Forum II/7 - Infoforum

Přátelské vztahy obnoveny

Během oficiálního třídenního pobytu izraelského prezidenta Ezera Weizmanna v České republice (stal se v lednu 1996 vůbec první cestou do Evropy v tomto úřadě) si izraelský státník prohlédl budovu Staroměstské radnice a zapsal se do Zlaté knihy města. Poté mu za účasti prezidenta republiky ČR Václava Havla, primátora hl. města Prahy Jana Koukala, prorektorů UK a rektorů jednotlivých fakult, předal stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy její rektor. Slavnostní předání stříbrné pamětní medaile se stalo "výrazem skutečnosti, že mezi Izraelem a Českou republikou byly obnoveny úzké přátelské vztahy". V plné míře tento fakt podle slov rektora UK platí o "naší univerzitě, v jejímž rámci byly před několika lety znovu založeny hebraisticko-judaistické studie (Jewish Studies), která má dohody s několika izraelskými univerzitami a plně využívá kulturních dohod mezi Izraelem a Českou republikou". V následném děkovném projevu se izraelský prezident zabýval některými okamžiky česko-izraelských a česko-židovských vztahů, mimo jiné i pobytem A. Einsteina v Praze a návštěvou T. G. Masaryka na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě v roce 1927.


Brožíkova síň Staroměstské radnice 11. ledna 1996 odpoledne, začátek slavnostního ceremoniálu: zprava prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., rektor UK, Ezer Weizmann, prezident státu Izrael a prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., prorektor UK.

Foto pro Forum: Jan Smit


Uctění památky

Památku Jana Palacha, studenta Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, uctili 16. ledna 1996 - v den jeho sebeupálení - položením kytic k soše sv. Václava zástupci vedení UK, prorektor prof. Jaroslav Vacek, CSc. a kvestor Ing. Josef Kubíček. Kytici na Václavském náměstí položili též děkan FF UK doc. PhDr. František Vrhel, CSc., proděkanka prof. PhDr. Marie Königová, CSc., proděkan doc. PhDr. Jan Kuklík, CSc. a zástupce studentů Jan Boris Uhlíř.

V sobotu poté (19. ledna 1996) se rektor UK prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. a prorektoři prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. a prof.PhDr. Petr Blahuš, DrSc. zúčastnili vzpomínkového aktu u hrobu Jana Palacha v jeho rodných Všetatech.

(bar)

Foto Forum: Michaela Vlčková


Podpis dohody mezi UK a New York University

Dne 16.1.1996 byla podepsána dohoda mezi Univerzitou Karlovou a New York University. Jedná se o specificky formulovanou spolupráci v oblasti výměny studentů mezi NYU a FF UK, která bude projekt garantovat z naší strany. NYU je se svými 22000 řádnými a 24000 mimořádnými studenty ve všech formách studia jednou z největších amerických univerzit. Mezinárodní charakter školy je dán i tím, že mateřštinou 40% jejích studentů není angličtina. Výměna bude probíhat na bázi reciprocity (poskytování stejných práv i výhod, jakých požívají studenti domácí) a bude se vztahovat na studenty magisterského a doktorandského studia. Čeští studenti budou muset prokázat odpovídající znalost angličtiny, američtí studenti před zahájením studia budou absolvovat intenzívní kurzy češtiny. Výuka všech studentů bude probíhat v angličtině. Obě instituce budou garantovat vzájemné uznávání získaných zkoušek (kreditů).

(klep)


Na snímku Michaely Vlčkové rektor New York University Dr. Jay Oliva a rektor UK prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., při podpisu smlouvy


Další z cen Josefa Hlávky

Ceny Josefa Hlávky udílí Nadace Českého literárního fondu ve spolupráci s Nadáním Marie, Josefa a Zdenky Hlávkových. Do uzávěrky soutěže (10. ledna 1996) o cenu za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury - ve vědách společenských, vědách o neživé přírodě, vědách o živé přírodě a vědách lékařských - publikovanou v České republice, se sešly přes čtyři desítky návrhů.Navržené práce posoudí výbor sekce pro vědeckou a odbornou literaturu NČLF, jejímž místopředsedou je také rektor UK, prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. O výsledcích soutěže vás budeme informovat.


Ceny rektora za příspěvek k budování právního státu poprvé uděleny

Na vědecké radě Univerzity Karlovy (listopad 1995) předal rektor univerzity prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., za přítomnosti zakladatele Nadace za právní stát Viléma Petříka, první Mimořádné ceny rektora za příspěvek k budování právního státu. Na základě doporučení zvláštního výboru udělil rektor ocenění těmto studentům Právnické fakulty UK:

cenu ve výši 15000 Kč získali za doktorské dizertační práce:

JUDr. et Dr. Josef Salač za práci Majetkové vztahy mezi manžely;

Mgr. Vladimír Lanžhotský za práci Vývoj vědy a právní úpravy mezinárodního práva soukromého v ČR;

Dr. Jitka Balíková za práci Burzy cenných papírů;

za diplomovou práci

Milada Litochlebová za práci Obchodní jméno, koncepce právní úpravy a způsob ochrany.

Cenu ve výši 10000 Kč pak obdrželi:

Mgr. Leoš Materna za doktorskou dizertační práci Vězeňská kriminalita;

Mgr. Marie Němečková za doktorskou dizertační práci Dozor v pojišťovnictví;

Zdeněk Kűhn za seminární práci Umělé potraty a některé trestněprávní otázky s nimi související.

5000 Kč převzali:

Mgr. Jiří Štrincl za doktorskou dizertační práci Zdanění příjmů fyzických osob a Mgr. Petr Kubeš za doktorskou dizertační práci Právní postavení cizince v ČR.

Rektor vyhlašuje druhé kolo ceny, do kterého se mohou přihlásit studenti pregraduálního i postgraduálního studia na fakultách Univerzity Karlovy s původní prací, jejíž téma má vztah k tématice právního státu. Pan Vilém Petřík se po zkušenostech z jednání výboru rozhodl zvýšit pro následující rok cenu na 150000 Kč. Do výběru mohou být zařazeny práce diplomové, doktorské dizertační, ale i seminární, nebo články a studie publikované v odborných časopisech. Práce je nutno předložit do sekretariátu rektora do 7. dubna 1996.

JUDr. Jan Kuklík


Náš snímek připomíná "premiérovou" atmosféru předání cen k budování právního státu.

Foto Forum: Michaela Vlčková


Inzerát

Univerzita Karlova přijme pracovníka (SŠ) pro informačně-poradenskou činnost. Požadujeme spolehlivost, ochotu, vstřícnost a zájem o práci s mladými lidmi.
Nabídky zasílejte na adresu:
IPC UK
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
Tel: 24 491 292, 24 491 288
Informujte se též na adrese ipc@ruk.cuni.cz.