředky zjišťování rakovinotvorných nádorů vaječníku s novou tzv. dopplerovoskou analýzou. Na snímku přebírá doc. Z. Malý (vpravo) blahopřání z rukou člena hodnotitelské komise doc. MUDr. Víta Unzeitiga, CSc. a zástupce sponzora PharmDr. Vladimíra Finslerleho při slavnostním aktu v malé aule Karolina.
(listopad 1995)

Text a foto Forum: Martin Bartůněk


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK