Forum II/6 - Ex libris

Ex libris Karolinum

Dušková L.: Syntax současné angličtiny - Sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru - skriptum
Sbírka textů a příkladů poskytující materiál k syntaktickému rozboru současné angličtiny. Jednotlivé syntaktické jevy jsou hojně ilustrovány příklady tříděnými podle povahy jevu. Anglická gramatická terminologie je uváděna v záhlaví jednotlivých oddílů a v širším rozsahu v připojeném česko-anglickém terminologickém slovníku.
(A5, 119 stran, náklad 500 výtisků, cena cca 60,- Kč)
{ISBN 80-7184-133-1}


Průcha J.: Pedagogický výzkum: Uvedení do teorie a praxe - skriptum
Publikace je určená studentům, doktorandům a pracovníkům v oblasti pedagogiky a sociálních věd. Je zaměřena návodově a prakticky: na konkrétních příkladech objasňuje jednotlivé metody pedagogického výzkumu, jeho přípravu, realizaci a využití výsledků. Práce je po mnoha letech první publikací v dané oblasti u nás, s využitím řady nových poznatků ze zahraniční vědy.
(A5, 169 stran, 16 tabulek, náklad 200 výtisků, cena cca 70,- Kč) {ISBN 80-7184-132-3}


Mukařovský J.: Básnická sémantika. Univerzitní přednášky Praha - Bratislava - vědecká publikace
Studentům a odborné veřejnosti je určen výběr z univerzitních přednášek Jana Mukařovského k básnické sémantice z konce 20. a počátků 30. let. Z autorovy pozůstalosti je vybral a poznámkami opatřil doc. PhDr. M. Procházka. Tři přednáškové cykly jsou uvedeny pod názvy Básnická sémantika, Filozofie jazyka básnického a Filozofie básnické struktury.
(B5, 174 stran, náklad 1000 výtisků, cena 140,- Kč)
{ISBN 80-7066-735-4}


Jesenský J.: Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených - publikace
Publikace představuje originální a ucelený pohled na rehabilitaci zdravotně postižených. Vymezuje postavení jednotlivých složek v systému rehabilitace. Rozpracovává systém sociální rehabilitace, analyzuje základní rysy léčebné a pedagogické rehabilitace, vymezuje vztah speciální pedagogiky a rehabilitace. Přínosem je zpracování problematiky pracovní rehabilitace.
(A5, 148 stran, náklad 1500 výtisků, cena 78,- Kč)
{ISBN 80-7066-941-1}


Rychtecký A., Fialová L.: Didaktika školní tělesné výchovy - skriptum
Učební text je určen posluchačům FTVS UK i studujícím obor tělesná výchova na pedagogických fakultách. Na 187 stránkách textu, 57 obrázcích, 11 tabulkách jsou v ucelené formě nastíněny historický přehled a současné pojetí didaktiky tělesné výchovy, vztahu učitel a žák v procesu vzdělávání, tělesná zdatnost ve školním pojetí, organizace a podmínky vzdělávání a výchovy. Účelovost skript (obsah, proporce dílčích kapitol, didaktická forma) vychází z curricula studijního oboru tělesná výchova na vysokých školách i z aktuálních potřeb pedagogické praxe.
(A4, 187 stran, náklad 300 výtisků, cena 98,- Kč)
{ISBN 80-7184-127-7}


Ibero-Americana Pragensia XXIX/95 - časopis
Tradicí ročenky Ibero-Americana Pragensia je její multidisciplinární obsah a spoluúčast zahraničních autorů, patrná tentokrát hlavně v sekci Články a studie, kde jsou zastoupeny literární, historické, antropologické a etnologické studie. Sekce Materiály a krátké studie je tradičně zaměřena na historické příspěvky. Závěrečná sekce Zprávy a komentáře obsahuje dva zajímavé příspěvky z oblasti iberské filozofie, zprávy o překladatelské konferenci v Madridu, o konferenci z dějin česko-španělských styků v Ostravě a informaci o francouzské výstavě prezentující španělskou námořní přítomnost v Americe. Svazek doplňují čtyři desítky recenzí nejnovějších publikací z oblasti historie, antropologie, literární vědy a lingvistiky.
(B5, stran 453, náklad 700 výtisků, cena zatím neudána)
{ISBN 80-7184-064-5}


Šmahelová H.: Autor a subjekt v díle Boženy Němcové - vědecká publikace
Literatura, věnovaná dílu B. Němcové, je nesmírně rozsáhlá a zdá se, že je téměř nemožné připojit k ní nová zjištění. Práce Hany Šmahelové však tuto představu radikálně vyvrací. Autorka, která se opírá o moderní literární teorii i soudobou filozofii, dokázala zcela nově exponovat již dříve řešené problémy i nastolit nové otázky. V její knize jsou analyzovány mytologizující výklady díla B. Němcové, jsou zde zkoumány otázky interpretace a shody i rozdíly různých žánrů (autenticita a fikce). Závěrem se autorka zabývá světem, který B. Němcová "stvořila", "jistotou řádu" a "nejistotou lásky".
Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK